• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
caress
smeka; smekning
caressing
smeksam, öm
ripen
mogna; få att mogna
glint
glittra, blänka, skimra

glitter, blänk; glimt (an ironical x in his eyes)
resin
kåda, harts
amiable
vänlig, älskvärd, rar
surmise
gissa, förmoda, anta, ana

gissning, antagande, aning
summit
topp, spets (the x of a mountain)

höjd, höjdpunkt (at the x of one's power)

toppmöte
gay
glad, munter, glättig, livfull

ljus, lysande, bjärt, brokig, färgrik
verdure
poet. grönska; bildl. friskhet, blomning
chasm
[gapande] klyfta, svalg, avgrund
implore
bönfalla, anropa, be ödmjukt men innerligt, tigga och be
writhe
verb:
vrida, vrida sig (x with pain), slingra, slingra sig (snake), sno, linda

bildl. våndas, pinas; förvrida, förvridas (mouth)

subst:
vridning, förvridning
fetter
fjättra, tjudra; bildl. binda, lägga band på, hämma
fetters
bojor; bildl. band, tvång, fångenskap
regal
kunglig, konungslig (a x office), majestätisk
imprudent
oklok, oförsiktig, obetänksam, förhastad
jubilant
jublande, triumferande; glädjestrålande
perchance
måhända, kanske; till äventyrs
ample
stor, rymlig; vidsträckt, omfattande; fyllig, yppig (figure); riklig, ymnig (we have x time - vi har gott om tid)

fullt tillräcklig, lagom (x for my needs)

utförlig (description)
cul-de-sac
återvändsgränd
torpor
dvala; slöhetstillstånd, apati
vicious
illvillig, elak, ondskefull (gossip, looks); brutal (blow); ilsken, argsint (dog)

lastbar, depraverad (life); usel, bristfällig, förkastlig (principle, argument)
mischievous
elak, illasinnad (rumours), skadlig, fördärvlig

okynnig, skälmsk, spjuveraktig
grunt
grymta; knorra, knota
bodice
[klännings]liv; slags midjekorsett
enhance
öka, förhöja, stegra (the value); stärka, förbättra
posy
[liten] bukett

åld. devis, motto
assert
hävda, påstå; bedyra (x one's innocence); förfäkta, göra anspråk på (x oneself - hävda sig, hålla sig framme, stå på sig)
impartial
opartisk, objektiv
endeavour
verb:
sträva (to efter att), bemöda sig, försöka

subst:
strävan, [ivrigt] försök
enervate
försvaga, förslappa, göra slö
effete
förvekligad, dekadent (x aristocracy)

kraftlös, försvagad; uttjänt, förbrukad
plea
försvar (put in a x for somebody - lägga ett gott ord för någon, göra ett inlägg till någons försvar), ursäkt, rättfärdigande; förevändning (on the plea that - med den motiveringen att, under förevändning att)

[parts] påstående, åberopande, svaromål
bonny
söt, fager

god, bra, fin (a x fighter)

(spec om barn) blomstrande, duktig, knubbig (ofta ironiskt: my x lad - min lille vän)
tutor
subst:
[personlig] handledare, privatlärare

jur. förmyndare

verb:
ge privatlektioner, handleda

ngt åld. tygla (one's passions), kuva; mästra; förmana
griffin
grip

upplysning [av initierad], tips, vink
fiat
dekret, påbud, befallning, order (at his x)

[oficiellt] godkännande, medgivande
realignment
uträtning

omgruppering, omstrukturering
rupture
subst:
bristning (i ex jordytan, eller medicinskt, ex bråck), rämna, klyfta

bildl. brytning

verb:
brista; spräcka, spränga (a membrane)

bildl. bryta, upplösa (a marriage)