• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beskriv fertilisationens 1. fase

1. Spermatozoen penetrere corano radiata - kun kapaciterede sædceller kan frit passerer igennem laget af coronaceller.Kapaciteringen foregår i tuba uterine hvor interaktioner mellem sædcellen og slimhinden bevirker at der fjernes de glykoproteiner der dækker den akrosomale del af spermatozoen

Beskriv fertilisationens 2. fase

2. Penetration af zona pellucida.


frigivelse af enzymer fra akrosomet muliggør spematozoens penetration af zona pellucida. Når hovedet af en spematozo kommer i kontakt med oocyttens celle membran frigives enzymer fra kortikale granula, zona pellucidas egenskab ændres så spematozoer ikke længere kan penetrere

Beskriv fertilisationens 3. fase

3. Fusion mellem oocyttens og sædcellens membraner. Når spermatozoen er nået ind i oocytten responderer ægget på 3 måder:


1. kortikal og zona reaktion


Ved spermatozoens kontakt til ooctytens celle membran frisættes oocyt granula der gør celle membranen ugennemtrængelig og ændre Zona pellucida struktur så de ikke længere penetreres af andre spermatozoer


2. afslutning af 2. meiotiske deling


3. metabolisk aktivering af ægget


Sæt processerne i rigtig rækkefølge:


Akrosom reaktion


Zona reaktion


Kapacitering


Færdiggørelse af 2. meiotiske deling

Kapacitering


Akrosom reaktion


Zona reaktion


Færdiggørelse af 2. meiotiske deling

Hvilken dag efter befrugtning finder implantationen sted?

Dag 6

Benævn den celle der frigøres fra ovariet ved ovulation

Sekundær oocyt i 2. meiotiske deling

Angiv hvor befrugtningen finder sted

I ampulla i tube uterina tæt ved ovariet

Benævn de celler og membraner spermiet må penetrere for at kunne befrugte ægcellen

Corona radiata (coronaceller), zona pellucida, oocyttens cellemembran

Benævn ægcellens og spermiets kerner efter ægcellens befrugtning

Pronucleus femininus og pronucleus masculinus

Definer pronucleus masculinus

Spermatozoens kernemateriale som efter indtrængning svulmer op inde i oocytten

Definer en zygote

En befrugtet oocyt

Angiv de kønscellestadier der findes i kønskirtlerne hos nyfødte børn

Drenge: Primordiale kønsceller


Piger: Primære oocytter hvilende i profasen af 1. meiotiske deling

Benævn funktionen af spermiets akrosomale kappe

Akrosomreaktion - Skerefter binding til zona pellucida: frigivelse af enzymer, der brydergennem zonapellucida.
Akrosomreaktioner nødvendig for at penetrere zona pellucida

Hvor foregår celledelingerne der fører til udvikling af morula

I tuba uterina

Angiv hvor fertilisationen og implantationen normalt finder sted

Fertilisation: I ampulla i tuba uterina nær ved ovariet


Implantation: I uterus

Anfør hvornår spermiogenesen begynder og hvor længde den varer

Begynder i puberteten og varer hele livet, aftagende med alderen.

Definer morula og tidspunktet for dennes dannelse

Morula en ansamling af blastomere som er dannet ved kløvningsdelinger af zygoten, ca. 16 cellestadiet. Ses 3-4 dage efter befrugtningen.

Benævn de celledelinger der fører til dannelse af morula og angiv navnet på cellerne

Kløvningsdelinger - hvor zygoten opsplittes i mindre compartments. Cellerne betegnes blastomerer og er pluripotente. Der er ikke tale om en samlet vækst i cellemasse

Benævn de første celledelinger efter zygotens dannelse og angiv hvor disse foregår

Kløvningsdelinger. Sker i tuba uterina
Celledelingerderdannermorula(delercytoplasma-­‐bliverikkestørre)

Beskriv blastocystens opbygning og angiv hvornår den dannes

Blastocysten opstår ved compaction hvor den opdeles i en indre og en ydre cellemasse samt en sammenhængende cavitet (blastocelet). Den indre cellemasse giver ophav til embryon og betegnes embryoblasten, mens den ydre cellemasse danner trofoblast...

