• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Definér venligst sprog, i kvikke hoveder! :)
Et delt/fælles symbolsk system for kommunikation.
Nævn venligst de 4 karaktertræk for sprog, som bogen beskæftiger sig med, ud fra Hocketts 13 universaler.
Semanticity: Lingvistiske udtalelser udtrykker en betydning ved hjælp af symboler vi bruger til at forme disse udtalelser. Hvad enten der er tale om simple fraser eller fulde sætninger.

Arbitrariness (vilkårlighed): Der er ingen naturlig forbindelse mellem et symbol og det koncept eller objekt, til hvilken den refererer.

Displacement (forskydning): Lingvistiske beskeder er hverken bundet til tid eller rum. Det betyder at man kan forvente fremtiden og mindes fortiden.

Productivity: Sprog er nyt, det består af udtalelser, som aldrig før har været produceret eller forstået - nye ord og budskaber kan bliver videreformidlet inden for grænserne af regler i en sprogkultur.
For god ordens skyld - hvad var det så 'productivity' beskriver?
At sprog er fleksibelt og nyt - det er et kreativt system, som ikke gentager sig selv. Alt vi siger er nyt, da vi sjældent genbruger sætninger.
Hvad er Millers 5 niveauer af sprog-organisation?
1. Fonologi, 2. syntaks, 3. lexical/leksikalsk, 4. konceptuelt, 5. belief/tro.
Hvordan skelnede Chomsky kritisk mellem sprog-competence og sprog-udførelse (competence & performance)?
Sprog-udførelse er den reelle sprog-adfærd som en taler genererer, altså de strenge af lyder og ord, som en person producerer.

Sprog-kompetence udtrykker den internaliserede viden om sprog og dets regler, som fuldt ud flydende talere af et sprog ligger inde med.
Hvad udtrykker Sapir-Whorf hypotesen?
Det sprog du kender, former måden du omtænker hændelser i din omverden på.
Eleanor Rosch undersøgte Sapir-Whorf hypotesen i et forsøg med stammefolk. Hvad gik dette ud på?
Man testede et stammefolk i forhold til identificering af farver. Selvom deres sprog ikke indeholder ord for ’en sand rød’ farve og ’næsten rød’ farve og kun havde ord for lys og mørk, var de stadig i stand til at skelne mellem de to typer rød. Dette understøttede altså ikke hypotesen, da den perceptuelle opfattelse af farvernes forskellighed ikke var anderledes hos stammefolket, til trods for at deres sprog ikke indeholdte ord, der passede til pågældende farver - altså former deres sprog ikke nødvendigvis deres omverden.
Hvad er fonologi?
Det er lydene af sproget og reglerne for deres grammatiske sammensætning (første grammatiske niveau).
Hvad er fonemer?
De basale lyde som udgør et sprog.
Hvad er kategorisk perception?
At alle lyde der falder indenfor et sæt af afgrænsninger, er opfattet som den samme, på trods af de fysiske forskelle imellem dem.

(ift. fonemers udtale og mundbevægelserne dertil). S. 362
Hvad er fonemisk kompetence?
kompetence: den omfattende viden og regler der er omkring "lovlige" engelske lydkombinationer.

S. 364.
Hvilken type processering kan gøre at vi forstår sprog, på trods af den store variation mellem udtalen af fonemer, når de bliver ændret pga. efterfølgende fonemer, via forståelse af konteksten?
Top-down processering.
McClelland & Elman foreslog en model over hvordan aktivering af leksikalsk eller semantisk viden spredes gennem flere analyseniveauer og hjælper dig med at tillægge sætninger mening, samt giver dig mulighed for at forudse, hvilket ord der sandsynligvis vil efterfølge det du lige har hørt. Hvad er dette for en slags model, og hvad er den kaldet?
Det er en konnektionist-model, som kaldes TRACE modellen.
Hvad går "The motor theory of speech perception" ud på?
Teorien siger at mennesket opfatter sprog (i hvert fald delvist) ud fra sammenligning mellem lydene man hører og de bevægelser, som man selv ville have lavet med sit vokal-apparatur, hvis man skulle frembringe pågældende lyde selv.

S.368.
Hvad er syntaks?
Arrangementet af ord, som elementer i en sætning, som viser deres forhold til hinanden. Ord indordnes i acceptable, velformede sætninger. (2. analyse-niveau)

S. 370.
Bock mente at vi designer syntaksen af vores sætninger efter tilgængeligheden af semantisk information, der bliver udtrykt. Dvs. at informationer der er velkendte eller nyligt diskuterede oftest ligger placeret først i sætninger.

Sandt eller falsk?
Sandt
Chang et als konnektionist model er baseret på at sprogprocessering har et stærkt indlært komponent. Deres tanke var at sprog muligvis arbejder i to ruter.

Hvor synet arbejder i ventral og dorsale gangstier, arbekder sproget i -------------- og -------------
Sekvensering og mening.

De mener at sprog har et netværk for processering af menings-aspektet af sprog, og et separat system håndterer sekvensering af ord. Sammen kan disse to systemer forudsige hvad type ord, der kommer som det næste, hvilket giver plads til at systemet kan udvikle sig i forhold til nye ord/ny brug af velkendte ord.

S.379.
Hvad er den leksikalske eller semantiske faktor?
Hentning fra det mentale leksikon - den mentale ordbog over ord og deres betydninger.
Fonemer er de mindste enheder i sproget, som har betydning/mening.

