Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nämn några överlevnadsstrategier:

- leva i flock som tex fiskar fåglar apor hjortdjur o lejon


-vara snabb som tex hjortdjur harar fåglar


-kamouflage ex kameleont, vandrande pinnar och fjärilar


Varningsfärger tex gul rött svart: kontrast färger!!!

Vad heter det när andra organismer härmar varandra?

Mimcrg!!!

Varningssignaler:

-morra, visa ögontecken ex stallerorm påfågelöga.


-vara äcklig ex bärfis, näbbmus,pirål


-spela död ex: opossum,mårdhund


-pansa: kräftdjur


Vara stor: elefant blåval valhaj