• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/180

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

180 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Adfærd er styret af?

1. Genetik (prædisponering for adfærden/indre stimuli)

2. Miljø (kan ændre på om genetikken "udvises"/ydre stimuli)

Er adfærd til gavn for arten eller individet?

Individet og dets afkom


Det handler for individet om, at videreføre sine gener til sit afkom.

Fylogeni har:

1. Betydning for artens udvikling

2. Givet os en ide om adfærdsbehov for arten gennem tiden

3. Givet os en ide om funktionen af den pågældende adfærd

Adfærds funktion

Overlevelse og reproduktion: adfærd der bygger på individets overlevelses- og reproduktionsevner

Variationer i adfærd mellem individer fører til at nogle overlever længere og reproducerer oftere


ESS betyder..?

Evolutionarily stable strategy: en strategi, som når først den er optaget af alle medlemmer af en population, forhindrer andre "rationelle" alternativer
Din strategi/beslutning afhænger af andres beslutninger

Ontogeni betyder…?

Adfærd som udvikles løbende i individets liv


Adfærdsproblemer har ofte rod i ontogeni


Betydningen af mekanistisk adfærd?

Adfærd som bygger på motivation og fysiologi -> adfærd som kan forklares i termer af fysiologi eller motivation

Hvorfor drikker hesten?


Fordi den er tørstig = fysiologisk behov

FAP = ?

Fixed action pattern: instinktiv gentagen adfærd, som ikke er variabel indenfor arten


Fx mågeart, som har en rød plet på næbet, hvorpå ungen hakker for at stimulere regurgitation

MAP = ?

Modal Action Pattern (også kaldet FAP)

FAP (også kaldet MAP) styres af?

Afhængige af motivation -> enten indre eller ydre stimuli

Komplekse moduleringer i hjernen igangsætter en kaskade som ikke kan bremses når først den er startet


Fx et gab, hund der ryster sig, gåsen der ruller ægget tilbage i reden.


-> kan mekanismen forløber uanset om man forsøger at den tilbage

FBP = ?

Fractionable behaviour patterns

Motivationsafhængig adfærd, styret af indre og ydre stimuli

Responsadfærd er ikke altid den samme

Forskellige typer adfærd, derfor forskellig grad af fleksibilitet

Sammenhæng mellem motivation og adfærd?

Analyse af adfærd kan give idé om motivationen bag


Fx: hunden drikker (adfærd) = den er tørstig (motivation)

Tætheden af sammenhængen varierer mellem typerne af adfærd

Motivation er afhængig af?

Indre faktorer (fysiologisk drift)


Fx mangel på næring (mad), redebygning hos svin

Ydre faktorer (incentive/stimulus)


Fx hvor godt maden dufter

Motivation = det som udløser adfærden
Stærk motivation uden mulighed for, atudføre adfærden leder til laverevelfærd/frustration

Negativ feedback er..?

Udførsel af adfærd mindsker motivationen til at fortsætte samme adfærd
Fx æde, drikke

Hysteresis er..?

Forsinket negativ feedback

Det tager lidt tid før udførsel af adfærden mindsker motivationen, som ved alm. negativ feedback

Positiv feedback er..?

Udførsel af en adfærd er med til at øge motivationen for dens udførsel
Funktionen er at dyrene bliver ved med en adfærd i længere tid inden de skifter til en anden adfærd
Mekanismen er at dyrene bliver mere sultne når de begynder æde (end de var inden)

Appetitiv adfærd er..?

"Aktiv, fleksibel, søgende" adfærd

Kan indeholde nylært adfærd

Fx søgen efter mad, mage, vand, mv.

Ofte ikke artsspecifik

Prioriteres før konsumatorisk adfærd

Konsumatorisk adfærd er..?

Ses efter appetitiv adfærd er udført

Stereotyp, ulært, artsspecifik og motivationsspecifik adfærd

Fx. specifik adfærd under fødeoptag, parring mv.

FAP beskriver ofte stereotyp artsspecifik adfærd

Feedforward er..?

