• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

אוכלוסיה

קבוצה מקומית ששייכת לאותו מין ובה מתרחשים זיווגים

חוקי הרדי-ויינברג

1.תדירויות אללים קובעות תדירויות פנוטיפים-אלל שקיים יותר יהיה בעל סיכוי גבוה יותר להופיע בפנוטיפ


2.שו"מ תדירויות אללים וגנוטיפים לא משתנות מדור לדור


3.ש"ומ מושג בתוך דור אחד של לזיווגים אקראים-ערבוב של שתי אוכלוסיות בעלות תדירויות אללים שונה, יתקבל שו"מ לאחר דור אחד בלבד

הנחות היסוד של חוקי הרדי-ויינברג

האוכלוסיה הינה אינסופית


הזיווגים אקראים


אין יתרון סלקטיבי לאף גנוטיפ


אין השפעה של גורמים אחרים כמו מוטציות הגירה וסחיפה

תובנות מחוקי הרדי-ווינברג

תכונות דומיננטיות לא יתגברו מדור לדור


השונות הגנטית נשמרת


מספיק לדעת תדירות גנוטיפ אחד כדי לדעת את תדירות הגנוטיפים האחרים


מספר שונה של זכרים ונקבות באוכלוסיה לא ישפיע על תדירויות האללים

יוצא דופן כאשר הגן בתאחיזה לכרומוזום X

התדירות של האלל אצל הגברים תמיד בפיגור של דור אחד מתדירות האלל אצל נקבות
הפנוטיפ של הזכרים נקבע ע"פ הגנוטיפ של האימהות
שו"מ יהיה בנקודה ש...

התדירות של האלל אצל הגברים תמיד בפיגור של דור אחד מתדירות האלל אצל נקבות


הפנוטיפ של הזכרים נקבע ע"פ הגנוטיפ של האימהות


שו"מ יהיה בנקודה של התידרויות בהתחלה, שני שליש, ושליש, כי יש רק 3 איקסים, שניים מהאימא ואחד מהאבא


האלל הפגום באיקס תמיד יהיה בתדירות גבוה פי 2 אצל זכרים. ככל שהאלל יותר נדיר, ההבדל בהופעתו בזכרים לעומת נקבות גדול יותר


בזכרים בתאחיזה לאקס, שכיחות הגנוטיפים זהה לשכיחות האללים

ריבוי אללים

מקרים בהם יותר משלושה אללים קובעים את התדירות, לדוגמא קבוצות דם


במקרה זה נסמן את האללים


p+q+r=1


פנוטיפ סוג דם A


p2+2pr


פנוטיפ סוג דם B


q2+2qr


פנוטיפ סוג דם O


r2

תדירות מוטציות

מוטציות אשר נפוצות יותר מושפעות מאללים נפוצים יותר


אך ההפך לא נכון


אלל מוטנטי נפוץ יותר מעיד על כך שהפרט בעל המוטציה היה בעל שושלת מרובת צאצאים


מוטציה משפיעה על תדירות האללים רק לאחר 70 אלף דורות, ולכן מוגדרות כלא משפיעות על תדירויות האלליםהגירה כהשפעה על תדירויות האללים

אם נשאי מוטציה מהגרים למקום בו המוטציה אינה קיימת, ההזדווגות שלהם עם מקומיים תגרום לתדירות האלל המוטנטי לזנק בתוך מספר דורות בלבד.


לדוגמא שבטי ג'ינגאס חאן שפלשו לאירופה והביאו את סוג דם B.סלקציה

כח אבולוציוני מרכזי בקביעת תדירויות האללים, ובעלת פוטנציאל להפרת שו"מ.


הינה תלויה בנקודת החלה כמותית

סלקציה טבעית

כאשר מוטציה הינה לתאלית רציסיבית, ופרטים הומוזיגוטים רצסיבים ימותו ויורידו את תדירות האלל הרצסיבי

סלקציה מכוונת

הפרדה בין פרטים בעלי פנוטיפ שונה, תגרוםלהזזת תדירויות האללים השונים.


לדוגמא הפרדה בין גרגירי תירס עשירים בשמן וגרגירי תירס עניים בשמן

סלקציה ממתנת

כאשר הפרטים בעלי הפנוטיפ הקיצוני ימותו ורק בעלי הפנוטיפ המשולב (הטרוזיגוטים) ישרדו וישפיעו על תדירויות האללים

סלקציה מקצינה

כאשר מבוצעת הפרדה מלאה בין האוכלוסיות השונות בעלי האללים השונים

סלקציה מוחלטת

סילוק כמעט מוחלט של אלל לתאלי רצסיבי.


