• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hangi hastada talasemi major düşünülmelidir ?

1- Büyüme gelişme geriliği olan 1 5 yaş yarasındaki çocuklarda,


2- Hepatosplenomegalisi olanlarda,


3- Mongolid yüz varsa,


4- Hipokrom mikrositer anemi varsa ( yani Hb < 7 ).

Talasemide tanı nasıl konulur ?

Hb elektorforezi ile konulur. Burada elektroforezde Hb A yoktur, ancak Hb B vardır.

Talasemi major ve intermedia 'nın farkı nedir ?

Her ikisininde klinik ve laboratuarları aynıdır. Ayrıca elektroforezleri de aynısıdır. Talasemia intermedia hakim Hb F 'dir.

Talasemia major ve intermedia tedavisinde ne yapılır ?

Eritrosit süspansiyonu verilir.

Talasemia majör ve intermedia 'da ne zaman splenektomi yapılır ?

9 Yaşından itibaren ve transfüzyon ihtiyacı bir önceki yıla göre iki kat artan hastalara yapılır.

Talasemia majör ve intermedia 'da demir parametreleri nasıldır ?

Demir eksikliğindeki parametrelerin tam tersidir. Yani :
1- Demir bağlama kapasitesi : düşüktür,


2- Demir : yüksektir,


3- Ferritin : yüksektir,


4- Transferin satürasyonu : yüksektir.

Demir eksikliği ile en sık karışan hastalık hangisidir ?

Talasemia minör 'dür.

Talasemia minör 'ün özellikleri nelerdir ?

1- Aile öyküsü vardır,


2- Hipokrom mikrositer anemi vardır,


3- Hb = 10 ,


4- Eritrosit sayısı > 5 buçuk milyondan,


5- RDW normaldir,


6- Demir parametreleri de normaldir.
Yani yukarıdaki saydıklarımız mevcut ise talasemia minör hakkında tanıya gidebiliriz.

Talasemia minör 'de tanı nasıl konulur ?

1- Elektorforezde HBA2 > %3,5 ,


2- HBA ve F normal ise tanı konulur.

Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz ( yani G6FD ) eksikliğinin en önemli özellikleri nelerdir ?

1- X 'e bağlı geçiş vardır ( yani sadece erkeklerde olur ),


2- İlaç veya infeksiyon sonrası intravenöz hemoliz bulguları vardır,


3- Splenomegali ve safra taşı yoktur.

G6FD eksikliğinde periferik yayma bulguları nelerdir ?

Heinz body ve güve yeniği tarzı eritrositler vardır.

G6FD eksikliği tanısı nasıl konulur ve tedavide ne yapılır ?

Tanı enzim düzeyi ölçümü ile konulur ve tedavi gerektirmez.

Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin patogenezinde ne vardır ?

Rh antijenine karşın IgG cins antikor vardır.

Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin etyolojisinde neler vardır ?

1- İnfeksiyonlar,


2- SLE,


3- KLL,


4- Metil dopa öyküsü pozitif.

Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin klinik özellikleri nelerdir ?

1- Ekstravasküler hemoliz bulguları vardır,


2- Hb düşüktür,


3- Lökosit normaldir,


4- Trombosit normaldir,


5- Retikülosit normaldir.

Başlıca ekstravasküler hemoliz bulguları nelerdir ?

1- Sarılık,


2- Splenomegali.

Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin tanısı nasıl konulur ?

Direkt coombs testi pozitifliği ile konulur.

Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin tedavisinde ne yapılır ?

Tedavide 2 tercih vardır.
1- Steroid,


2- Splenektomi.

Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin

patogenezinde ne vardır ?

1 antijenine karşı IgM tipi antikor.

Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin en sık nedeni nedir ?

Atipik pnömonidir ( yani Mikoplazma )

Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin klinik özellikleri nelerdir ?

Soğuk maruziyet + intravenöz hemoliz bulgularıdır.

Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin tanısı nasıl konulur ?

Komplemanlı Coombs testi ile konulur.

Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin tedavisinde ne yapılır ?

1- Soğuktan uzak durulur,


2- Splenektomi ve steroid burada etkili değildir, bunlar sıcak tipte etkili idiler.

Paroksismal soğuk hemoglobinürisi patogenezinde ne vardır ?

P antijenine karşı IgG cinsi antikor pozitiftir ( yani Donald Lanstainer antikoru pozitiftir ).

Paroksismal soğuk hemoglobinürisi en sık nedeni nedir ?

Enfeksiyöz mononükleoz veya sifilizdir.

Paroksismal soğuk hemoglobinürisi tedavisinde ne yapılır ?

Burada steroid kullanımı tedavi için etkilidir. Ancak esas tedavi soğuktan uzak durmaktır.

İlaca bağlı hemolitik anemiyi en sık yapan ilaç hangisidir ?

Metildopa

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) 'de hangi genetik mutasyon vardır ?

PİG A gen mutasyonu vardır.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH )'de hangi proteinler eksiktir ?

1- CD 59,


2- CD 58,


3- CD 55

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) 'ın karakteristik klinik özellikleri nelerdir ?

1- Sabah koyu idrar,


2- İntravasküler hemoliz,


3- Tromboz.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) 'de trombozlar en sık nerede görülürler ?

Portal ven 'de görülürler.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) laboratuarında neler vardır ?

1- Pansitopeni yapar,


2- Retikülosit yüksektir.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) hangi hastalıklara dönüşebilir ?

1- AML,


2- Aplastik anemi.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) tanısı nasıl konulur ?

1- Tanıda asit HAM testi,


2- Sukroz lizis testi kullanılır.

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ( PNH ) tedavisinde hangi ilaç etkilidir ?

1- Monoklonal C5 antikoru,


2- Eculizimab.

Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) en önemli özelliği nedir ?

MDS premaligndir, AML M5 başta diğer akut lösemilere dönebilir.

Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) 'de en sık görülen gentik mutasyon nedir ?

5q delesyonu.

Hangi hastada Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) düşünmek gerekmektedir ?

Makrositer anemi ile gelen bir hastada aneminin nedeni bulunamamış ise bu durumda biz Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) düşünürüz.

Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) 'de periferik yaymada ne görülür ?

Her türlü anormal hücre görülebilir.

Döhle cismi nedir ?

Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) 'de görülen hiposegmente nötrofillere denir.

Miyelodisplastik sendromun ( MDS ) 'da kemik iliği nasıldır ?

Normal, hiposelüler veya hiperselüler olabilir.

Miyelodisplastik sendromu ( MDS ) olan hastada anemi tedavisinde hangi ilaç etkilidir ?

Eritropoetin.

Miyelodisplastik sendromu ( MDS ) tedavisinde kullanılan anjiogenez inhibitörü olan ilaç hangisidir ?

Thalidomid.

Hangi konjenital hastalıklar akut lösemiye dönüşebilirler ?

1- Bloom,


2- Fankoni anemisi,


3- Ataksi telenjektazi,


4- Klinifelter,


5- Wiscot Aldirch,


6- İmmün yetmezliklerde.

Hangi hastalıkların seyrinde akut lösemi gelişebilir ?

1- PNH,


2- MDS,


3- KML,


4- MM.

Akut lösemide görülen önemli sitogenetik anomaliler nelerdir ?

1- AML M2 8;21,


2- AML M3 15;17,


3- AML M4,

Sweet sendromu nedir ?

Akut lösemide cilt tutulumudur.

Akut löseminin laboratuarında neler vardır ?

1- Yüksek lökosit sayısı,


2- Hemoglobin düşüktür,


3- Trombosit düşüktür.

Kloroma nedir ?

Akut lösemide baş boyun bölgesinde yeşil renkli tümöral infiltrasyon.

Akut lösemide en sık ölüm nedeni nedir ?

İnfeksiyonlardır.

Çok çalışan ne elde eder ?

Çalıştığı şeylerin tüm bilgisini elde eder...