Udførsel af en adfærd før det fysiologiske behov er opstået (før motivation)

Dyret drikker fordi den spiser, inden fysiologisk motivation for vandoptag er opstået

Lorenz psykohydrauliske model:

Kontinuerlig påfyldning af "motivation" (internt stimuli build-up) --> motivationen bygges op over tid

Ydre stimuli build-up giver frigivelse af "motivationen" => dyret udfører adfærd

Sammenvirkning mellem indre og ydre stimuli

Når trykket af indre stimuli er væk (adfærden udført længe nok) stopper dyret


Der er ingen fysiologisk feedback!
Kan bruges til at beskrive forekomsten af adfærdsbehov

Problematisk for de adfærdsmønstre, hvor intern stimuli er ubetydelig

Homeostase modellen:

Der findes et internt setpoint. Bliver dette for lavt udløses adfærd for korrektion af setpoint

Bygger på negativ feedback: når internt setpoint igen er nået, stopper dyret med at udføre adfærden

Ingen ekstern stimuli

Ingen nødvendig adfærd (dyret kan forudse at den bliver mæt ved at spise)

Klassisk/Pavlovsk konditionering:

Associering af en hændelse (stimuli) med følgelse af en anden hændelse (respons/mad mv.).


Gør at dyr kan være i stand til at forudse events
Fx at hunden forbinder lyden af klokke med efterfølgende fodring (Pavlovs forsøg)

Dyrene får ikke ny adfærd og UR er det samme som CR (fx savler ved fodring begge gange, uanset om der er klokke inden eller ej)

Operant (instrumentel) konditionering:

Association af en adfærd med dens hændelse (konsekvens) --> "trial and error"

Indlæring af ny adfærd

Hvis jeg gør sådan, sker sådan

Fx: Sit => belønning, tigger ved bordet => mad

CS = ?

Conditioned stimulus: den stimuli der bevist tilføres


Fx en kommando

US = ?

Unconditioned stimulus: den stimulus der ikke kan kontrolleres (baggrundsstøj, fugl der flyver forbi osv.)

CR = ?

Conditioned response: respons på stimuli

Hvornår er associationen bedst?

I de fleste tilfælde skal CS og US komme meget tæt på hinanden
Antallet af andre hændelser mellem CS og US påvirker indlæringshastigheden
Ved at bruge secondary reinforcers så kan afstandet mellem CS og US øges uden at det påvirker indlæringen


Opdeling af indlæring (3 niveauer):

1) Nedarvet adfærd og klassisk konditionering

2) Operant konditionering -> tidlig indlæring

3) "Tænkning"

Kognition er..?

Mentale processer som hukommelse, evnen til at tænke, bevidsthed osv.

Deklarativ repræsentation betyder..?

Kendskab til sammenhænge mellem ting (form for hukommelse bygget på egne erfaringer), der giver anledning til fleksible respons/tilpasninger af adfærden

Procedural repræsentation betyder..?

Respons på stimuli

Kendskab til hvilken adfærd der skal udføres som respons på denne stimuli

Arbejdshukommelse er…?

Korttidshukommelse

Forstyrringsfølsomt
Lille kapacitet

Referencehukommelse er…?

Langtidshukommelse

Stort lagringspotentiale
Gentagelser over længere tid

Object permanence er…?

Viden om, at objekter er separate entiteter, som forbliver selv når de er ude af observatørens synsfelt


(omvendt af "out of sight out of mind")

Social kognition/imitation er..?

Når et naivt dyr (observatør) får ny viden fra et andet udviklet dyr, der gør at observatøren lærer mere effektivt


=> "gør som mor gør"

Kognitiv/emotionel bias er..?

Dyrets følelser (positive eller negative) påvirker hvad den tror bliver udfaldet (positivt eller negativt)


Anatomiske strukturer med indflydelse på motivationen:

Hypofysen og hypothalamus har indflydelse på al motivation og dermed adfærd

Anatomiske strukturer med indflydelse på emotioner:

Limbiske system (hypothalamus, hippocampus, amygdala)

Bevidst emotion er bestemt af disse strukturer, sammmen med forhjernen = proencephalon (hvor centre for hukommelse og associationer sidder)

Det limbiske systems indvirkning på "the reward system":

Frigiver hormoner:


- Serotonin: har indvirkning på stress og stereotyp adfærd
- Endogene opioider (endorfiner og enkefaliner):
reducerer smerteopfattelse ved "gode ting" såsom fødeoptag, stereotyp adfærd udføres bl.a. for at udløse endorfiner

Primaters søvnmønster:

Mono- eller bifasisk: sover én eller to gange i døgnet

Husdyrenes søvnmønster:

Polyfasisk: sover flere gange i døgnet

Alticiale dyrs søvnmønster:

Altriciale dyr (født underudviklede/for tidligt) har brug for mere REM for at udvikle hjernen

Søvnens to faser

1) Rapid eye movement (REM)
-> paradoksal eller aktiv søvn: "drømmesøvn"2) Non-rapid eye movement (NREM)
-> ortodoks eller stille søvn

Det er lettere af vågne under REM end NREM --> byttedyr har derfor en kort REM-søvn. Yngre dyr har mere REM, da de skal udvikle deres hjerne

Reproduktions og maternel adfærd påvirkes af?

