Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ter ere van
because
aankijken
to look at
de eer
honour, credit
de engel
angel
de generatie
generation
de mening
the meaning
een (hele)boel
a crowd, mass
het gezelschap
group(of friends)
het inititief
initiative
overeenkomst
similarities
overeenkomst (syn)
de gelijkenis (syn)
de persoonlijkheid
character
het paleis
palace
aankondigen
to announce
afwachten
wait for, await
de rand
the edge (eg of a table)
de aard (syn)
het karakter, de persoonlijkheid
de prinses
prince
de waarheid
the truth
de vent
fellow, chap
de traan
a tear, tear drop
de behoefte (syn)
de nood (syn)
de verhouding
relationship (illicit)
de versiering
decoration
de voorkeur (geven aan)
prefer
de verwachting
prognosis
ter ere van (syn)
aangezien, omdat (syn)
de behoefte
need
aanraken
to touch
beleven
to survive
aankijken (syn)
bekijken
de betrekking
relation (economic, political)
de aard
character