• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Representative Rx:

Ce bai ye 12


Shu di huang 15


Huang qi 30


Dang gui 12


Chuan xiong 9


Zhi he shou wu 30


Hei zhi ma 30


Han lian cao 30


Nu zhen zi 30


Hong hua 6


Ji xue teng 24


Shi chang pu 9


Gan cao 6

Modify for pronounced qi xu

Dang shen 12


Ren shen 12


Chao bai zhu 15


Fu ling 15

Modify for pronounced blood xu

Gou qi zi 15


Chao bai shao 30

Modify for palpitations, insomnia

Zhen zhu mu


Bai zi ren 12


Yu zhu 9

Modify for widespread hair loss

Sng shen zi 15


Hu tao ren 15