Endokrine faktorer: hormoner

Sæson: parringstid

Fødetilstedeværelse

Sociale faktorer

Hormonel indflydelse på maternel opførsel:

- Progesteron: opretholder graviditet
Falder præpartum (efter fødslen) => fører til stimulation af laktation, istedet for lagring af energi


- Prolactin: yverudvikling, redebygning præpartum, indflydelse på pasning af afkom


- Oxytocin: uteruskontraktion, mælkenedlægning, giver udpræget fysiologisk antistress effekt

Fysiologi bag stress-relateret adfærd:

Hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis (HPA)

C-RH -> ACTH -> glukokortikoider stiger

Adrenalin og noradrenalin stiger

Mutualistisk adfærd betyder:

Mutual = gensidigTil gavn for både det dyr som udfører adfærden og det dyr som modtager adfærden

+/+ (you win, I win)

Manipulerende adfærd betyder:

Til gavn for det dyr som udfører adfærden, men ikke for modtager

+/- (I win, you loose)

Altruistisk adfærd betyder:

Tab for det dyr som udfører adfærden, men til gavn for modtagerUselvisk adfærd-/+ (I loose, you win)

Reciprok altruisme betyder:

I første omgang et tab for det dyr som udfører adfærden, som som forventes gengældt senere
Fx deler føder med dem, som ikke har fanget noget.

Ses kun i socialt stabile grupper, ellers risiko for udnyttelse
Ofte i grupper med individuel genkendelse

Trodsig adfærd betyder:

Ikke til gavn for nogen

-/- ("spite")

Kin-selektion og Hamiltons regel:

Altruistisk adfærd mod slægtninge (ofte grupper med tæt beslægtede individer), hjælper hinanden, giver større chance for at videreføre "vores gener"

Hamiltons regel:
B*r >C , hvor:


C= reproduktiv cost for individet
r = relationskoefficient
B = reproduktiv benefit for individet

Et dyr bør ofre sig for 3 søskende

Adfærd x slægtskabskoefficient -> fordelen skal være større end det man ofrer for det

Typer af social adfærd indenfor grupper:

Hierakier: dyrene i gruppen har forskellig rang

Agonistisk adfærd: relateret til kamp (trusler, displays, retreats, formilde aggressorer og forlig)

Social genkendelse

Spacing adfærd: dyrs placering i forhold til hinanden (indenfor samme gruppe), lugtmarkering, social interaktion der leder til dyr bevæger sig i samme områder og andre stikker af fra dette område

Social facilitering: dyr opfører sig anderledes sammen med andre dyr, end alene. Fx smittende adfærd: et dyr æder - de andre dyr æder

Hierakier defineres som:

Rang mellem dyr i samme flok
Nedsætter risikoen for konkurrence og giver derfor mere socialt stabile grupper

Opretholdes ved sociale interaktioner med sociale signaler individer imellem (agonistisk adfærd)

Kan være lineær, triangulær, rektangulær eller komplekse

Social genkendelse af artsfælder. Hvorfor? Hvordan?

Giver anledning til parring indenfor samme art
For at kende gruppemedlemmer fra rivaler

Ved artsspecifik parringsleg og ritualiserede signaler
Ved artsspecifik kommunikation

Social genkendelse af slægtninge. Hvorfor? Hvordan?

For at undgå indavl


Hjælpe egne gener -> "selfish genes"
Reciprok altruisme

Fysisk nærhed
MHC: major hisocompatibility complex. Celleoverfladeprotein, som genkender fremmede molekyler (lugte)

Social genkendelse indenfor grupper. Hvorfor? Hvordan?

Bibeholde socialt stabil gruppe
Kende sin plads i hierakiet

Ved visuelle, olfaktoriske og auditive signaler

Spacing adfærd:

Personal space (særligt omkring hovedet)

Individuel space (min. afstand til andre dyr)

Social space (maks. afstand som gruppen spreder sig væk fra hinanden)

Flugt/kritisk afstand (det tætteste et rovdyr får lov at komme på flokken før de flygter) -> vigtig i forbindelse med håndtering

Social facilitering:

Også kaldet allelomimetisk (smitsom) adfærd:
Synet af et dyr som udfører en adfærd, motiverer dyret til at udføre samme adfærd

Dyr æder fx mere i flok end de gør alene, flygter når de andre gør det osv.