Sandt eller falsk?
Falsk.

Morfemer er de mindste enheder i sproget der har betydning/mening. Fx ’car’ .
Et flertals-’s’, som gør det til 'cars', vil tælle som et ekstra morfem.
Hvad er polysemi?
Priming: Snotnæse, motionering og strømpebukser! :)
At mange ord har flere betydninger. Fx løbe – man kan løbe sig en tur, ens næse kan løbe og der kan være løbet en søm i ens strømpebukser.
Hvad er 'case grammar'?
Det er den semantiske analyse af en sætning, involveret i at regne ud hvilken semantisk rolle hvert ord eller koncept i sætningen spiller, og sammensætte en sætningsbetydning baseret på disse semantiske roller.

Altså hvilken rolle spiller de enkelte ord – fx "Manden jagtede katten gennem huset".
Fillenbaum lavede et forsøg, som viste at vi indimellem hører/læser, hvad vi forventer at høre/læse, selvom virkeligheden er en helt anden. Hvad skulle deltagerne gøre i forsøget?
Deltagerne skulle skrive ’paraphrases’ af sætninger og senere genlæse disse og sige om der var en forskel ift. de originale sætninger, som de havde omskrevet. Til trods for at der var stor forskel på de gamle og de nyskrevne sætninger, mente folk ikke at der var den store forskel. Den psykolingvistiske tilgang til ’lexical’ og semantiske faktorer i sprog, afhænger altså af top-down processering.

S. 387.
Hvad er en 'garden-path sentence'?
Sætninger hvor man tidligt bliver sat op til at tro sætningen går i én retning og at de senere dele af sætningen ingen mening giver, i forhold til de roller du har tildelt den første del af sætningen.

Såsom "The old train the young" og "The groundsman chased the girl waving a stick in her hand"
Kounios og Holcomb lavede et forsøg med ERP-profilering ift. sprogforståelse.
Hvad står ERP for og hvad er det?
Event-related potential.

Det er måling af hjerneaktivitet, som direkte resultat af en stimuli (en sensorisk, kognitiv eller motorisk hændelse)
Mere formelt er det ethvert elektrofysiologisk respons der er 'typisk' ved en given stimuli.
Kounios og Holcombs forsøg fandt en påvirkning af det neurale funktionsniveau i hjernen ved præsentation af vrøvle-idéer, som efterfølger en ellers meningsfuld sammenhæng.

Ved en semantisk anormali, vil der ses et -------- elektrisk potentiale, efter --- ms forsinkelse. Ved en syntaktisk anormali, vil der ses et -------- elektrisk potentiale, efter --- ms forsinkelse.
- Negativ, 400.

- Positiv, 600

Det viser bl.a. at syntaktisk processering spiller en separat rolle i sprogforståelse.
- McCandliss, Posner og Givon lærte folk et lille nonsenssprog. Tidligt i træning viste disees ERP’er udslag i typiske mønstre for nonsens. Efter et par uger gav det dog i stedet udslag som et almindeligt engelsk ord typisk ville. I hvilke generelle retninger i hjernen reageres der på hhv. semantik og ords visuelle karaktertræk?
Venstre hemisfæriske frontale områder reagerede på de semantiske aspekter af sprog, hvorimod posteriore områder var sensitive ift. ordenes visuelle karakter
Hvilken hemisfære tager æren for at være den primære kilde for sprogprocessering, og hvilken arbejder mere helhedsorienteret?
- Den venstre hemisfære arbejder med sprogprocessering, mens højre hemisfære processerer information mere helhedsorienteret end venstre side. Hvor venstre tager sig mest af processesring af information på et finkornet niveau, tager højre halvdel sig af processeringen på et mere grovkornet niveau.
Den venstre hemisfære er involveret i ord-til-ord associativ processering. Så når en sætning angiver at man sidder fast et eller andet sted i ødemarken, pga. manglen på et reserve-****, så er "reserve" og "hjul" bedre associeret end "reserve" og "kuglepen".

Sandt eller falsk?
Falsk.
Højre hemisfære er involveret i ord-til-ord associativ processering.
Hvad kaldes forstyrrelser af sprog, som kommer af hjerneskader?
Aphasi.
Hvilke tre typer af aphasi er mest typiske?
De tre mest typiske former for aphasi er Wernickes, Brocas og Conduction aphasi.

S. 393.
Hvilke funktioner bliver påvirket af hhv. Wernickes og Brocas aphasi?
Wernickes påvirker sprogforståelse og Brocas påvirker sprogproduktion.
Hvilken funktion bliver påvirket af Conduction aphasi?
Folk kan sagtens forstå og tale, men er ude af stand til at gentage hvad de lige har hørt.
Hvor er hjerneskaden opstået, hvis man har conduction aphasi?
Hjerneskaden der giver denne aphasi, vil være opstået ved den primære ’pathway’ mellem Brocas og Wernickes område. Denne ’pathway’ er kaldet ”arcuate fasciculus”. Denne er dermed ude af stand til at sende en lingvistisk besked mellem forståelses- og sprogproduktionsområderne.

S. 395.
Højre hemisfære er desuden involveret i integrering af leksikalsk information ift. sætningsniveauer – såsom når et ord passer korrekt ind i konteksten, i en given sætning.

Sandt eller falsk?
Falsk.

Det er venstre hjernehalvdel, som er det.