Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
future
przyszłość
way
tu: droga, sposób
jungle
dżungla
to prefer
woleć
to use
używać
to happen
zdarzać się
fixed
ustalony, zafiksowany
decided
zdecydowany
present forms
formy czasu teraźniejszego
to fly
latać
to cross the border
przekroczyć granicę
cycle ride
rajd rowerowy
slope
zbocze
trip
wycieczka, wyprawa
lion
lew
elephant
słoń
wildebeest
antylopa gnu
giraffe
żyrafa
exciting
ekscytujący
I’ve never seen in my life
Nie wiedziałem tego w swoim żyćiu
I’ve never been to Africa before
Nigdy nie byłem przedtem w Afryce