Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

markeren

duidelijk aangeven

beramen

plannen / een plan maken

terrorisme

het stelselmatig inboezemen van angst door gewelddaden

gewelddaden

acties die met veel geweld en doden gepaard gaan, zoals aanslagen etc.

collectieve

niet individuele

demoraliseren

alle hoop en moed ontnemen

radicaal

uiterst / extremistisch

vermeende

niet werkelijke

opponenten

vijanden / tegenstanders

regime

(schrik)bewind

geëxecuteerd

gedood / terechtgesteld