• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Archaik

Najstarszy i najdłuższy przedział w dziejach Ziemi. Formowały się dopiero Sferis systemu przyrodniczego. Z wylewów matmy powstawały archipelagi wysp stanowiące zalążki współczesnych kontynentów, które pod koniec ery połączyły się w 1 prakontynent. Prawdopodobnie wielokrotnie zachodziły orogenezy lecz wielkie pasma górskie ery zostały zniszczone przez czas

Paleozoik

Kontynenty tworzące Pangee 1 rozpadają się na początku ery by ponownie połączyć się w Pangee 2.

Mezozoik

Kontynenty tworzące Pangee 2 rozpadają się najpierw na gondwane i laurazje, potem dalszy podział. Występowały liczne transgresje i regresje morskie, tworzyły się pokłady wapieni i kredy