• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

tauhan

siya ang gumanap o kumikilos sa kwento

tagpuan

pangyarihan ng aksyon at eksenang nagpapahayag ng panahon

banghay

maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo

mahalagang kaisipan

mensaheng nais iparating ng kwento

Davao

pinanggalingan ng Durian

Durian

tinaguriang "King of Fruits"

Daria

pangunahing tauhan sa kwento

Aling Rosa

ina ni Daria

Alamat

isang salaysay na tuluyan tungkol sa pinagmulan ng isang bagay o lugar

Panahon ng Katutubo

panahong lumaganap ang alamat