Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Trong chu trình citrat


Pư 1: ....


1 pt accetyl CoA kết hợp với một pt Oxaloacetat tạo thành citrat nhờ enzym ....

tổng hợp citrat; citrat synthetase

Pư 2, đồng phân hóa citrat thành ...

isocitrat

pyridoxal phosphat là coenzym của ...

phosphorylase

chu trình cori còn gọi là chu trình ....

lactat

F-1,6DP thành F6P cần ...

Fructose 1,6 diphosphatase

Dạng vận chuyển chính của glucid là ....

glucose

Dạng vận chuyển chính của glucid là ....

glucose

enzym PGAD không tạo ATP mà tạo ....

NADH,H+

enzym nào dạng a hoạt động (không bị phosphoryl hóa) và dạng bị phosphoryl hóa thì không hoạt động

enzym glycogen synthase

glucose được gắn vào glycogen ở dạng ...

Uridin Glucose Diphosphate

Chất chủ yếu ở cơ và kích thích tạo cAMP để kích thích phân giải glycogen và ức chế tổng hợp glycogen là:


A Epinephrine B.Calmodulin C.Glucagon D. Insulin E. Glucose

E ????????????

trong quá trình tân tạo đường, từ pyruuvat tạo thành PEP có sử dụng .... v cũng tạo ra ...

ATP, CO2; ADP

Glut 4 có ở

cơ và mô mỡ

Glut 1 có ở ...

mọi mô, đặc biệt là hồng cầu và tb não

Glut 2 có ở ...

gan, thận ....

Bệnh Galactosemia do: ...

thiếu enzym galactosekinase; thiếu enzym transferase (rất nặng); thiếu enzym epimerase

các chất tham gia vào quá trình điều hòa tân tạo glucose là:...

Acetyl CoA, AMP, Citrate, Fructose-2,6-biphosphate, Insulin-Glucagon, Epinephrine

6

Các nhiệm vụ của Acetyl CoA???

???? điều hòa tân tạo đường

Vai trò của acid Citric trong điều hòa tân tạo đường ....

khi hoạt động oxy hóa acid béo diễn ra mạnh=> cơ thể đủ năng lượng=> ức chế chu trình Citric=> tăng Acetyl CoA

Acetyl CoA sẽ: ....

ức chế Pyruvat dehydrogenase và hoạt hóa Pyruvat carboxylase

AMP, citrat trong tân tạo đường

F26BP

vai trò của insulin và glucagon trong điều hòa tân tạo đường là: ...

điều chỉnh nồng động F-2,6-BP

F-26BP với nồng độ thấp sẽ ...

ức chế đường phân, hoạt hóa tân tạo đường

Hormon điều hòa đường phân từ bên ngoài tb là ....

Insulin, glucagon, Epinephrine

cơ chế hoạt động của insulin và glucagon là dựa vào ...

sự thay đổi nồng độ glucose

cơ chế hoạt động của Epinepherine dựa vào ....

các dấu hiệu cho thấy sắp cần năng lượng

cơ chế làm giảm đường huyết của insulin ...

tăng tính thấp glucose của màng, tăng sử dụng đường huyết ở tất cả các mô, TĂNG hoạt glycogen synthase

đáp ứng chiến đấu hay bỏ chạy ????????

sự co cơ hoạt kích thích thần kinh khiến tủy thượng thận tiết adrenalin, adrenalin kích thích gan và cơ phân giải glycogen

glucagon có tác dụng ...

kích thích gan phân giải glycogen

Sơ đồ chuyển hóa glucid trong tb ...

Phân giải glycogen thành G1P nhờ enzym ...

phosphorylase

G1P được chuyển thành .... nhờ enzyme ....

G6P; glucose mutase

G6P được tạo thành từ hai nguồn là ....

thoái hóa glycogen hoặc phosphoryl glucose nhờ enzym G kinase

G6P được chuyển thành .... nhờ enzym ...

F6P, PG isomerase

F6P được chuyển thành .... nhờ enzym ...

F1,6DP nhờ enzym phospho fructose kinase

F1,6DP được tách thành PDA và PGA nhờ enzym ...

aldolase

PGA được .... nhờ enzym ... tạo thành ....

phosphoryl oxy hóa; PGAD; 1,3 diP-glycerat

phosphoglyceraldehyd dehydrogenase

1,3-diP Glycerat chuyển hóa thành .... nhờ enzym ...

3-PG; PG kinase

3-PG thành 2-PG nhờ ..

PG mutase

2-PG khử .... tạo thành ... nhờ enzym ....

nước; PEP; enolase;

PEP tham gia phản ứng ... tạo thành ... nhờ enzym ....

chuyển phosphat; pyruvat; enzym pyruvat kinase

trong con đường đường phân yếm khí, pyruvic chuyển thành lactic nhờ enzym ..., trong quá trình này, pyruvic nhận thêm nguyên tử ... từ phân tử ....

LDH; H; NADH H+

Trong quá trình hô hấp hiếu khí, pyruvat tách nguyên tử .... cho ...

H: NAD +

Con đường phân hiếu khí bị ức chế qua ba khâu đó là ...

hexokinase; PFK-1; Pyruvat kinase

Tại khâu điều hòa hexokinase xảy ra các quá trình ....

G6P

Tại điểm kiểm soát PFK xảy ra các quá trình ...

ức chế bởi ATP; hoạt hóa bởi AMP; ức chế bởi citrat; hoạt hóa bởi F 2,6 DP

ATP, AMP, citrat, F 2,6 DP

Tại điểm kiểm soát Pyruvat Kinase xảy ra các quá trình ...

bị ức chế bởi ATP, hoạt hóa bởi F1,6 DP

Vì sau khi cơ hoạt đôgj mạnh thì bị chuột rút?