Blastocysten opstår ved compaction hvor den opdeles i en indre og en ydre cellemasse samt en sammenhængende cavitet (blastocelet). Den indre cellemasse giver ophav til embryon og betegnes embryoblasten, mens den ydre cellemasse danner trofoblasten, hvorfra placenta dannes.
Polarisering i embryonal og abembryonal pol.
Dannes 4.5-5 dage efter fertilisationen

beskriv hatching/klækning og hvilken dag det sker.

sker på dag 5
zona pellucida revner og falder bort

sker på dag 5


zona pellucida revner og falder bort

Angiv fra hvilke celler i blastocysten at epi- og hypoblasten dannes

Embryoblasten

Benævn differentieringen af trofoblastcellerne i blastocyststadiet

Synctiotrofoblast og cytotrofoblast. Danner anlæg til villi, fosterhinder og placenta

Synctiotrofoblast og cytotrofoblast. Danner anlæg til villi, fosterhinder og placenta

Beskriv kort resultatet af gastrulationsprocessen

Den proces hvor den trilaminære kimskive opstår. Ectoderm, mesoderm og endoderm. Alle kommer fra epiblasten.

Angiv perioden for den trilaminære kimskives dannelse

3. uge efter befrugtningen

Benævn indholdet af den bilaminære kimskive


og hvornår den dannes.Epiblast og hypoblast
dag 8

Epiblast og hypoblast


dag 8

Angiv hvor notochorden anlægges

I symmetriplanet mellem 

ectoderm og endoderm  - Beliggende fra primitivgruben til den prochordale plade

I symmetriplanet mellem ectoderm og endoderm - Beliggende fra primitivgruben til den prochordale plade

Angiv hvad der forstås ved notochordal pladen

De prænotochordale celler smelter sammen med endoderm og danner den notochordale plade i fosterets midtlinie (symmetriplanet)

De prænotochordale celler smelter sammen med endoderm og danner den notochordale plade i fosterets midtlinie (symmetriplanet)

Angiv den rumlige udstrækning af den definitive notochord

Fra prochordalpladen til primitovgruppen - når den er færdigvokset dog helt til membrana cloaca

Angiv placeringen af den solide notochord

I symmetriplanet mellem ectoderm og endoderm fra prochordalpladen til primitivgruben. Den færdige notochord strækker sig fra prochordalpladen til membrana cloaca. Placeret ventralt for neuralrøret

Angiv notochordens rumlige placering i forhold til neuralrøret

Er placeret umiddelbart anteriort for neuralrøret og følger dets længdeforløb

Navngiv det kimblad hvorfra nervesystemet udvikles samt øjets linse

Ectoderm

Angiv hvor det første somitpar dannes

På grænsen mellem hjerne- og rygmarvsanlæg

Angiv hvor mange somitpar der dannes i alt

42-44 par

Angiv somitternes derivater

Sclerotomer - brusk og knogle


Myotomer - muskel


Dermatomer - hud

Angiv hvilket kimblad somitterne udvikles fra

Paraxial mesoderm

Dannes der somitter i hele fosterets udstrækning?

Nej ikke omkring hjerneanlægget

Angiv exocoelomscysten oprindelse og navngiv den indre beklædning i den sekundære blommesæk

Exocoelomscysten er en rest af den primære blommesæk der afsnøres ved dannelse af den sekundære blommesæk. Den sekundære blommesæk er beklædt med endoderm

Angiv med afsæt i tidspunktet for befrugtning hvor endometriets overflade igen er helet

Endometriets overflade fremstår intakt af dag 13

Angiv hvornår den bilamniære kimskive er dannet

I starten af 2. uge, ca 8. dag

Definer canalis neurentericus

Forbindelsen mellem blommesæk og amniohule

Angiv primitivfurens placering og orientering

En længdefure i epiblasten beliggende i kimskivens symmetriplan og strækkende sig fra primitivknuden til nær kimskivens caudale rand

Nævn nogle væv/organer der udgår fra de 3 kimblade

Ectoderm: Rygmarv, hjerne, øjne, øre


Mesoderm: Knogle, muskel, hud, nyrer


Endoderm: Mave-tarm-kanal, hjerte, respirationsorganer, blodkar

Hvorledes ordnes den intraembryonale mesoderm?


