• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wacana?

Unit bahasa y melebihi batas ayat. Sejumlah ayat, bab, buku, siri buku

Kohesi

Kesinambungan ayat.Ayahanda dan bonda tida mmerlukan wang utk ank mereka. Mereka sudah ckup selesa

Koheren

Kesinambungan idea kemas dan teraturWnita mmbeli baju biru. Warna biru ialah kgemaran muda-mudi kini. Muda mudi kini ..... (sntiasa besambung)

Hubungan Antonim

Pemuda hrpan bangsa. Pemudi serikandi negara

Hubungan sinonim

Dali sorg y rajin. Kegigihannya bljar mnybabkan dia berjaya ke menara gading

Hubungan hiponim

Bunga ( bunga raya, tai ayam, rose )Hipo (categori haiwan)

Hubungan homonim

Bukit y aku daki sngt curam. Badanku dipenuhi daki

Hubungan kolokasi

Hutan di kawasan itu dtebang. Harimau dan gajah hilang tmpt tinggal

Hubungan Unsur bersambut

Cg mngemukan soalan kpd muridny. Muridnya memberikan Jawapan