• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kebahagiaan dalam perspektif islam

Ibnu Qayyim al-jauziyah


"kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan demgan tuhan pemilik kebahagiaan,kesuksesan,kekayaan,kemuliaan ilmu dan hikmah adalah Allah"Kitab mizanul 'amal al-ghazali


"bahagia terbagi 2 yaitu hakiki (kebahagiaan yang akan di peroleh dengan modal iman ilmu&amal), majasi (kebahagiaan duniawi,yaitu bahagia fana yang tidak abadi)"

Karakteristik hati yang sehat

-memikirkan masa depan&akhirat


-Selalu kembali kepada Allah


-Berdzikir dan berkhidmat kepada Allah


-Jika ia lupa dengan Allah, ia segera berdzikir


-Tepat waktu solat


-Mengingat waktu


-Selalu beramal agar selalu ikhlas,mengikuti nasihat,mengikuti sunah dan selalu bersikap ihsan

Indikator orang bahagia menurut Usman bin Hasan al-khaubawi

-Mempunyai keluarga saleh


-Tidak zalim


-Rezkinya dapat membantu org


-Semangat beribadah


-Menjaga solatnya


-Bergaul dengan org saleh


-Bersikap tawaduk


-Bersikap dermawan


-Tidak lupa kematian

Faktor hati manusia menjadi sakit

-Salah Bergaul


-Berangan-angan


-Menggantungkan diri kepada selain Allah


-Terlalu kenyang


-terlalu banyak tidur


-Berlebihan


Mengapa mamusia harus beragama dan itu dapat membahagiakan umat manusia

Hidup beragama itu adalah fitrah,karna itu manusia merasakan nikmat,nyaman,an dan tenang. Sedangkan tanpa agama manusia akan mengalami ketidaktenangan,ketidaknyamanan dan tidak tentram dan tidak dalam kebahagiaan

Agama sebagai jalan menuju kebahagiaan

-Historis: beragama adalah kebutuhan yang hakiki. Kebahagiaan ditemukan jika ada keserasian antara akal (mencari dan sampai kepada Tuhan) dan wahyu seperti kisah nabi ibrahim as-Psikologi: manusia membutuhkan ketenangan jiwa ketentraman hati dan kebahagiaan rohani hal itu didapat jika dekat dengan Tuhan,Tuhan yang maha suci hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci-Sosiologis: manusia adalah makhluk sosial. Kebahagiaan di peroleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan mendekatkan diri kepada-Nya

Tauhidullah model beragama yang benar

Tauhidullah Membebaskan manusia dari takhayul,khirofat,motos dan bidah,hal itu dapat menempatkan manusia ketempat yang bermartabat. Kunci surga ituadalah kalimat la ilaha illallah, lisan yang berdzikir,hati yang suci,terhindar dari makanan haram,menyibukan diri dengan berkhdimat kepada Allah

Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan

Manusia menginginkan dunia dan akhirat dalam tujuan Itu mustahil tanpa ada landasa. Agama. Karena kebahagiaan hakiki itu milik Allah,untuk meraihnua ikutilah cara yang telah ditetapkan Allah