(Kan også formuleres: Benævn de 3 første vævskomponenter som mesodermen udspecialiseres til)

Paraxial mesoderm


- somitoer/somitter
Intermediær mesoderm


- Urogenitalsystemet
Lateralplade mesoderm


- somatisk blad (giver ophav til knogler muskler og bindevæv)


- splanchniske blad (omringer endoterm - muskler omkring tarmkanal)

Angiv hvor på kimskiven kropsstilken tilhæfter sig

I den kaudale ende

Definer Heusers membran

Exocoelome membran - et lag flade celler der dannes fra hypoblasten og som beklæder blastocelet

Benævn de to lag som den extraembryonale mesoderm opspaltes i

Somatopleurisk og splanchnopleurisk mesoderm

Somatopleurisk og splanchnopleurisk mesoderm

Er neuralfure og -volde lige brede i hele deres udstrækning?

Nej bredest i kranielle ende, anlægget til hjernen

Hvorledes begrænses neuralfuren til siderne?

Af neuralvolde

Hvorledes udvikles neuralfuren videre?

Den lukkes til et rør, neuralrøret, der afsnøres fra ectoderm og ligger lige under denne

Angiv beliggenheden af splanchnopleura

På overfladen af blommesækken

Navngiv forbindelsen mellem blommesæk og mellemtarm

Ductus vitelinus

Ductus vitelinus

Benævn de afsnit den primitive tarm kan inddeles i

Fortarm, mellem- og bagtarm

Angiv hvilke(t) kimlag der giver ophav til disse afsnit

Endoderm

Definer kloakmembranen

Findes i den caudale ende af kimskiven og består af ectodermale og endodermale celler i direkte kontakt uden mellemliggende mesoderm. Udgør en midlertidig aflukning af bagtarmen

Benævn den kranielle aflukning af det primitive tarmrør

Membrana buccopharyngea

Angiv primitivfurens placering og orientering

Primitivfuren ses kaudalt på overfladen af epiblasten


Mellem membrana buccopharyngea og membrana cloaca

Benævn 3 derivater af crista neuralis

- Spinalganglier


- sympatiske ganglier


- parasympatiske ganglier


- binyremarv

Beskriv neuralrørets dannelse og angiv hvornår det er et lukket anlæg

Sker i 3.-4. uge. Begyndelsen ses som en fortykkelse, neuropladen, i ectodermets symmetriplan, strækkende sig fra primitivknuden frem til fosterskivens forreste rand. Den forlænges kaudalt samtidigt med at primitivknuden rykker kaudalt. Pladen omformes til en fure der begrænses af neuralfolderne. Den forreste del er bredere end den bagerste, anlæg til hhv. hjerne og rygmarv. Folderne nærmer sig hinanden og vokser sammen til neuralrøret der afsnøres fra ectodermet. Herefter ligger neuralrøret mellem ectoderm og chorda dorsalis. Neuralrørets lukning begynder ved midten af fosterskiven på grænsen mellem hjerneanlæg og rygmarv. Så længe lukningen ikke er gennemført i hele sin udstrækning har neuralrøret en forreste og bagerste åbning, neuroporus ant. et post., som lukkes dag hhv dag 25. og dag 27.

Angiv hvor lukningen af neuralrøret begynder og hvordan den skrider frem

Lukningen begynder i cervikalregionen og skrider frem i både craniel og caudal retning


- den kranielle neuropore lukkerca.dag25. (18-20-somitstadie)


– den kaudale neuroporer lukkerca.dag27.

Under neurulationen dissocierer celler fra den laterale rand af neuralvoldene under dannelse af neuralkammene


Angiv hvor neuralkammenes celler migrere hen efter lukning af neuralrøret


Giv eksempler på hvilke vævsstrukturer cellerne efterfølgende giver ophav til

Cellerne migrerer ned i det underliggende mesoderm efter lukning af neuralrøret


Giver ophav til spinalganglier, ganglier i truncus sympaticus og parasympatiske ganglier, dermis på hals og ansigt, binyremarv m.v.

Angiv lokaliseringen og antallet af branchiebuer


Den mesoderm der ligger foran notochorden, vil ikke segmenteres i somitter. I stedet vil 6 branchiebuer dannes som fortykkelser i det mesenchym som ligger i den laterale væg i den forreste del af fortarmen. Branchiebuerne er på ydersiden beklædt med ectoderm, mens de indvendigt er beklædt med endoderm fra fortarmen

Angiv perioden for branchiebuernes dannelse og deres funktion

Opstår i 4. og 5. udviklingsuge og bidrager til fosterets karakteristiske ydre fremtoning. Spiller vigtig rolle for halsen og ansigtets dannelse