Monogami betyder:

Han og hun bliver sammen, begge hjælper til

Polygami betyder:

Han parrer flere hunner, hunner passer unger

Polyandry betyder:

Hunner parrer flere hanner, hanner passer unger (fisk)

Promiskuitet:

Blanding af polygami og polyandry

Kommunikation:

Overførsel af information fra individ A til individ B, oftest til fordel for A

Kan være forstyrret af mediet hvori informationen overføres

Der kan være sekundære modtagere, som reagerer på signalet (uhensigtet)

Kommunikationsruter:

Visuel (fx positurændring: vigtig for dagaktive dyr, bedst over kort afstand)

Olfaktorisk (makro/mikro/anosmiske dyr = dyr uden lugtesans). Fx flehmen

Auditive: synet

Taktile: følesansen

Seismiske: tryk, vibrationer

Elektiske

Agonistisk adfærd:

Adfærd i forbindelse med konflikter mellem slægtninge: truende, underkastende

Udføres for at undgå fysisk krævende kampe

Gøres ved at signalere motivation (agression/frygt) eller status (underlegenhed/dominans)

Metakommunikation:

Signal som ændrer betydningen af andre givne signaler

Fx som et hint, om at efterfølgende adfærd kun er for sjov/invitation til leg: "play bow"

Leg - hvorfor?

Voksen <> unge = træning

Unge <> unge = træning til jagt, social adfærd og test af egen styrke

Voksen <> voksen = pasificerende (fredsskabende efter konflikt), opretholde sociale relationer, overspringshandling

Stereotypi:

Bevægelsesmønstre som er uvarierende, repetitive og uden funktion eller formål
Stereotypi kan være en velfærdsmarkør

Betyder at dyret har haft en periode med nedsat velfærd, men ikke nødvendigvis har det længere


(Mén efter dårlig velfærd)

Typer af stereotypier hos husdyrene:

Orale stereotypier = ses hos græssende dyr hvor motivation for græsning er stor (fx krybbebidning)

Lokomotoriske stereotypier = ses hos rovdyr hvor motivation for jagt og bevægelse er stor


(ses også hos heste der ikke får afløb for deres energi, eller står i boks længe af gangen = vævning)

Faser i udviklingen af en sterotypi:

1) Adfærden er kontrastafhængig

2) Adfærden udføres i flere forskellige situationer

3) Adfærden etableres i dyret, og adfærden fortsætter, selvom dyret fx flyttes til et beriget miljø

Allostatis er..?

Stabilitet gennem/til trods for forandring

Kroppens reaktion på en stressor hjælper dyret til at forudse andre udfordringer og reagere på dem

Bedre adaptation til miljøet

Stressorer er afhængige af?

I mindre grad af de fysiske karakteristika (varighed, frekvens, styrke)

I høj grad af dyrets evne til at forudse og kontrollere stressoren

Valg af dyreforsøg:

Afhænger af:


Dyrets race
Alder
Dyrets tidligere erfaring med ressourcen
Tidspunkt på dagen


Elastiske vs. uelastiske behov:

Elastiske behov:
- Dyret vil kun udføre et langt mindre arbejde for at opnå ressourcen (en luksus)

Uelastiske behov:
- Dyret er villig til at udføre et stort stykke arbejde for ressourcen (en nødvendighed)
Fx føde

Typer af aggression:

1) Offensiv aggression (andre hunde, ejer)

2) Defensiv aggression (ejer, dyrlæge)

3) Ressource-relateret aggression

4) Prædation (mod børn)

Offensiv aggression er..?

Forsvar af ejer eller besidderisk aggression overfor noget dyret vil have (fx foder, legetøj, hunner)

Udvises ofte ved et ritual og går fra lav til høj intensitet


Defensiv aggression er..?

Forsvarsrelateret:


Forsvar af ejer


Forsvar af territorie


Smerterelateret aggression (forsvar af sig selv)Ressource-relateret aggression er..?

Afhænger af "ressource holding potential" (ofte dyrets størrelse) => motivation

Supernormal stimuli er..?

Når den stimuli dyret reagerer på, er større end den normale

Fx: Gåsen der foretrækker det 50 % større æg over sit eget

Instinkt er:

Flere fixed action patterns (FAP) arrangeret i en serie -> nedarvet adfærdsmønster

Ofte styret af en bestemt form for indre motivation

Social adfærd er..?

Gensidig samarbejdende adfærd og kommunikation mellem individer af samme art

Afhængig af miljø og social struktur

Typer af indlæring:

Associativ:


Klassisk konditionering (Pavlovsk)
Operant konditionering

Tilvænning:


Habituering


Sensibilisering


Desensibilisering

Habituering er..?

