• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Czym zajmuje się geografia ?

Jest to nauka zajmująca się badaniem i opisywaniem przestrzennego zróżnicowania przyrodniczego i społeczno-gospodarczego Ziemi

Skąd pochodzi słowo "Geografia " ?

Użył go po raz pierwszy grecki uczony Erastotenes z Cyreny. Oznacza " Opis Ziemi" ( geo-Ziemka)

Geografia fizyczna ... ?

Bada powłokę krajobrazową oraz naturalne procesy i zjawiska które w niech zachodzą

Geografia społeczno-ekonomiczna ..??

Polega na rozmieszczeniu i zróżnicowaniu ludzi na Ziemi oraz formy działalności gospodarczej.

Do geografii fizycznej należą :

Hydrologia , geomorfologia, biogeografia,klimatologia, meteorologia , geografia gleb

Do geografii społeczno-ekonomicznej należą :

Geografia ludności


Geografia osadnictwa


Geografia rolnictwa


Geografia przemysłu


Geografia usług


Geografia komunikacji

Hydrosfera~

~woda

Litosfera~

~ strefa skalna, skały

Pedosfera~

~ warstwa glebowa

Atmosfera ~

~warstwa gazowa

Źródła informacji geograficznej :

Internet


Książki


Mapy


Atlasy


Kompas


Satelity


Własne obserwacje


Lornetka


Roczniki statystyczne

Na górze

Północ , biegun północny

Na dole

Południe , biegun południowy

Południki -

Są to linie w kształcie półokręgów, o jednakowej długości łączące biegun północny z biegunem południowym

Równoleżniki -

Są to linie w kształcie okręgów , biegnące w kierunku wschód - zachód , równolegle względem siebie . ( ich długość maleje w miarę zbliżanie się do biegunów )

Od zachodu lub wschodu długość geograficzna ..

Rośnie , od 0 stopni do 180

Szerokość geograficzna zwiększa się...

Na północ lub południe od 0 stopni do 90