Definer en stamcelle

En selvfornyende celler som kan give ophav til differentierede celler

Benævn den overordnede inddeling af stamceller


Kan også formuleres: Angiv forskellen på embryonale stamceller og føtale stamceller

Embryonale stamceller fra blastocystens indre cellemasse - pluripotenteSomatiske stamceller fra udviklende eller voksne væv og organer. MultipotenteKan inddeles i føtale og voksne

Angiv terminologien knyttet til stamcellers differentieringspotentiale

Totipotent: Zygoten, kan give ophav til et helt individ inkl. fosterhinder og placenta
Pluripotente: Embryonale stamceller, kan give ophav til alle organismens celler, ekskl. fosterhinder og placente
Multipotente: Somatiske stamceller, kan give ophav til mere end én celletype
Unipotent: Kun én celletype

Benævn hvorfra embryonale stamceller isoleres og angiv deres differentieringspotentiale

Embryonale stamceller isoleres fra blastocysten indre cellemasse og de er pluripotente

Definer somatiske stamceller og angiv deres differentieringspotentiale

Somatiske stamceller isoleres fra udviklende eller voksne væv og er multipotente

Angiv om en zygote er en stamcelle - begrund dit svar

Zygoten er totipoten og kan således give ophav til hele organismen, inkl. placenta og fosterhinder. Den betragtes dog ikke som en stamcelle da den ikke er selvfornyende som er kravet til en stamcelle

Definer begrebet stamcelle homing

Stamcellen evne til at finde vej til det sted hvor der er mest brug for den - typisk et område med læsion eller naturligt slid

Beskriv kort princippet i terapeutisk cloning og angiv en klinisk fordel

- Overførsel af en somatisk cellekerne til en oocyt hvor arvemassen er fjernet


- udvikling til blastocyst


- isolering af embryonale stamceller fra den indre cellemasse


- differentiering til specifikke celler


- transplantation tilbage til donoren af den somatiske cellekerne.Cellerne er designet til patienten og vil derfor ikke undergå immunologisk afstødning

Angiv den teknikse forskel på terapeutisk og reproduktiv kloning

- Ved reproduktiv kloning indsættes blastocysten i uterus.- Ved terapeutisk kloning sker der celledifferentiering og transplantation tilbage til donoren af den somatiske cellekerne

Benævn en sygdom hvor man i løbet af få år forventer at der vil blive igangsat en stamcellebaseret terapi

Diabetes og Parkinson's sygdom. Er sygdomme med lokaliseret celletab og hvor der er erfaring med celletransplantation

Benævn i hvilken sammenhæng man i dag rutinemæssigt anvender stamceller i klinikken

Knoglemarvstransplantation

Angiv det overordnede princip i teknologien bag dannelse af såkaldte inducerede pluripotenten stamceller

Inducerede plutipotente stamceller dannes ved viral eller non-viral reprogrammering af somatiske celler. Typisk introduceres 4 transkriptionsfaktorer

Definer hvad der forstås ved et teratogen

Et agens der kan medfører medfødte misdannelser

Angiv i hvilken periode af graviditeten, fostret er mest sårbart overfor teratogene påvirkninger og redegør kort for hvorfor netop denne periode er særlig sårbar

I graviditets uge 3 til 8 er fostrets meget sårbart overfor teratogene påvirkninger. Det er her fostrets organer dannes og forstyrrelse af disse processer ved en teratogen påvirkning kan medføre misdannelser

Angiv 3 faktorer der har betydning for om udsættelse for et teratogent kemikalie under graviditeten medfører misdannelser hos barnet

1) Fosterets udviklingstrin på eksponeringstidspunktet. Risikoen er størst i 3. til 8. uge


2) Eksponerings omfang, dosis og varighed


3) Genotype af foster og moder har betydning for følsomheden, herunder evnen til at nedbryde og udskille kemikaliet

Myndighederne anbefaler at gravide kvinder begrænser indtagelse af store rovfisk på grund af indholdet af organisk kviksølv


Hvilket organsystem hos fosterets påvirkes især af organisk kviksølv?


I hvilke perioder bør gravide kvinder især undgå eksponering for organisk kviksølv?

Nervesystemet


Under hele graviditeten.

I nogle tilfælde kan misdannelser hos et barn skyldes miljømæssige påvirkninger af faderen forud for befrugtningen.