Tilvænning

Påvirkning med specifik stimuli

Suppression/ekstinktion af medfødt respons
Mindsker sandsynligheden for en adfærd

Sensibilisering er..?

En uspecifik stimuli der "forbereder" dyret på en specifik respons (god eller dårlig) - fx lyd inden vand

Dyret forventer herefter dette respons ved stimuli
Øger sandsynligheden for en adfærd

Desensibilisering er..?

Gradvis tilvænning til en specifik stimuli

Egentlig det samme som habituering, men går aldrig over tærskelværdi!
Meget brugt i adfærdsterapi

Akonditionering betyder..?

Dyret associerer to hændelser

Flooding er..?

Man overstimulerer dyret med dens angst og håber det desensibiliserer den

Skaber ofte større angst og kan ikke anbefales

Kontrakonditionering/kontrabetinget er..?

Association mellem frygtsom stimuli og god stimuli

Fx man fodrer hunden ovenpå støvsugeren, som den er bange for, for at skabe en positiv association

Effekt af forstærkning:

Kraftigere forstærkning giver stærkere og hurtigere indlæring

Positiv forstærkning er..?

Man tilfører noget og får dermed mere af adfærden

Respons giver positiv konsekvens
God til indlæring af ny adfærd


Fx når hunden sitter får den en godbid el. ros

Positiv afstraffelse er..?

Man tilfører noget og får mindre af adfærden

Respons giver negativ konsekvens

Dårlig til indlæring af ny adfærd
Bruges når man vil stoppe en adfærd


Fx ejer skælder ud når hunden gør


Negativ forstærkning er..?

Man fjerner noget og får mere af adfærden

Respons forhindrer negativ konsekvensFx prik med sporer indtil hesten flytter sig til siden (hvorefter man fjerner trykket)
Eller hunden opfører sig underdanigt for ikke at blive bidt

Negativ afstraffelse (omission training) er..?

Man fjerner noget og får mindre af adfærden
Respons forhindrer positiv konsekvens
Fx hvis hunden gør får den ikke en godbidSpatielle cues ("overshadowing"):

Dyret er afhængig af alle de stimuli som er tilstede på stedet hvor indlæringen sker --> alle tilstedeværende stimuli associeres med US

Fx omgivelser, underlag, lugt, lyd, mm.
Når du træner din hund i køkkenet, betinges øvelsen til de omgivelser der er i køkkenet - hvorfor det er vigtigt at træne i forskelligt miljø for optimal indlæring

Lokal stimulus enhancement:

Et dyr retter sin adfærd og opmærksomhed mod de dele af miljøet, som andre dyr retter deres adfærd og opmærksomhed mod

Intentionsbevægelser:

Ses i situationer med tegn på tøven eller i konfliktsituationer (flygte eller imødegå?)

Kan måske udvikles til stereotypier

Overspringshandlinger:

Dyr er ofte motiverede for at udføre mere end én adfærd af gangen, men den med højstmotivation vinder
Hvis motivationen bag to adfærd er ligestærke, så udfører dyret den adfærd, somligger som nummer tre; ofte fødesøgning ellerslikkeadfærd
OBS! flugtadfærd kommer altid først

Tomgangsadfærd/-handlinger:

Giver ingen effekt, da forudsætningerne mangler, men mindsker midlertidigt motivationen

Adfærden passer ofte ikke ind i situationen
Fx høne på netgulv der "støvbader"

Omdirrigeret adfærd:

Dyrets adfærd giver den ikke dens mål, og den dirigerer derfor adfærden mod et andet mål
Kan bruges som signal på, at noget er galt (tegn på stress, smerte)

Fx trynepufning, halebidning, krydssutning (hos kalve)

Common sense emotionsteori:

Perception -> emotion -> kropslig forandring

Ser løven --> bliver bange --> løber

James Lange emotionsteori:

Perception -> motor reaktion -> visceral ophidselse -> emotion

Ser løven --> løber --> fysiologisk respons (fx glucocorticoider frigives) --> bliver bange

Cannons emotionsteori:

Perception -> hypothalmisk ophidselse -> emotion -> kropslige forandringer
Ser løven --> glucocorticoider frigives --> bliver bange og løber

Innate emotioner:

Medfødte/instinktive:
Angst
Stress
Frustration

Kognitive bias:

Vurdering af respons på baggrund af emotioner


(man måler dyrets sindstilstand)

Tests af uforstyrret adfærd:

Tidsbudget (alting foregår i dyrets tempo, på dyrets præmisser)

Observation/beskrivelse af adfærd

Tests af dyrets opfattelse af en ressource:

Præference-test

Operant konditioneringstest

Test af frygt:

Open field

Novel object

Approach test

Et tidsbudget er..?

