• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Representative Rx:

Shu di huang 12


Zhi shan zhu yu 12


Shan yao 12


Bu gu zhi 15


Tu si zi 24


Nu zhen zi 24


Han lian cao 24


Hei zhi ma 24


Sang shen zi 15


Zhi he shou wu 24


Shi chang pu 9

Modify for xu heat signs

Zhi mu 12


Yan huang bai 9

modify for Kidney yang xu

Fu zi 12


Rou gui 9

Modify for qi and blood xu

Huang qi 30


Dang gui 12

Modify for insomnia

Bai zi ren 30


Suan zao ren 15


Zhen zhu mu 30

Modify for constipation

Bai zi ren 30


Rou cong rong 30


Sheng di huang 30


Xuan sen 30

Modify for dry skin

Mai men dong 12


Tian men dong 12


Xuan shen 18


Zhi he shou wu 24