• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/223

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

223 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

מהם החלקים המרכזיים של עצם ה


sphenoid?

Body-


גוף ה


-Sphenoid


הינו חלול. וממנו יוצאים כל שאר החלקים של העצם
Greater wing-


כנף גדולה הנמצאת לטראלית ל-body.


את כנף זו רואים במבט לטרלי של הגולגולת.
Lesser wing-


כנף קטנה הנמצאת לטראלית ל-body.
Pterygoid processes-


שתי בליטות (לטרלית ומדיאלית), אינפריוריות ל


-body


ופונות לכיוון הפנים. הרבה משרירי הלעיסה נאחזים בזיזים אלו.

יש 4 חלקים...

כמה


Alveolar process


יש במקסילה ובמנדיבולה?

יש בסך הכל 4


Alveolar process:


2 במנדיבולה ו-2 במקסילה


- לעומת המנדיבולה, המקסילה מחולקת ל-2 עצמות ויש Alveolar process אחד לכל עצם מקסילה

מהם 2 המבנים החשובים שקיימים בעצם ה-


temporal?

Mastoid process-


זיז הנמצא פוסטריורית לאוזן. זיז זה הוא נקודת האחיזה של שריר הנמצא באזור הצווארי.
External acoustic meatus


פתח חיצוני המוביל לתעלת השמיעה.

מהו השם הנרדף של עצם הSphenoid?

Pterygoid bone


(עצם מכונפת=)

יש לה כנפיים...

איזה עצמות גולגולת הן עצמות בודדות ואיזה עצמות הן זוגיות?

-4 עצמות בודדות


Frontal bone


Mandible bone


Sphenoid bones


Occipital bone
5 עצמות זוגיות -


Zygomatic bones


Maxillae bones


Nasal bones


Temporal bones


Parietal bones

4 בודדות


5 זוגיות

בין איזה עצמות מחבר מפרק התפר הסגיטאלי?

Sagittal suture


הוא מפרק תפר המחבר בין שתי ה


Parietal bones


(מחלק את הגוף למשטח סגיטלי)

איזה עצמות גולגולת מחבר תפר הלמבדואיד?

זהו מפרק תפר המחבר בין ה


Occipital bone


ל-2 עצמות ה


Parietal bones

Pterion


מה זה ומה מקור השםזוהי נקודת המפגש של 4 העצמות:


Parietal, Frontal, Temporal & Sphenoid


זהו אזור דק מאוד שיכול להישבר בקלות. ניתן לראות שהעצמות באזור זה חצי שקופות.


אזור זה קיבל את שמו כתוצאה


מהקרבה ל-


Pterygoid bone of the Sphenoid bone

בין איזה עצמות גולגולת מחבר מפרק התפר הקורונאלי?

Coronal suture-


זהו מפרק תפר המחבר


Frontal bone בין ה


Parietal bonesלשתי ה
(מחלק את הגוף למשטח קורונלי)

בין איזה עצמות גולגולת מחבר מפרק ה-


Squamous Suture?

Squamous Suture


מחבר בין ה Parietal bone


לבין ה Temporal bone,


בשני צדי הגולגולת.


המפרק נקרא כך כי הוא מחבר את העצם הטמפורלית באזור שנקרא Squamous part


שנראה כמו קשקש (Squamous=קשקש)

Sutural bone


מהי העצם הזו והיכן היא נמצאת ?

Sutural bone


זוהי עצם קטנה, נוצרת מסגירת המפרקים הפיברוטיים


(כתוצאה מסגירת מפרקי התפר).


ניתן לראות אותה לעיתים ליד ה-Sphenoid,


אך עצם כזו יכולה להיווצר בכל אזור בו יש מפרק תפר.

מה מחברת נקודת ה-


Asterion


(להתייחס לעצמות ומפרקי תפר)?

