Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
starać się o
sich bemühen um
zazdrościć komuś czegoś
beneiden (jdn) um
ubiegać się
sich bewerben um
prosić o
bitten um
chodzi o
es geht um/es handelt sich um
walczyć o
kämpfen um
troszczyć się o
sich kümmern/sorgen um
kłócić się o
sich streiten um
opłakiwać kogoś
trauern um
cierpieć z powodu
leiden unter D
rozumieć pod czymś
verstehen unter D