Angiv 2 måder hvorpå påvirkninger af faderen kan medføre misdannelser i fosteret

1) Mutationer i kønsceller


2) Kontaminering af sædvæsken


Angiv 3 væsentligste årsager til at fostre er særligt sårbare overfor kemiske eksponeringer

1) Hurtigt vækst / celledelinger2) Biologiske barriere, fx blod-hjerne, ikke færdigudviklet3) Afgiftningsmekaniske og ekskretionsmekanismer udvikles først i løbet af fosterperioden, hvilket medfører risiko for ophobning/øget koncentration i fostervæv

Redegør kort for hvilke oplysninger det vil være relevant at indhente for at foretage udredning om arbejde har medfødt barn med misdannelser


(Case scenario)

Ikke erhvervsmæssige oplysninger: Arvebetinget, livstil, medicinindtag, hobby, partners eksponering
Erhversmæssige oplysninger: Anvendte kemikalier, eksponeringsomfang, arbejdsforhold, brug af værnemidler

Der antages at være en sammenhæng mellem kryptorkisme og andre dysfunktioner i det mandlige reproduktionssystem. Redegør kort for denne sammenhæng

Kryptorkisme er associeret til udvikling af testikelkræft og dårlig sædkvalitet sener i livet.

Redegør kort for hvilke fosterskadelige effekter østrogenlignendestoffer er mistænkt for at kunne medføre.

- Forstyrrelser i udviklingen af kønsorganer, især hos drenge samt misdannelser af kønsorganerne


- Forstyrrelser i kønsdifferentieret udvikling af CNS, feminisering af han-hjerner

Ikke alle markedsførte kemiske stoffer er testen for fosterskadelige effekter. Angiv to mulige årsager til dette

1) Markedsført før den første kemikalielovgivning


2) Produceres i mængder hvor der ikke er krav om testning for fosterskadelige effekter (under 10 tons/år i EU)

Angiv i procent ca. hvor mange børn af en fødselsårgang der registreres med en medfødt misdannelse

1-3 %

beskriv kort hvad der sker på den 7-8 dag

throphoblasten udvikler sig til
- syncytiotrofobast
- cytotrofoblast


embryoblasten udvikler sig til den bilære kimskive 
- epiblast
- hypoblast


derudover dannes amionhulen og beklædes med amnioblast celler (fra epiblast)

throphoblasten udvikler sig til


- syncytiotrofobast


- cytotrofoblast
embryoblasten udvikler sig til den bilære kimskive


- epiblast


- hypoblast
derudover dannes amionhulen og beklædes med amnioblast celler (fra epiblast)

hvad sker på dag 9.


-  dannelse af lakuner
-   Hypoblast danner heusers
 membran som danner den primitive blommesæk 
-  Blastocyst indlejes
 dybere    
 


- dannelse af lakuner


- Hypoblast danner heusers membran som danner den primitive blommesæk


- Blastocyst indlejes dybere


hvad sker på dag 12hvad sker på dag 13

angiv hvilke væv og organer der kommer fra ectoderm

- Epidermis


- negle, hår


- hudens kirtler


- CNS/PNS og


- sensorisk epithel i øje


- øre


- næse


- hypofysen,


- tændernes emalje

angiv hvilke væv og organer der kommer fra paraxial mesoderm

Somitomerer/somitter


- muskelvæv


- brusk


- knogle


- dermis og subcutis

angiv hvilke væv og organer der kommer fra lateral mesoderm

Serøse membraner/hinder

angiv hvilke væv og organer der kommer fra endoderm

- Epithelet i mave-tarm kanal


- epithel i respirationsvejene


- pancreas


- epithelet iurinveje

Angiv sammenhængen mellem somitomerer og somitter

Somitomerer repræsenterer et forstadium til somiter (somitomerer dannermesenchymet i hovedet og organiseres i somiter i occipitale og caudalesegmenter)

Angiv hvor det første somitpar dannes.

På grænsen mellem anlæg til hjernen og rygmarven (cervikaldelen).

Angiv somitternes placering i forhold til neuralrøret

Findes som bilaterale strukturer langs neuralrøret

Benævn de tre komponenter som somitten udspecialiseres til og deres derivater.

Sclerotom


- brusk og knogle
myotom


- ryg muskulatur
dermatom


- dermis & subcutis

Angiv notochordens rolle i forhold neurulationen

notochorden frisætter forskellige signalmolekyler der igangsætter dannelsen af nervesystemet over notochorden