סילוק פרטים הומוזיגוטים רצסיבים עד להגעת אחוז מינימאלי באוכלוסייה. האלל הרצסיבי ברובו קיים בהטרוזיגוטים ולכן אף פעם לא באמת יושמד


ככל שמקדם הסלקציה נמוך יותר, יהיה יותר קשה להיפטר מהאלל הרצסיבי

סלקציה באוכלוסיה טבעית

לדוגמא בזמן המהפכה התעשייתית כמות הפיח עלתה משמעותית באנגליה. עשים בעלי פיגמנט שחור קיבלו יתרון הישרדותי, ותדירות האלל השחור עלתה.


לאחר שנים בהם כמות הפיח ירדה, עשים בעלי פיגמנט לבן קיבלו יתרון הישרדותי, ותדירות האלל הלבן עלתה

סחיפה גנטית

שוני אקראי ומשמעותי בתדירויות האללים בין דור לדור


סחיפה מתרחשת רק באוכלוסיות קטנות

אפקט המייסדים

מקרה של סחיפה גנטית שנגרם ע"י הגירה וייסוד אוכלוסייה חדשה.


במצב זה אללים מסוימים משנים את תפוצתם ביחס לזו שהייתה להם באוכלוסיית המקור, משום שבקבוצת המהגרים הקטנה שייסדה את אוכלוסיית הבת יהיו בעלי תפוצה לא שגרתית של אללים

צוואר בקבוק

מקרה קיצוני של סחף גנטי, מופיע באוכלוסייה שהולכת ומתמעטת מדור לדור ועומדת על סף הכחדה. בתהליך זה מואצים שינויים אבולוציונים נרחבים ויש סיכוי גבוה להיווצרות מין טקסונומי חדש

זיווג לא אקראי (הכלאה עצמית)

יצורים מעדיפים להתרבות עם יצורים שדומים להם מבחינה גנוטיפית.
כתוצאה מכך אחוז ההטרוזיגוטים באוכלוסיה יפחת, ואחוז ההומוזיגוטים יעלה

יצורים מעדיפים להתרבות עם יצורים שדומים להם מבחינה גנוטיפית.


כתוצאה מכך אחוז ההטרוזיגוטים באוכלוסיה יפחת, ואחוז ההומוזיגוטים יעלה

מקדם הכלאה F בזיווגי קרובים

מקדם ההכאלה מבטא את הסיכוי שאותו אלל של גן מסוים ימצא את עצמו בנישואי קרובים.
*הוכפל בסוף פי 4 כי ישנם 4 סוגי אללים

מקדם ההכאלה מבטא את הסיכוי שאותו אלל של גן מסוים ימצא את עצמו בנישואי קרובים.


*הוכפל בסוף פי 4 כי ישנם 4 סוגי אללים

גורמים לספסיאציה


התפתחות מינים

ירידה בזרימת הגנים


סלקציה


סחיפה גנטית

סוגי ספסאציה

ספסיאציה פרה-זיגוטית (ללא הרפיה) עקב סיבות גיאוגרפיו, אקולוגיות, עונתיות, התנהגותיות, מכניות, פיזיולוגיות


ספסיאציה פוסט-זיגוטית (בהפריה) עקב היברידים חלשים, האטת התפתחות, גמטות לקויות או דור אף2 חלשהיברידים חלשים

פרטים משתי קבוצות שונות באולכוסיה מתרבים, אך הצאצא אינו פורה ועם הזמן יווצרו שני מינים שונים שיתרבו רק עם הדומים להם, כי התרבות עם השונה אינה מוצלחת.


לדוגמא התרבות של סוס וחמור מניבה פרד שאינו פורה

דנ"א מטיכונדריאלי באוכלוסיות

ע"פ דנ"א מטיכונדריאלי בנו עף פילוגנטי בפרויקט האדם הניאדרטלי וגילו כי כל בני האדם הם צאצאי חווה הקדומה, שהולידה 7 בנות שמהוות משפחות דנ"א מרכזיות במין האדם

און כלאיים

כוח ויתרונות להטרוזיגוטים


הפחתה בסיכוי למחלות תורשתיות ומחלות רצסיביות


אינטראקציה בין אללים שונים מביאה לתוצרים מוצלחים יותר