זוהי נקודת המפגש של 3 העצמות:


Parietal, Temporal & Occipital
זוהי נקודת המפגש של 2 תפרים:


Lambdoid suture & Squamous suture


Bregma


?מה זה ומה מקור השם

נקודת המפגש בין ה-


Sagittal suture וה-Coronal suture


והיא נקראת נקרא כך כי אצל התינוק ניתן להרגיש דרכו את המוח פועם


(ברגמה = מעיין)
בנקודה זו נפגשות שתי ה


Parietal bones


וה Frontal bone

מהי ה-


Lambda?

אזור המפגש בין ה


Sagittal suture


וה -Lambdoid Suture

איך נקרא החלק העליון ביותר של הגולגולת?

Vertex

מה מפריד הקו


Vertex-ear-chin line


?

זהו קו דמיוני חשוב שמגדיר הפרדה מבחינת עצבוב
קו זה העובר בvertex


ממשיך לאקסטרנאל אקוסטיק מיאטוס ומשם לסנטר.


החלק האנטריורי מעובב על ידי ה- Trigeminal nerve


והחלק הפוסטריורי מעוצבב על ידי עצב אחר המגיע מאזור חוט השדרה

מהו ה-


Orbitomeatal plane?

מחבר בין גבול תחתון של ארובת העין וגבול עליון של ה-


External Acoustic Meatus


קו זה עובר על ה


-Zygomatic arch


קו זה מפריד בין ה-


Neurocranium & Viscerocranium

איך נקרא החלק העליון של הגולגולת, שבונה את קופסת המוח?

Neurocranium

איך קוראים לחלק התחתון של הגולגולת, הקשור למערכת העיכול?

Viscerocranium

מי הן עצמות ה


-Neurocranium?

8 עצמות, הנקראות גם


Cranial bones


קל לראותן ממבט מידסגיטלי. עצמות אלו עוטפות את המוח ובאות במגע עם המוח:


Frontal


Parietal


Occipital


Sphenoid


Ethmoid


Temporal

מי הן עצמות ה


-Viscerocranium?

14 עצמות, הנקראות גם


Facial bones או Visceral bones
Maxilla


Nasal


Lacrimal


Zygomatic


Palatine


Inferior nasal concha


Vomer


Mandible

איזה עצמות שייכות ל-2 קבוצות (גם לנוירוקרניום וגם לויסרוקרניום)? פרט/י

Frontal, Ethmoid & Sphenoid:
Frontal -


מהווה גם את החלק הסופריורי של ארובות העין, אשר הן חלק מה-Viscerocranium.
Ethmoid -


הצד הסופריורי שלה הוא חלק מחלל המוח, אך הצד האינפריורי הוא חלק מחלל האף
.Sphenoid -


רובה שייכת ל


-Neurocranium,


אך ה-pterygoid process


שייכות ל-Viscerocranium.

מה זה צפליזציה?

תהליך אבולוציוני של התפתחות והיווצרות הראש (צפלון=ראש), שהובילה ליצירת הגולגולת.נוצר בעקבות תהליך סיגמנטציה


(סגמנטים זהים שמתאחדים בקצה)


שיוצר את הראש - ניתן לזהות זאת


בתחילת ההתפתחות העוברית.

מה ההבדל בין


Skull ל- Cranium?

Skull=


כלל העצמות המרכיבות את הגולגולת
Cranium=


כלל העצמות המרכיבות את הגולגולת, ללא ה-Mandibula

מה זה


Suture?

מפרק תפר הוא סוג של מפרק פיברוטי חסר תנועה. בין העצמות היוצרות את מפרק זה ישנם סיבי קולגן בלבד.


מפרקים אלו עוברים אובליטרציה


(=סגירה)


חלקם נעלמים תוך כדי התבגרות / זדקנות


בפנים לא תמיד נראה את התפרים כי שם הסגירה היא אינטנסיבית יותר. ממבט חיצוני על הגולגולת רוב התפרים ייראו לעין גם בגולגולת מבוגרת.

איזה פתחים יש ב


Viscerocranium


?

