• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ten, nadchodzący

이번

Weekend

주말

Centrum miasta

시내

Czarna herbata

홍차

Być smacznym

맛있다

Teraz

지금

Jesień

Być rześkim

시원하다

Drzewo

나무

Ptak

Dźwięk

소리

Śpiew ptaków

새 소리

Popołudnie

오후

Randka

데이트

Kobieta

여자

Lody

아이스크림

Być szczęśliwym

하다

Wakacje

방학

Wczoraj

어제

Codziennie

매일

Mięso

고기

Być zimnym

Oglądać, zwiedzać

구경하다

Język francuski

프랑스어

Pływanie

수영

Być tanim

싸다

Być miłym, dobrym

착하

Być serdecznym, uprzejmym

친절하다