• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Representative RX:

Sheng di 30


Mu dan pi 12


Huang lian 6


Ce bai ye 12


Sang ye 12


Man jing zi 12


Xuan shen 15


Nu zhen zi 15


Han lian cao 15


Dang gui 9


Sang shen zi 12


Hei zhi ma 24


Shi chang pu 9


Gan cao 6

Modification for itching scalp

Gou teng 15


Bai ji li 15


Ku shen 9

Modifications for heat sensation of scalp, or erythema

Chi shao 12


Huang lian 9


Deng xin cao6

Modifications for anxiety, sleep disturbance, palpitation

Yuan zhi 6


Bai zi ren 12


Zhen zhu mu 30


Gou teng 15

Modifications for irritability, anger

Shi jue ming 24


Long dan cao 9


Suan zao ren 15

Modifications for depression

Guan ye lian qiao 12


Shi chang pu 12


Yu jin 12

Combo (in rep Rx):


Nu zhen zi 15


Han lian cao 15

Generate hair by tonifying liver and kidney

Combo (in rep Rx):


Sang shen zi 12


Hei zhi ma 24

Stimulate hair

In rep Rx:


Ce bai ye 12

Famous to stimulate hairCan use for all types of hair loss, but best for hot blood or stasis type

In rep Rx:


Sang ye 12

Very important.clear wind from scalpAlso speeds growth of epidermis

In rep Rx:


Man jing zi 12

Guide to scalp, generate hair

In rep Rx:


Shi chang pu 9

Open orifices of scalp