• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dienstensector

Deel van de economie dat buiten de landbouw industrie en mijnbouw valt

Fabriek

Gebouw waar met machines producten worden gemaakt

Energie

Kracht

Industrialisatie

Groei van industrie

Industriële revolutie

Ingrijpende verandering in de productmethode waarbij handarbeid werd vervangen door machines

Industrie

Productie in fabrieken

Industriële samenleving

Samenleving waarin meer dan de helft van de bevolking in steden woont en waarin industrie en diensten belangrijk zijn

Industriële sector

Deel van economie dat zich met industrie en mijnbouw bezig houdt

Landbouwsector

Deel van de economie die Zich met landbouw bezig houdt

Milieu

Leefomgeving

Moderne tojd

Vijfde periode (1800-heden)

Tijd van burgers en stoommachines

Achtste tijdvak (1800-1900)

Werkgever

Iemand die andere voor loon in dienst heeft

Werknemer

Iemand de in loon dienst is bij een werkgever

Kerkelijke armenzorg

Door de kerk georganiseerde hulp aan arme mensen

Sociale kwestie

Het probleem van de slechte leef en werkomstandigheden

Sociale wet

Wet voor zwakkere mensen

Vakbond

Organisatie werknemers

Burgerlijke vrijheden

Rechten van burgers zoals vrijheid van godsdienst

Staatshoofd

Persoon die het hoogste gezag heeft in de staat maar biet de meeste macht hoeft te hebben (tegenwoordig koning/president)

Tweede kamer

Deel van de staten generaal waarvan de leden door Nederlandse burgers zijn gekozen

Censuskiesrecht

Systeem waarbij alleen mensen die een bepaald bedrag belasting betalen mogen stemmen

Eerste kamer

Deel van de staten generaal waarbij de leden door de provinciale staten zijn gekozen

Feminisme

Politieke maatschappelijke beweging die streeft naar rechten voor vrouwen

Kabinet

Minister ploeg, alle ministers

Liberalisme

Politiek maatschappelijke beweging die streeft naar meer vrijheid

Parlement stelsel

Politiek systeem waarin het parlement de hoogste macht heeft

Provinciale staten

Bestuur van een provincie

Regeringsleider

Aanvoerder van de regering (in nl tot 1848 koning daarna minister-president)

Socialisme

Politieke maatschappelijke beweging die streeft naar meer gelijkheid