• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Obory biologii podle studovaných skupin organizmů
1. Mikrobiologie
2. Botanika
3. Zoologie
4. Antropologie
5. Paleontologie
Obory mikrobiologii
• virologie
• bakteriologie
• mykologie
Co je mykologie?
Věda o houbách
Čim se zabývá antropologie?
Studiem člověka
Čim se zabývá paleontologie?
Studiem již dávno vymřelých organizmů
Obory botaniky
• algologie
• bryologie
• dendrologie
• graminologie
• mykologie
• lichenologie
Co je algologie?
Věda o řasách
Co je bryologie?
Věda o mechorostech a játrovkách
Co je dendrologie?
Věda o dřevinách
Co je graminologie?
Věda o trávách
Co je lichenologie?
Věda o lišejnících
Obory zoologii
• entomologie
• ichtyologie
• ornitologie
• lepidopterologie
• dipterologie
• koleopterologie
Co je lepidopterolopie?
Věda o motýlech
Co je dipterologie?
Věda o dvoukřídlých
Co je koleopterologie?
Věda o broucích
Obory biologii podle základních vlastností živých soustav a jejich vztahu k prostředí
1. Morfologie a anatomie
2. Fyziologie
3. Imunologie
4. Ontogenetika
5. Genetika
6. Etologie
7. Ekologie
8. Biogeografie
9. Evoluční biologie
10. Taxonomie
11. Molekulární biologie
12. Biologie buňky
Obory morfologii
• organologie
• osteologie
• histologie
• cytologie
• karyologie
• morfometrie
Obory fyziologii
• fyziologie bakterií a archeí
• fyziologie rostlin
• fyziologie živočichů
• fyziologie člověka
Vlastnosti společné všem živým soustavám
1. Přítomnost nukleových kyselin a proteinů jako hlavních molekulárních složek
2. Jsou vysoce organizované a uspořádané stupňovitě (hierarchicky)
3. Z termodynamického hlediska jsou otevřené
4. Schopnost samoregulace
5. Metabolizm
6. Autoreprodukce a schopnost vyvíjet se
Dvě skupiny živých soustav
1. Buněčné
2. Nebuněčné (viry, viroidy, virusoidy)
Typy buňek podle povahy vnitřní struktury
1. Prokaryotick'y
2. Eukaryotický
Strukturní znaky prokaryot
1. Struktura buňek je rozlišena na jádro, cytoplazmu a plazmatickou membránu.
2. Jádro není proti cutoplazmě ohraničeno membránou.
3. Jádro se nedelí mitoticky.
4. Jádro sestává z jedné molekuly dsDNA, ktera je kružnicová
5. Základní sloužka buněčné stěny je murein nebo pseudomurein
6. Vnitřek není rozdělen na kompartmenty
7. Neobsahují ani mitochondrie, ani plastidy
8. Ribozomy se vyskytují jen v cytoplazmě