Vì NADH,H+ được tạo ra nhờ enyzm ... và các enzym trong chu trình citric tăng cao, khử pyruvat thành ....

PGAD; lactat

Nguyên nhân của hiện tượng bất dung nạp lactose là ...

thiếu enzym lactase trong ruột non

Con đường tân tạo đường

Glucagon có vai trò gì trong tân tạo đường

tăng quá trình tân tạo đường

UDP-glucose là gì???

....

quá trình li giải glycogen: 9/10 số gốc glucose được giải phóng dưới dạng glucose-1-phosphat và 1/10 số glucose được giải phóng dưới dạng ...

glucose tự do

phosphorylase hoạt động đến khi còn khoảng ... glucose từ chỗ phân nhánh

4

Phosphorylase thì dạng hoạt động là dạng ...


glycogen synthase, dạng hoạt động là dạng ...

được phosphoryl hóa, glycogen synthase thì dạng hoạt động là dạng không bị phosphoryl hóa, còn gọi là dạng I

dạng không hoạt động gọi là dạng D

dạng glycogen synthase b là dạng ..., gọi là dạng ...., Dependent ...

bị phosphoryl hóa; D; G6P3

sự tổng hợp glycogen từ glucose:


có sự tạo thành ....vô cơ

pyrophosphat

Nhóm OH của tyrosin của glycogenin là nơi ...

gắn glucose đầu tiên

dạng hoạt động của phosphorylase là ....

dạng được phosphoryl hóa

đặc điểm của phản ứng enolase

tách nước, không tạo ATP, bị ức chế bởi F-, phụ thuộc Mg2+,

Giữa hexokinase và glucokinase, chất bị ức chế bởi G6P là ...

Hexokinase

Số ATP được tạo ra ở giai đoạn phosphoglycerat kinase khi 1 phân tử glucose đi vào đường phân là ....

4 ATP

trong hồng cầu, chuyển hóa glucid theo con đường ... Với hai nhánh là nhánh tạo 2,3 DPG và nhánh tạo NADPH, H+

yếm khí

2,3 DPG có tác dụng ...

giảm ái lực của Hb vs O2

khi thiếu Hexokinase hoặc thiếu Pyruvat kinase sẽ lần lượt gây ra các hậu quả trên Hb là ....

thiếu hoặc ứ đọng 2,3 DPG

tại hồng cầu, glucose được chuyển hóa theo con đường ....

HDP yếm khí và HMP

thiếu G6DP dẫn đến ... G6DP có chức năng ...

thiếu máu huyết tan; xúc tác tạo thành NADPH,H+ theo con đường HMP

Pyruvat chuyển thành Acetyl CoA xảy ra ở ... nhờ phản ứng ... xúc tác bởi phức hợp ....

ty thể nhờ phản ứng carboxyl oxy hóa; pyruvat dehydrogenase

pyruvat dehydrogenase hoạt động cần sự có mặt của ....; phản tạo thành ...

Mg2+, HSCoA; acetyl CoA, CO2

Trong con đường HMP, glucose được phosphoryl hóa 1 lần tạo ...

G6P

Ở giai đoạn 1 của con đường pentose, G6P chuyển thành ...


Trong giai đoạn này cũng có sự oxy hóa tách .... taoj thành .... nhờ ennzym ....

pentose; 2H+; NADPH, H+; G6PD, 6-PGD

CON đường pentose đặc biệt quan trọng ở ....

gan, tuyến vú, vỏ thượng thận

glucose-6-phosphat dehydrogenase là enzym khử carboxyl oxy hóa


Đúng hay sai

Sai. Là enzym khử hydro

thoái hóa theo con đường HMP trước hết được điều hòa qua ...

G-6-PD

ribulose-5-phosphat tùy theo enzym tác động là phosphopentose epimerase hay phosphopentose isomerase sẽ chuyển hóa thành ...

xylulose hoặc ribose

Chất nào sau đây không phải là sản phẩm của con đừog HMP:


Arabinose-5-P; Erythrose-4-phosphat

Arabinose-5-P

phản ứg giữa xylulose-5-P và Erythrose-4-phosphat được xúc tác bởi ....

TC

Mỗi glucose khi qua con đường pentose phosphate cho ra bao nhiêu NADPH

2

trong quá trình tân tạo đường, khâu 1 và khâu 2 xảy ra ở bào dịch, khâu 3 một phần xảy ra ở bào dịch, 1 phần xảy ra ở ty thể. Quá trình chuyển pyruvat thành oxaloacetat xảy ra ở trong ty thể, và oxaloacetat có đặc điểm nổi bậc là .... Qúa trình tân tạo đường giải phóng ...

không qua được màng ty thể; CO2

Vì sau sự đường phân ở cơ chỉ cung cấp năng lượng cho cơ?

Vì ở bào tương của cơ không có enzym glucose-6-phosphatase

Khi sự phân ly glycogen ở gan được hoạt hóa thì sự đường phân sẽ ... Nhưng khi sự phân ly glycogen ở cơ được hoạt hóa thì sự đường phân ở cơ lại được hoạt hóa

bị bất hoạt

Galactosemia có thể do thiếu 1 trong 3 enzym kiểm soát sự chuyển hóa galactose, đó là: ...

Thiếu galactokinase, thiếu enzym transferase, thiếu enzym Epimerase

nặng nhất là thiếu enzym transferase

Acetyl CoA hoạt hóa ... và ức chế ...

Pyruvat Carboxylase; ức chế pyruvat dehydrogenase