Opgørelse over hvor lang tid dyret bruger på en given adfærd (observation af naturlig adfærd)

Kan sammenlignes på tværs af miljøer

Kan bruges med forskellige observationsmetoder

Præferencetest/valgforsøg:

Tester den relative præference et dyr har for forskellige ressourcer

Indikerer korttidspræference "her og nu", men ikke nødvendigvis langtidspræferencer
Fx valg mellem "pest eller kolera"

Openfield test:

Tester frygten for åbne områder (gnavere især)
fx måler man tid til at dyret bevæger sig

Novel object test:

Tester frygt og neofobi (frygten for det ukendte)
fx måler man tid til kontakt med et ukendt objekt

Approach test:

Tester dyrets frygt

fx måler man hvor tæt man kan komme på dyret før det flygter

Validitet er..?

Hvorvidt en test eller et eksperimentelt parameter er i stand til, at besvare det spørgsmål den er sat op for at besvare

Pålidelighed/gentagelighed:

Overensstemmelse af målingerne

- Inter-observer (mellem observatører)

- Intra- observer (indenfor samme observatørs målinger)

Enkel indlæring:

Habituering: tilpasning


Sensibilisering: "forbereder" dyret på specifikke hændelser

Ekstinktion af en adfærd:

En udslukning/kvælning af et adfærdsmønster.
Først ser man mere af adfærden (ekstinktion-burst), til sidst ophører den.
Fx en hund der er vant til, at ejeren vender tilbage, hvis hunden gør, efterlades hunden indtil den holder op med at gø:


Hundens gøen vil først intensiveres (frustration=extinction burst) og til sidst ophøre (extinction).

Daniel Dennett's levels af intentionalitet:

0) Dyret reagerer blindt på stimuli


1) Dyret ved at det vil have noget = har et mål


2) Dyret ved, at andre dyr har et mål


3) Dyret ved, at andre dyr ved, at du har et mål


4) Dyret ved, at andre dyr ved, at du ved, at andre dyr har et mål


Osv...

Domesticering:

(Genetisk) tilpasning til menneskets gavn
Typisk sociale dyr, dyr uden "store krav"
Domesticering ændrer tærskelværdien, menikke adfærdens motivation eller struktur

Slagsmål - lille gruppe:

Større sandsynlighed for at vinde
Mindre gevinst ved at vinde
Mange, men korte slagsmål

Slagsmål - stor gruppe:

Lille sandsyndlighed for at vinde
Stor gevinst ved at vinde

Måling af smerte:

Fysiologisk:


- Halthed


- Temperatur (ikke specifik for smerte)


- Blodtryk (ikke specifik for smerte)


- Puls (ikke specifik for smerte)


- Respiration (ikke specifik for smerte)
Adfærd:


- Ungå smertefuld stimuli


- Beskyttelse af det smertefulde område


- Signaler


- "Pain face"

Refleksiv adfærd:

Spinalreflekser
Fx smerterefleks (fjerner pote ved kontakt med skarp sten)


Eller lordosis-refleks (svajer ryggen --> ved berøring af punkt ved ryg/halerod)

Whitten effekt:

Lugten af en han stimulerer brunst hos hunner
Benyttes især ved svineproduktion

Bruce effekt:

Lugten af en fremmed han blokerer tidlig drægtighed hos mus

Stress:

En naturlig del af livet - vi kan ikke (og bør ikke) undgå stress
Stressreaktioner er livsnødvendige
Hvis stressreaktioner er for intense eller for hyppige og interstressor intervallet for kort, kan der opstå negative konsekvenser
Stald- og managementsystemet skal gøre det muligt for dyrene at "cope"

Stressorer:

Varme


Kulde


Sult


Angreb


Kedsomhed

Coping med stressorer:

Varme: søle/svede


Kulde: søge ly


Sult: søge føde


Angreb: flugt/forsvar


Kedsomhed: undersøge

Korrelation v. hundetræning:

Korrelation mellem lydighed og frekvensbelønninger, men ikke afstraffelser
Korrelation mellem adfærdsproblemer ogfrekvens afstraffelser, men ikke belønninger

S-R:

Stimuli-respons: vedtilstedeværelse af en bestemt stimulusudføres et bestemt respons

US-R:

