• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Wanneer is de sociale ontwikkeling geslaagd?

1. Als het kind goed met andere kinderen omgaat.


2. Als het kind in staat is om alledaagse bij de leeftijd passende problemen op te lossen.

2

Wat zijn de 3 ontwikkelingsgebieden/milieus van sociale ontwikkeling?

1. Het gezin


2. De school


3. De vrije tijd


(4. Biologische factoren)

Wat zijn de 3 basiskenmerken van opvoeden?

1. Ondersteunen


2. Controleren


3. Autoritarief opvoeden

Wat zijn de 7 sociale basiskenmerken van de sociale ontwikkeling van het basisschoolkind?

1. Oog hebben voor elkaar


2. Beheersen van eigen emoties


3. Overleggen met anderen


4. Aanvoelen van anderen


5. Controleren van eigen gedragingen


6. Oplossen van problemen


7. Respecteren van regels

Wat zijn de 2 vormen van betrokkenheid?

1. Directe betrokkenheid


2. Indirecte betrokkenheid .

Wanneer neemt antisociaal gedrag toe volgens de neurobiologische invalshoek.

1. Als de prefrontale cortex onvoldoende functioneert


2. Te weinig serotonine aanwezig is.


3. Te veel testosteron aanwezig is.

Waar heeft de stijl van lesgeven van een leerkracht invloed op?

1. De cognitieve ontwikkeling;


2. Sociale ontwikkeling

Wanneer is de sociale ontwikkeling geslaagd?

- als het kind goed met andere kinderen om gaat.


- als het kind in staat is alledaagse problemen op te lossen (sociaal competent is)

Wat zijn 2 centrale hoofdkenmerken van het gezinsfunctioneren?

1. Cohesie


2. Aanpassingsvermogen van het gezin.

3 belangrijke gebieden van socialisatie:

1. Het gezin


2. De school


3. De vrije tijd

Drie typerende kenmerken van kids met onvoldoende gedragscontroleon

1. Hebben veel last van drift buien


2. Nemen onverantwoorde risico’s


3. Zijn onnadenkend en erg impulsief.

3 temperament type volgens Thomas en Chess

1. Gemakkelijk temperament


2. Te weinig temperament


3. Moeilijk temperament

Onder gecontroleerd gedrag

Moeite om impulsen te controleren en rekening te houden met anderen.

3 temperament type volgens Thomas en Chess

1. Gemakkelijk temperament


2. Te weinig temperament


3. Moeilijk temperament

Onder gecontroleerd gedrag

Moeite om impulsen te controleren en rekening te houden met anderen.

Over gecontroleerd gedrag

Zijn extreem geremd en angstig

Volgens welke benadering kiezen kids hun vrienden doordat ze zich aangetrokken voelen door een bepaald verlangen of wens.

Het Behoeftemodel

Behoefte

Wat zijn eventuele gevolgen van eenzaamheid bij kids?

1. Depressie


2. Laag zelfbeeld


3. Psychosomatische klachten


4. Slechter presteren


5. Sociale angst


6. Sociale incompetentie


7. Vaak slachtoffer van pesterij.

3. Mogelijkheden die een leerkracht kan doen bij een eenzaam kind.

1. Organiseren van groepsactiviteiten


2. Het kind plaatsen bij een kind waar hij meer aansluiten bij heeft


3. Andere leerlingen stimuleren om met het eenzame kind te spelen.

3

Fout!! Eenzaamheid is juist een bedreiging voor de sociale ontwikkeling.

Wanneer wordt de sociale ontwikkeling bij een hoogbegaafd kind belemmerd?

- als er geen aandacht voor hem op school is.


- als hij zonder extra begeleiding een klas overslaat.

3 dingen/tips die leerkracht kan doen om een afgewezen kind te helpen:

1. Neem het kind serieus


2. Plaats het kind naast een jonger kind


3. Laat het kind mee doen in een kleine groep.

Wat zijn de 4 manieren waarop kinderen elkaar kiezen volgens het afstemmingsmodel?

1. Doordat ze op elkaar lijken


2. Doordat ze elkaar aanvullen


3. Omdat ze juist niet op elkaar lijken


4. Ze denken dar ze op elkaar gesteld zijn.

Op welke manieren kan je vriendschap onder kids onderzoeken

1. Subjectieve benadering (vragen aan kind hoeveel vrienden hij heeft)


2. Observaties


3. Sociometrische methode ( schriftelijk aan kind vragen via vragenlijst)

4 criteria die de ernst van het probleem bepalen m.b.t het bepalen wanneer professionele hulp

1. Frequentie


2. Duur


3. Omvang


4. Gevolgen

Sociale eenzaamheid

Ontbreken van relaties met andere

Emotionele eenzaamheid

Pijnlijk gevoel van verdriet en onbehagen.

