Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

achtergrond

de ruimte achter het belangrijkste onderdeel van de voorstelling

afsnijding

gedeelte van de voorstelling is niet te zien door de kaderrand

aquarel

waterverfschilderij

basisvorm

allereenvoudigste vorm zoals cirkel,driekhoek,vierkant,bol,buis en kubus

collage

plaktechniek met stukjes papier,foto',kaartjes ,papier,plastic enz

compositie

samenstelling,organisatie van de onderdelen van een beeld langs hoofdlijnen. door de compositie kan de kunstenaar aandachtspunten in zijn werk aanbrengen en zo de kijker beïnvloeden

contour

omtreklijn

driedimensionaal

echt ruimtelijk ,of schijnbaar ruimtelijk

egaal

in een effen kleur ,dus zonder dieptewerking

expressie

uitdrukking van emotie en gevoelens

formaat

grootte

grafisch vormgever

specialist in de vormgeving van tekst en beeld

horizontaal

van links naar rechts

kleurencirkel

schijf waarop de primaire en secundaire kleur in een kleur over loop naast elkaar liggen

kleurverloop

gelijdelijke verandering van kleur

overlapping

ruimte suggestie waarbij iets gedeeltelijk voor iets anders is geplaats

patroon

structuur waarbinnen vormen regelmatig worden herhaalt

primaire kleuren

rood ,groen,blauw

schetsmatig

losjes en vlug getekend os geschilderd

secundiarekleuren

groen oranje paars

techniek

werkwijze handteringwijze van gereedschap en apparaten

transparant

doorzichtig

tweedimensionaal

vlak niet ruimtelijk

typografie

vorm geving van letters

verticaal

loodrecht van boven naar beneden