• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back

3 Pangunahing layunin sa pananakop sa Pilipinas

1. Palaganapin ang Katolisismo


2. Pagwawalak ng kapangyarihan


3. Paghahanap ng pampalasa, likas na yaman, materyales

Tatlong katangian ng panitikan noog panahon ng Espanyol

1. May sari saring kaanyuan at pamamaraan


2. Paksain ay panrelihiyon


3. Huwad , tulad, o anyo sa tradisyong Espanyol

Pinakatanyag na uri ng panitikang nagbibigay halaga sa diwang Kristiyanismo

Tulang Romansa

Dalawang anyo ng Tulang Romansa

1. Awit


2. Korido

Pagkakaiba sa ANYO ng Awit at Korido

Awit: 12 pantig sa 1 taludturan, 4 na taludtod sa 1 taludturan


Korido: 8 pantig sa 1 taludturan, 4 na taludtod

Pagkakaiba sa MUSIKA and Awit at Korido

Awit: Mabagal o andante


Korido: Mabilis or allegro

Pagkakaiba sa PAKSA ng Awit at Korido

Awit: bayani at mandirigma at larawan ng buhay


Korido: pananampalataya, alamat, kababalaghan

Pagkakaiba sa KATANGIAN NG KATAUHAN ng Awit at Korido

Awit: walang taglay na kapangyarihang supernatural, makatotohan


Korido: may kapangyarihang supernatural, kababalaghan

Halimbawa ng Awit

Florante at Laura


Pitong Infantes de Lara


Doce Pares ng Pransya


Haring Patay

Halimbawa ng Korido

Ang Ibong Adarna


Kabayong Tabla


Ang Dama Ines


Prinsipe Florinio

Makapangyarihanh ibon na nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa Bundok Tabor

Ibong Adarna

Hari ng Kahariang Berbanya na nagkasakit

Haring Fernando

Reyna ng Kahariang Berbanya

Reyna Valeriana

Panganay na anak, unang umalis upang hanapin ang Ibong Adarna

Don Pedro

Pangalawang anak, sumunod nang di bumalik si Don Pedro

Don Diego

Bunsong anak, tanging nakahuli sa ibong adarna at nagligtas sa kanyang 2 kapatid

Don Juan

Humingi ng tulong at tinapay kay Don Juan, nagsabi kung ano ang dapat gawin

Matandang sugatan o leproso

Mabagsik at malupit na tagabantay ni Donya Juana

Higante

Mahiwagang matandang lalaki na nakatira sa Bundok Tabor, tumulong kay Don Juan

Ermitanyo

Tumulong kay Don Juan upang mabalik ang dati nitong lakas

Matandang lalakiny uugod-ugod

Unang babaeng inibig ni Don Juan, bantay ng higante

Donya Juana

Nakakabatang kapatid ni Donya Juana, bihag ng serpyente

Donya Leonora

Alaga ni Donya Leonora na gumamot kay Don Juan nang siya ay mahulog sa balon

Lobo

Malaking ahas na 7 ang ulo na nagbabantay kay Donya Leonora

Serpiyente

Prinsesa ng Reyno de los Cristales, maraming kapangyarihan, nakatuluyan ni Don Juan

Donya Maria Blanca

Ama ni Donya Maria Blanca

Haring Salermo