• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Gæt en definition, denne er lavet af Newell og Simon.

... en person er konfronteret med et # når han vil opnå et mål og ikke med det samme ved hvilken serie af handlinger han skal gøre for at opnå dette,...
her er tale om deres definition på et problem.
Hvis vi undervejs i et forløb hvori vi bearbejder et problem bliver bedt om at forklare verbalt hvilke tanker vi gør os og hvordan og hvorledes, hvad kaldes denne handling så?
Der er her tale om VERBAL PROTOKOL.

der finder altså en transskription af vores verbalisering af hvorledes vi løser problemet.
Også Gestalt psykologi har en finger med i spillet angående problem løsning.

Forklar hvad der menes med Gestalt psykologi. (og gerne dens fem (seks) love hvis dette er muligt :-) )
Gestalt anses for at tage det hele med, altså en helt mønster, en form eller sagt på anden vis en konfiguration mellem enkelte dele.

de fem (måske seks) love indenfor gestalt psykologien er:

1. Nærhed (proximity)
2. Lighed (similarity)
3. Lukkethed (closure)
4. Kontinuerlighed (good continuation)
5. Figur og baggrund relation. (figure-ground)
(6.) samme skæbne (common fate)
Gæt en definition:

.... # er en tendens til at bruge objekter og/ellers koncepter i problemløsningsmiljøet på deres "sædvanlige" vis...
her tænkes på Funktionel fastsættelse (eng. functional fixedness)
Tænk på eksempler for funktionel fastsættelse og beskriv dem.
Dette er blot for at få jer til at danne jeres egne måder at forklare dette på og få det indkodet på en mere visuel måde :-p
Dette er blot for at få jer til at danne jeres egne måder at forklare dette på og få det indkodet på en mere visuel måde :-p
Når vi prøver at løse problemer, så prøver vi på sin vis altid at løse dette efter en bestemt metode eller efter en bestemt holdning, trods at det måske ville være hensigtsmæssigt at benytte en anden metode.

Hvad kaldes dette sæt af metoder for problemløsning, som ikke er helt hensigtsmæssig?
Negativt sæt (eng. Negativ set)

Her tænkes på vores vante måde at løse problemerne på som et sæt.
EUREKA!

Forklar hvad der ligger bag denne udtalelse?
Insigt, eller på dansk indsigt.

dette er altså er oftest set på som en dyb og brugbar forståelse af naturen for noget, specielt et problem.
Denne indsigt, sker denne som resultat af lang tids bevidst bearbejdelse af et problem eller pludseligt, som lyn fra en klar himmel?
Denne form for indsigt menes at komme som lyn fra en klar himmel, man kan længe sidde og bearbejde et problem uden at finde frem til en løsning, men da lægge dette fra sig og beskæftige sig på anden vis og midt under dette kan svaret komme til en.
Når vi ender i en indsigts løsning af vores problem, ses en tydelig aktivering i hvilken hjernedel?
Der ses - vha. EEG og fMRI - en aktivering centreret i frontal lapperne, her også mere tænkt på anterior cingulate cortex.
når vi kommer videre fra at tænke på den sædvanlige og her irrelevante måde, kaldes dette noget specielt, hvilket?
inkubation.
Forklar hvad en analogi.
Analogi, er forholdet mellem to lignende situationer, problemer eller koncepter.
Når man løser et analogisk problem, det vi lige er blevet præsenteret for, løses dette så letteres hvis de HØRER eller LÆSER informationen?
Det sker letteste når problemet er hørt, fremfor læst.

yderligere information se side 476, gammel 456 i den nye bog.
multibegrænsningsteori (eng. multicontranit theory) lavet af Holyoak og Thagard, forudser hvorledes folk benytter sig af analogier til at løse problemer.
Dog siger den at der er tre begrænsninger, hvilke?
1. problem lighed. (similarity)
2. problem struktur. (structure)
3. hensigten med analogien. (purpose of the analogy)

Se yderligere informationer i den gamle bog side 479-480
Som nævnt i starten hedder endestationen af vores problemløsning (der hvor vi har opnået det vi ønskede) noget ganske specielt, hvilket?
Mål (goal)
Når vi taler om problemløsning, fremstår der fire karakteristika, hvilke er her tale om??

(en navngivning er nok, der kommer spørgsmål om deres funktion efterfølgende :-) )
1. Mål opnåelse ( eng. goal directedness)

2. Handlingssekvensen (eng. sequence of operations)

3. kognitive operationer (eng. cognitive operations)

4. submål dekompensation (eng. subgoal decomposition)
som nævnt tidligere har vi mål, netop det vi vil opnå med ved vores problemløsning. Men det er dog ikke altid så let og ligetil at komme i mål, undervejs i vores problemløsning skal vi opnå nogle # ...