Orbits-


ארובות העין. העצמות היוצרות את השוליים החיצוניים שלפתחים אלו הן


Frontal, Zygomatic ו-Maxilla


בקירות הפנימיים של ארובת העין נראה עצמות נוספות.
Nasal cavities-


חללי האף. מורכב מ


Piriform aperture


(היקף החלל)


ו- Nasal septum
Oral cavity


חלל הפה. העצמות היוצרות את שוליים של פתח זה הן


Maxilla ו-Mandibula

הלסת התחתונה מפעילה לחץ רב על הגולגולת.


מהם 3 קווי הלחץ האופייניים להתפשטות הכוח בגולגולת בהם הגולגולת חזקה מאוד?קיימים 3 קווי לחץ אופייניים שלהתפשטות הכוח:
למעלהלכיוון ה


-Frontal bone.
פנימהלכיוון ה


-Ethmoid bone.
הצידהלכיוון ה


-Zygomatic bone.הגולגולת חזקה מאוד לאורך קווים אלו, אך חלשה בקוויםמאונכים אליהם. פגיעות צדיות או קדמיות, המאונכות לקווים אלו, יכולות לגרום לשבריםבעצמות הפנים

קיימים 3 קווי לחץ אופייניים של התפשטות הכוח

Le Fort1

החלק התחתון של הפנים


בשבר זה, התקרה של הפה מתנתקת וכאילו צפה


(חך צף) - Flouting palate
בשבריםאלו נשברים:


האזורהתחתון של


Nasal septum
והאזוריםהצדדיים של


Piriform aperture.

נהוג לחלק שברי גולגולת לפי מיקומם

Le Fort2

זהו שבר של החלק האמצעי של הפנים. בשברים אלו נשברהחלק התחתון של ארובת העין.

Le Fort3

זהו שבר של החלק העליון של הפנים. שברים אלו מערביםאת האזורים:


* אזור מדיאלי של ארובת העין


* Zygomaticarch ו-Zygomatic process


של העצם הטמפורלית

מה הם שמות השקעים המופיעים בתמונה שברמז?


פרט איזה עצמות נמצאות בכל שקע

כתום -


שקע הבנוי מהעצמות


Frontal, Ethmoid


והכנפיים הקטנות של ה


-Sphenoid.


מכיל את האונה הפרונטלית של המוח
אדום


שקע בצורת פרפר, הבנוי מהכנפיים הגדולות של ה


-Sphenoid Bone


וחלק מה-Temporal


מכיל את האונה הטמפורלית.
כחול


השקע הגדול והעמוק ביותר אשר בנוי מהעצמות


Temporalו-Occipital.


שקע זה מכיל את האונההאוקסיפיטלית של המוח. בתוך שקע זה נמצא ה


-Foramen magnum.
הערה:


הגבול בין ה


-Middle& Posterior cranial fossa


עובר בחלק האחורי של ה


-Sphenoidbone


כלומר, עצם זו גובלת בכל ה


Cranialfossaפרט איזה חרירים קיימים


Cranial Fossae


ואילו עצבים עוברים בהם?
ברמז: תמונה ללא תשובותאיזה איזורים מפותחים יותר אצל תינוקות? באיזה יחס?


מה היחס אצל אדם בוגר?


כיצד החלקים ה"חלשים" יותר מתפתחים אצל תינוקות?

אצל תינוקות, אזור ה


-Neurocranium


מפותח הרבה יותר מאזור עצמות הפנים (אזור ה


-Viscerocranium)
פרופורציות של החלק הקרניאלי והחלק הפציאלי-יחס של 8:1


לעומת זאת, אצלאדם בוגר קיים יחס של 2:1.


את יחס זה בודקים לפי ה-OrbitomeatalPlane


. החלקהקרניאלי מאוד מפותח מיד לאחר הלידה, על מנת להכיל את המוח. אזור הפנים מתפתח תוךכדי הלעיסה, לאחר הלידה.

המוח קיים...


אבל תינוק לא לועס...

מה זה


ossification


?

