Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Aa cần thiết là...


Gồm các aa...

Các aa không tự tổng hợp đc


Val


Leu


Isoleu


Phe


Thr


Trp


Met


Lys
Arg


His

Dạ dày tiết... và ....


Pepsinogen được hoạt hóa bởi ...

HCL và pepsin

Ruột non có pH.. làm cho pepsin bị bất hoạt


Tụy bài tiết các proenzym như..., ...., ..., ....


Trypsinogen đc hoạt hóa bởi ....., sau đó trypsin hoạt hóa các enzym khác

kiềm


Trypsinogen, Chymotrypsinogen, proelastase, procarboxypeptidase


enterokinase

Trypsin thủy phân lk peptid aa ...


Chymotrypsin thủy phân lk peptid của aa ....


Elastase thủy phân lk peptid của aa...

Kiềm; trung tính; Nhỏ

Chuyển aa


Acid alpha cetonic ( ....) nhận amin trở thành...


Còn aa loại bỏ nhóm amin trở thành ...

Alpha-cetoglutarat


Aa


Alpha cetonic

Xúc tác cho pư chuyển amin là các enzym ..., có coenzym là...


Kết quả của p ư chuyển amin là tạo ra ...

Transaminase


Pyridoxalphosphat


Glutamat

Khử amin oxy hóa gồm ... giai đoạn.


GD 1: Oxy hóa acid amin tạo ra


.... Xảy ra ở ... Xúc tác bởi các .... có coenzym là ...


GD2 là thủy phân ...

2; alpha Imin acid; bào tương; L acid amin oxidase; FMN; tự phát

L acid amin oxidase ...


Sinh ra chất độc là ...

Có hoạt tính thấp; H2O2

Khử amin oxy hóa glutamat xảy ra ở.... nhờ enzym..... có ở .... Enzym này có coenzym là ... hoặc ...

ty thể; glutamat dehydrogenase; ty thể; NAD+; NADP+

Số phận của NH4+: Độc, phải được biến đổi thành chất không độc trước khi đưa vào máu tới gan hoặc thận bằng cách: ...

Gắn vào glutamat tạo glutamin nhờ enzym glutamin synthetase

Glutamin tới gan và thận, nhờ enzym ... ở ... thủy phân glutamin thành glutamat và NH4+

Glutaminase; ty thể

Ở thận, thủy phân ... tạo ... cung cấp cho nước tiểu.


Ở gan, NH4+ biến đổi thành... rồi đào thải qua thận vào nước tiểu

Glutamin; NH4+; Ure

Nguyên liệu để tổng hợp ure gồm có:


1 ... lấy từ NH4+


1 N lấy từ ....


1 C lấy từ ... dưới dạng ...


.... pt ATP


một phân tử ... làm ...


.... Enzym

N; aspatat; CO2; HCO3-; 3; 5


Ornitin; làm mồi

Quá trình tổng hợp ure qua 2 bước.


Bước 1: tổng hợp ...


Từ nguyên liệu là ... và .... nhờ enzym... có ở ...

Carbamyl phosphat;


HCO3; NH4; carbamylphosphat synthetase I; ty thể

Bước 2 gồm ... pư


Pư 1: tạo ... từ ... và .... Pư xảy ra ở ...


Pư được xt bởi ...


Sau khi tổng hợp xong ... từ..... phản ứng với...

4; citrulin; carbamyl phosphat; ornitin; ty thể; ornitin carbomyl transferase; citrulin; ty thể ra bào tương pư vs aspatat.

Pư 2: tạo .... từ .... và ... nhờ enzym ....

Arginosuccinat


Citrulin; aspatat; arginosuccinat synthetase( hoạt hóa bởi Mg2+)

Tạo ... và ... từ ... nhờ enzym ...

Arginin; fumarat; arginosuccinat; arginosuccinat lyase

Pư 4: tạo ornitin và ... từ ... nhờ enzym..

Ure; arginin; arginase

Chuyển hóa của nhóm carboxyl


.... xảy ra nhờ enzym ...

Khử carboxyl; decarboxylase

Khử carboxyl của glutamat tạo ... ( ...)


Đây là chất dẫn chuyền thần kinh có nhiều trong...

Gamma-amino butyric acid; GABA; não

Khử carboxyl của histidin tạo ...

Histamin

Pt tổng quát của sự tổng hợp Ure là:


...NH3 + CO2 + ...ATP + 2H2O》Ure+ ...ADP +...AMP +4Pvc

3; 2; 1

Alanin từ...


Aspartat từ...


Asparagin từ...

Pyruvat


Oxaloacetat


Aspartat

Glutamat có thể được tổng hợp theo hai con đường, đó là:...


Từ glutamat có thể tổng hợp nên...

Amin hóa ... hoặc thoái hóa...


Prolin

Serin từ...


Từ serin( hoặc ...) có thể tổng hợp...


3-phosphoglycerat


Methionin;Cystein

Glycin có thể tổng hợp từ 2 con đường... hoặc...

từ cholin; serin

Tyrosin được tổng hợp từ... nhờ pư ...

Phenylalanin; hydroxyl hóa

Glycin và serin là aa....


Ở gan ...》》 ....

Sinh đường; serin; glycin

Histamin được phóng thích đáp ứng với một tình trạng...


Hisramin gây ..., ..., tăng..., kích thích...

dị ứng; dãn mạch; co cơ trơn; tính thấm thành mạch; tiết acid dạ dày

Glutathion là một ... được tổng hợp tại ...

Tripeptid( glutamat; Cystein; Glycin);

Creatinin là sp khử nước của ...


...


Creatin

Thiếu acid ....( dấn đến thiếu vitamin PP) sẽ bị bệnh .... Khi dó cần tăng hàm lượng ... trong thức ăn

Nicotinic; Pellagre; tryptophan

Tạo muối mật:


....=> Taurin+ Acid mật=> muối mật

Cys

Tạo ....


Gly=>...=> HEM


Porphyrin

Rối loạn chuyển hóa liên quan đến các phản ứng của chu trình ure có thể gặp như:... ( 5 loại)

Tăng amoniac type 1: do thiếu enzym carbamoyl phosphat synthase


Type 2: do thiếu enzym ornitin transcarbamoylase


Tăng citrullin máu và ...: do thiếu enzym arginosuccinate synthase


Tăng arginosuccinate do thiếu enzym arginosuccinase


Tăng arginin máu và... do thiếu enzym arginase trong hồng cầu.


... dịch não tủy

Ở chu trình ..., fumarat chuyển thành .... rồi thành oxaloacetat và chất này biến thành .... nhờ sự ... hoặc .... .... đóng vai trò đưa nhóm NH3 thứ 2 vào chu trình ...

Krebs; L- malat; aspatat; amin hóa; chuyển amin; aspatat; ure

Sản phẩm khử carboxyl của lysin là...(...)

Cadaverin(diamin)

Amin và diamin đc khử amin oxy hóa nhờ ... hoặc...

MAO hoặC DAO

Glycin bị khử .... bởi enzym ... cho acid ... và .... Sau đó, acid .... bị oxy hóa để cho .... và khử CO2 thành ...

Amin oxy hóa; glycin dehydrase; glycoxylic; NH3; Glyocylic; acid oxalic; acid formic