Hvilket begreb gemmer sig bag #?
Submål. eller undermål, dem vi undervejs sætte os sig for at opnå, således at vi i sidste ende når i mål
forklar hvad Mål opnåelse ( eng. goal directedness) betyder. :-)
den overordnet adfærd eller aktivitet vi undersøger er rettet med at opnå et mål. det er altså de handlinger og aktiviteter vi benytter os af for at opnå et mål.
Forklar hvad der gemmer sig bag begrebet Handlingssekvens.
som det ligger meget tydeligt i ordet er dette blot den række handlinger vi udfører for at opnå vores mål.
og bag begrebet kognitive operationer gemmer sig hvilken betydning?
det er simpelthen at løse problemet, altså de operationer der sker mentalt ved problem løsning.
sidst men ikke mindst det fjerde karakteristika, undermålsdekomposition, hvad menes der her?
undermålsdekomposition eller subgoal decomposition er impliceret i at hver kognitiv operation har hvert sit mål, der derved bliver vores undermål for opnåelse af vores overordnet mål.
gæt en definition.

...dette inkludere den begyndende, midterste og mål stadie t af problemet. dette indebærer også problemløserens viden om hver af disse trin...
der er her tale om problem rum (eng. problem Space)
forklar operatorer indenfor problemløsning.
dette er det sæt af operationer eller træk der lovligt kan foretages indenfor problemløsning.

der er også nogle ulovlige operationer.
Som med så mange andre ting, kan der både være et veldefineret problem og et ikke veldefineret problem, beskriv disse to problemtyper.
veldefineret problem: når begyndelsens og slut/mål stadiet er velkendt. og trinene til at opnå dette kan i visse tilfælde også være meget tydelige.

ikke-veldefineret problem: er når hverken stadierne eller operationerne er specificeret.
indenfor problemløsning er der også heuristik. En af disse ( i følge bogen den bedst-kendte problemløsnings heuristik) er Means-end analysen. forklar denne.
Means-end analysen går ud på at man gentagende gange determinere forskellen mellem det nuværende stadie og målet eller undermålet og så finde og benytte den operation eller metode der reducerer denne forskel.
indenfor Means-end analysen er der fem basis trin man kan tage, hvorledes lyder disse?
1. opstille et mål eller undermål
2. se efter forskellen mellem det nuværende stadie og målet
3. se efter en operation eller handling der vil reducerer denne forskel
4. benytte sig af denne handling
5. benyt trin 2 til 4 igen indtil målet er nået.
en opgave der benytter sig af Means-end analyse
Tower of Hanoi
Tower of Hanoi
Sandt eller falsk:

i følge Catrambone huske en sekvens bedre såfremt man pådutter et navn på denne.
Sandt
Hvad er GPS en forkortelse for? (og her tænkes ikke på vejviseren, man har med sig i bilen :-p)
GPS står for general problem solver (GPS)
dette er den rigtige forsøge computer simulering af problemløsningsadfærd.
I forbindelse med GPS (general problem solver) hvad menes der så med produktion (eng. production)?
Her menes udtalelser der danner par, som kaldes enten en betingelse-handling par eller hvis-så par
Når vi løser et problem har vi som regel en baggrundsviden om emnet, hvad kaldes denne form for viden?
Domæne viden ( eng. domain knowledge)
Som i kemi er der også indenfor problemløsning noget der hedder isomorf, hvad betyder dette?
dette betyder at problemet har sammen form, men andre detaljer.
Der findes nogle gode råd til hvordan du kan forbedre dine evner til at løse problemer. I alt er der 11, nævn nogle af disse.
1. udvid din domæne viden
2. dan nogle "skabeloner" for hvordan problemer løses
3. følg et systematisk system, hop ikke rundt
4. drag slutninger, før du begynder at løse problemet
5. dan undermål, tag det i etaper
6. arbejd gerne baglæns til sidst
7. led efter modsigelser
8. led efter relationer mellem problemerne
9. find en anden problems repræsentation
10. tag det roligt, løsningen kommer
11. hvis alt andet fejler, så øv dig
Sandt eller falsk:

det at verbaliserer ens handlemåder og ens tænkning hjælper ikke i begyndeles stadiet i problem løsning.
Falsk, netop dette hjælper.