• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Representative Rx

Ce bai ye 15


Dan shen 30


Dang gui wei 15


Hong hua 9


Tao ren 9


Chi shao 15


Chuan xiong 12


Bai zhi 12


Bai fu zi 9


Gan cao 6

Can Dumb Donald Horrible Trump Choke Chewing Blue Balls? God!

Modify for pain or parasthesia

Yi mu cao 30


Ru xiang 9


Mo yao 9


Shi chang pu 12

Modify for rough skin and scalp

Chao bai shao 30


Sang shen zi 15


Hei zhi ma 24


Dang gui 12

Modify for nail changes

Dang gui 12


Chao bai shao 30Fingernails:


Gui zhi 9


Jiang huang 9Toenails:


Mu gua 9


Chuan niu xi 9

Modify for widespread hair loss

Yi mu cao 30


E zhu 9


San leng 9

Modify for signs of deficiency

Gou qi zi 15


Sang shen zi 15


Zhi he shou wu 30


Zhi shan zhu yu 12

Modify for liver qi stagnation

Yu jin 9


Chai hu 12


Xiang fu 12


Han lian cao 24


Nu zhen zi 24

Modify for red scalp

Qian cao gen 15


Mu dan pi 9


Bai mao gen 15