3 psychische kenmerken van het gepeste kind

1. Somberheid


2. Laag zelfbeeld


3. Sociale angsten

Goed of fout?


Eenzaamheid is goed voor de sociale ontwikkeling.

Fout!! Eenzaamheid is juist een bedreiging voor de sociale ontwikkeling.

Wat zijn 2 gevolgen van aanhoudende afwijzing.

1. Laag zelfbeeld


2. Slechte leerprestaties

Welke 2 dimensies zijn er volgens Walker nodig voor een leerkracht om effectief les te geven.

1. Controle


2. Ondersteuning.

Wat zijn de 4 aspecten van de controlerende opvoedingsstijl?

1. Reguleren


2. Monitoren


3. Belonen


4. Straffen

Wat is het verschil tussen het behoeftemodel en het afstemmingsmodel?

bij het afstemmingsmodel worden vriendschappen gesloten door een bepaalde match of onderlinge afstemming. Bij het behoeftemodel doordat ze door een bepaalde behoeften, wens of verlangen op elkaar aangetrokken voelen.

Wat zijn de overeenkomsten van een gepest kind en een afgewezen kind?

- ze ontwikkelen beide een laag zelfbeeld.


- zowel gepest als afgewezen worden is een bedreiging voor de sociale ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen afgewezen en gepeste kids.

Pesten gaat verder dan afwijzing, gepeste kids worden actief door andere aangevallen.

In welke gezinnen komen gepeste kids het meeste voor (tonen samenhang met)

1. Overbeschermde gezinnen


2. Mishandelde gezinnen


3. Gezinnen met huiselijk geweld.

Hoe komt het dat een overbeschermde gezin samenhang heeft met het gepeste kids?

Gezinnen geven het kind te veel aandacht, kind krijgt te weinig prikkels om zich zelfstandig te gedragen. Ook lijdt overproductie tot sociale angst.

6 tips voor ouders van een afgewezen kind.

1. Oog hebben op behoeften van kind


2. Rekening houden met zijn mogelijkheden en wensen.


3. Duidelijke regels stellen en consequent handelen in belonen en straffen.


4. Bemoedigen en zelfvertrouwen geven


5. Leren het kond sociaal te gedragen en zich te beheersen.


6. Leren op gepaste wijze voor zichzelf op te komen.

Wat kan de leerkracht doen bij agressieve kids?

- bestaande preventieprogramma’s om antisociaal gedrag te voorkomen.


- eigen beleid ontwikkelen in samenwerking/overleg met ouders.


- professionele hulp inschakelen (niet te vroeg maar ook niet te laat).

wat kunnen ouders doen bij een eenzaam kind?

- ruimte geven om gevoelens te uiten.


- laten deelnemen aan groepsactiviteiten


- stimuleren om bepaalde hobby’s of interesses te ontwikkelen.


- leuke dingen met kind doen


- zelfvertrouwen geven


- andere kids in huis halen.

Wat zijn de 7 maatschappelijke risicofactoren voor het ontstaan van agressie?

1. Lage scholing van ouders


2. Laag inkomen


3. Werkeloosheid


4. Slechte woonomstandigheden


5. Eenouder gezinnen


6. Grote gezinnen/ samengestelde gezinnen.


7. Tienermoeders

Volgens welke theorie is agressie een gevolg van frustratie?

Frustratie-agressietheorie

Volgens welke theorie is agressie een wisselwerking tussen de persoon zelf en zijn omgeving?

De sociaal- ecologischetheorie.

Wat stelt de drift-of instincttheorie?

Dat agressie is aangeboren.

Agressie

Wat zijn 2 dimensies van leiderschap volgens de leiderschapsschaal?

1. Faciliteren dimensie


2. Sociale dimensie.

Wat zijn de 3 manieren om populariteit te meten & welke heeft de voorkeur bij psychologen.

1. Sociometrisch = voorkeur psychologen.


2. Waargenomen populariteit door observaties


3. Sociale dominante populariteit

Welke tips kun je geven aan ouders met een afgewezen kind?

- hou rekening met de mogelijkheden en wensen van het kind.


- heb oog voor de behoefte van het kind


- stel duidelijke regels en zorg dat je consequent bent met belonen en straffen.


- geef het kind zelfvertrouwen en bemoedig hem.


- leer het kind zich te beheersen en zich sociaal te gedragen


- leer hem op een gepaste wijze voor zichzelf te laten opkomen.

6

Wat zijn de 4 categorieën gevolgen van pesten.

1. Gevoel van welZijn


2. Relationele problemen


3. Psychische problemen


4. Fysieke problemen .