• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Resident

Người dân

Ski

Trượt tuyết

Slope

Sườn dốc

Passenger train

Tàu chở khách

Set off

Khởi hành

Cross continent

Xuyên lục địa

Ride

Chuyến đi hành trình

On board

Trên tàu

Scenery

Phong cảnh