• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Elvisel

To bear

Zsörtölődő

Grumpy

Leszid

To tell sy off

Kihívást jelentő

Challenging

Monoton

Monotonous

Futószalag

Conveyor belt

Visszajelzés

Feedback

Hálás

Grateful

Hála

Gratitude

Érdemes, kielégítő

Rewarding

Előléptetés

Promotion

Alulfizetett

Underpaid

Kizsákmányol

To exploit

Versenyképes

Compatible

Kimerült

Exhausted

Privatizáció

Privatisation

Eladósodott

To be indebted

Befektető

Investor

Tőke

Capital

Vagyontárgy, vagyon

Asset

Vállalkozás

Enterprise

Kilátás, távlat

Perspective

Lerombol

To ruin

Adócsökkentés

Tax reduction

Versenyez

To compete with

Kétszeres

Two-fold

Kölcsön

Loan

Kölcsön

Loan

Kamatláb

Interest rate

Bürokrácia

Red tape

Engedély

Permit

Illegális

Illegal

Menekült

Refugee

Hajlandó

To be willing to do sg

Építkezés

Construction site

Csatlakozás

Accession

Munkaerő szabad áramlása

Free flow of work-force

Munkavállalási engedély

Work permit

Munkaerőpiac

Labor market

Kielégíti valaki szükségleteit

To satisfy one's needs

Előlép

To be promoted

Visszautasít

To reject

Tart valahová

To head (for)

Szakképzett

Skilled

Agyleszívás

Brain drain

Ösztöndíj

Scholarship

Sajnál

To regret

Jelentkezik

To apply for

Hátrányosan megkülönböztet

To discriminate against

Faj

Race

Nem

Gender

Megkülönböztetés

Differentiation

Fizikai munkás

Manual worker

Kereset

Earning

Igenlő

Affirmative

Friss diplomás

Fresh graduate

Helyettesít

To substitude

Fel van hatalmazva

To be entitled

Nettó

Net

Bruttó

Gross

Jelentősen

Considerably

Fizetési értesítő

Salary slip

Levonás

Deduction

Jövedelemadó

Income tax

Éves

Annual

Társadalom biztosítás

Social security

Nyugdíjjárulék

Superannuation contribution

Munkanélküli járulék

Unemployment contribution