Unique stimuli-respons: dyr lærer hvad hvertrespons fører til

Forskellige typer social adfærd:

Solitær: tigre, hamstre, mink


Parlevende: svaner, gæs, traner


Mødregruppe: svin, kvæg, får, elefanter


Enhane gruppe (harem): høns, heste


Flerhane gruppe: ulve, rotter


Anonyme grupper: stære, fisk


Eusociale grupper: bier, myrer, termitter

Variationer i det sociale system:

Mellem forskellige miljøer


Afhængig af tilgang til føde (jævnt fordelt eller koncentreret til specielle pladser)


Mellem forskellige tider på året (brunst)


Mellem forskellige tider på døgnet (jager alene) Mellem forskellige aldersgrupper (ungkarlflokke) Under tidlig moder-unge relationer (fx soen isolerer sig)

Procentdel aflivninger af hunde pga. adfærdsproblemer?

Ca. 50 %

Psykofarmaka:

Kan anvendes som understøttende behandling af adfærdsproblemer SAMMEN med adfærdstræning
Op til en trejdedel af virkningen kan skyldes placebo:


- Klientens ”tro” på medicinen overføres til dyret


–Ændret indstilling til dyret kan bevirke effekten

Hvad gælder aggression?

Dyr bruger artsspecifik adfærd når de slås


Dyr af samme størrelse slås længere


Slåskampe kan beskrives som et samarbejde

Hvad påvirker soens redebygningsadfærd?

Soens redebygningsadfærd er uafhængig af, om hun har haft mulighed for at bygge rede ved tidligere faringer
Soen udfører redebygningsadfærd, uafhængigt af, om hun udstyres med en færdig rede

Hvilken aktivitet tager længst tid hos heste?

Fødesøgning

Hvor stor en del af dagen græsser en hest typisk under naturlige forhold?

40-60 %

Er abnormal adfærd altid ualmindelig/unaturlig?

Nej

Hvad gælder for hestes sociale adfærd?

Bånd dannes især mellem enkelte heste


Bånd dannes især mellem hopper


Hingste kan acceptere enkelte andre hingste i en flok med hopper


Hopper prøver at hindre "deres bedste væn" at danne bånd med andre heste

Hvad er en ressource med en elastisk forespørgsel?

En luksus

Hvad gælder for sultfornemmelsen?

Dyr er mere sultne lige når de er begyndt at æde, end før de begynder at æde


Funktionen med positiv feedback er, at gøre dyrene mere vedholdne

Hvorfor ser man krydssutning hos nogle kalve?

Kalven har ikke fået udløb for sin sutteadfærd når den har fået mælk fra mælkeautomat eller spand og sutter derfor på andre kalve
Kalvenes motivation for at sutte reduceres indenfor ca. 10 min efter et mælkemåltid
Motivationen for ikke-nutritive sutning (Non-Nutritive Sucking) er højest hos kalve lige efter de har spist, da smagen af mælk stimulerer sutning

Hvad er "rebound-effekten"?

At dyr efter en periode af deprivering udviser mere af den adfærd, som de er blevet depriverede for

Ifølge Lloyd Morgan, hvorfor kan nogle hunde så åbne døre?

De har sprunget op imod dørren indtil de af en tilfældighed trykker håndtaget ned og døren åbnes

Hvad er "free floating mood states"?

Et sindstilstand der ikke er knyttet til en bestemt situation eller objekt

Hvilke er argumenterne for at bruge en dimensionel tilgang til studiet af emotioner hos dyr?

Det giver flere muligheder for en strukturering/integrering af forskellige emotioner


Det tydeliggør forskellen mellem arousal og den positive/negative ladning af den emotionelle tilstand

Når en kat kommer gående mod dig med halen oppe, viser den:

Social adfærd


Venlighed


Affiliativ adfærd (social tiltrækning, accept)

Hvad gælder for dominanshierarkier?

Hos grupper med et klart hierarki finder man typisk mindre aggression


Hos hunde kan man finde flere forskellige typer af hierarkier

Hvilke arter slikker sine unger efter fødslen?

Hund


Kat


Hest


Kvæg

Hvilken hilseadfærd ses oftest mellem par af katte, der foretrækker hinanden, ifølge Crowel-Davis et al (2004)?

Næse-mod-næse berøring

Kattegrupper er som hovedregel…?

Matrilineære (generelt det mest almindelige hos pattedyr)

Når en kat spinder kan det være tegn på?

Venlighed


Smerte eller sygdom


Omsorgssøgende adfærd

Når en kat ser på dig og blinker langsomt, signalerer den?

Venlighed

Kan Sarrafchi & blokhuis (2013) dokumentere, at synet af en hest der udfører stereotyp adfærd, kan medfører at en hest selv udvikler stereotypier?

Nej

Hvordan er sammenhængen mellem lokomotor stereotypier og social kontakt hos heste i følge Sarrafchi & Blokhuis (2013)?

Lokomotor stereotypier er negativt korreleret med social kontakt hos heste.

Katte der gnider sit hoved udviser sandsynligvis..?

Submissiv (underdanig) adfærd

En kat der holder sin hale oprejst udviser..?

Affiliativ adfærd

For hvilken art er social kontakt med artsfæller vigtigst?

Hunde

For hvilken art er menneskeligt selskab vigtigst?

Hunde

Hvornår kan man begynde at socialisere katte?

Ved 2-ugers alderen

Hvad gælder for fødesøgning hos høns?

Fødesøgning sker især om morgenen og aftenen


Tillæres under naturlige forhold fra hønen

Hanhunde der bliver kønsmodne kan blive aggressive. En forklaring kan være, at det er for at etablere et hierarki eller for at vise dominans.Hvilken type forklaring er det?

Fylogenetisk

Kønsmodne hanhunde kan være aggressive overfor andre hanhunde. Det kan skyldes højt niveau af testosteron. Hvilken type forklaring er det?

Ontogenetisk

Hvad gælder for naturlig selektion?

Det kræver, at der er en genetisk forskel mellem individer


Det kræver, at der er en fænotypisk variation

Hvad gælder for fjerpilning?

Det er en form for omdirigeret adfærd


Forekomsten af fjerpilning varierer meget fra en flok til den næste.

Hvorfor kan det være svært af opdage en eventuel genetisk forskel i tendensen til fjerpilning hos høns?

Fordi en eventuel forskel kun kommer til udtryk i et stimulusfattigt miljø.

Hvad sker der typisk under domesticeringen?

Dyrene får kortere ben


Reproduktionen bliver mindre selektiv


Pelsen får mere hvidt i sig

Hvor mange forskellige typer af dominans er identifierede hos ferale hunde?

3:


Offensiv aggression


Deffensiv aggression


Prædativ agression (børn)

Hvad gælder for aggression hos hund?

Hunden er primært aggressiv for at etablere en rangorden
Der er en genetisk komponent i hvor meget aggression som en hund viserHvad påvirker hvordan et dyr (og ikke kun en hund) reagerer på et menneske?

Hvor hurtigt man bevæger sig


Menneskets blik/fokus


Om man står op eller er hugsiddende

Udseende præferencer vi selekterer for:

Større øjne


Mindre "jowls" (ekstra hud ved kæben, som hænger)


Større afstand mellem øjne


Farvede iris


Defineret "smil"
OBS: overordnet giver avl på udseende mere svage/syge hunde

Menneske <> Hund forståelse:

Vi er rimeligt gode til at forstå dem


De er meget gode til at forstå os
Ikke ensbetydende med, at vi har en god relation

Aggression og vægtning:

Hyppigste form for aggression er frygt
Undtagen hos hunde på 16-25 kg, hvor aggression i forbindelse med dominans er lidt hyppigere, og for hunde på over 35 kg, hvor aggression i forbindelse med dominans er hyppigere
De hunde der angriber mest er hunde under 5 kg og over 35 kg (ca. lige meget, små hunde en anelse mere)

De mest aggresive racer ifølge Mette Clausen 2013:

Frygt-induceret:


1. Chihuahua


2. Dans-svensk gårdhund


3. Gravhund


4. Bordercollie
Dominans-induceret:


1. Gravhund og Amerikansk bulldog


2. Amerikans staffordshire terrier og Rottweiler
Angreb:


1. Chihuahua og Dansk-svensk gårdhund


2. Bordercollie


3. Amerikansk bulldog


4. Gravhund

Leg vs. dominans:

"Tug of war" - ingen effekt på dominans


"Rough and tumble" - ingen effekt på dominans

Menneske <> malkekvæg interaktion:

Positiv interaktion korrellerer positivt med fertilitet


Negativ interaktion korrellerer negativt med både mælkeydelse og fertilitet (sidstnævnte især ved kraftig negativ interaktion)

Effekt på halthed hos ko:

Landmandens mangel på tålmodighed bag køerne i bevægelse forklarer 22 % halthed!

Dyr <> menneske relation er…?

Meget vigtig,også for produktionsdyr
Har både velfærds- ogøkonomiske konsekvenser