תהליך התגרמות

התפתחות עצמות ה


-Neurocranium


.נעשיתב-2 תהליכי התגרמות שונים
איך נקראים התהליכים? פרט/י

Endochondralossification
- תהליך התגרמות מתוך סחוס, כמו רובהעצמות בגוף. בהתחלה העצם עשויה מסחוס בלבד, ובתהליך ההתגרמות הסחוס הופך לעצם.
Intramembranousossification


תהליך התגרמות העצמות מתוך קרום,רקמת חיבור סיבית הנראית כמו ממברנה.גם הסחוס וגם הקרום מתפתחים מה


-mesenchyme


שהיא השלב הבא בהתפתחות ה-mesoderm


בהתפתחות העוברית (השכבה האמצעית של הדיסק שממנו מתפתח העובר). רקמהזו הופכת להיות דחוסה יותר באזורים מסוימים- ממנה מתפתח קרום או סחוס, שבהמשךמתפתחים לעצם.
מה מתפתח מהקרום?מתפתחות עצמות שטוחות של הגולגולת כמו frontal, parietal,החלק השטוח של temporal ו-occipital והכנפיים של ה-sphenoid.
מה מתפתח מהסחוס?


אופייני לעצמות של בסיס הגולגולת

כדאי לקרוא בנוסף:


עמוד אחרון של סיכומי דנה - שיעור 1.


יש פירוט נוסף על התגרמות הגולגולת ועל 2 תהליכים אלו.

במהלך ההתפתחות העוברית, העובר מתפתח מדיסק המורכבמ-3 שכבות


איך הן נקראות?

Ectoderm


Mesoderm


Endoderm

מה מתפתח משכבת ה-


Ectoderm?

מערכת העצבים והעור

מה מתפתח משכבת ה


Mesoderm ?

מערכת העצמות, המפרקים, השרירים, הגידים, הלב וכלי הדם

מה מתפתח משכבת ה


Endoderm ?

מערכות העיכול, מערכת השתן ואיברי המין הפנימיים

כל מערכת העצבים נוצרת מהתפתחות של צינור עצבים אחד:


באיזה צד של הצינור מתפתח המוח?


ולאיזה 3 אזורים מתחלק ה


Ectoderm ?

אזורי האקטודרם:


Neural Plate


Neural Crest


Epidermis
והמוח מתפתח בצד ה


rostral

כיצד נקראים


ה-Neural Plate וה-Neural FoldNeural Ridge.

(שם אחד לשניהם)

תאר/י את מבנה האקטודרם בתחילת תהליך יצירת מערכת העצבים.


ממה הוא מורכב? תאר את סידורם במרחב.
ברמז: תמונה המפרטת את שכבת האקטודרם

Neural Plate


Neural Crest


Epidermis
(הסידור במרחב מופיע ברמז)

אם נעשה חתך רוחבי ב-


Neural tube:


איזה איזורים יהיו עבים יותר ולמה?
לאיזה חלקים חשובים נחלקים ולמה כל אחד מהם יהפוך?

רצפה ותקרה דקים לעומת קירות עבים
הקירות מלאים בנוירובלסטים (תאים שיתפתחו למוח)
הם נחלקים ל:


Alar plate&Basal plate-
ALAR- תתפתח הקרן הדורסלית הסנסורית של חוט השדרה
BASAL- מאזור זה תתפתח הקרן הוונטרלית המוטורית של חוט השדרה

ב-Neural tube


מה מתפתח ממנו-


Alar plate ?מאזור זה תתפתח הקרן הדורסלית הסנסורית של חוט השדרה

ב- Neural tube


מה מתפתח ממנו-


Basal plate?

מאזור זה תתפתחהקרן הוונטרלית המוטורית של חוט השדרה

מה הם שמות העצבים הקרניאלים ומספורם?

איזה עצבים קרניאליים הינם עצבים סנסוריים טהורים?

עצב 1 - olfactory


עצב 2 - optic


עצב 8 - vestibulocochlearאיזה עצבים קרניאליים הינם עצבים מוטוריים טהורים?

עצב 3- oculomotor


עצב 4- trochlear


עצב 6- abducens


עצב 11- accesory


עצב 12- hypoglossal

איזה עצבים קרניאליים הינם עצבים מעורבים?


(מוטורים וסנסורים)

עצב 5- trigeminal


עצב 7- facial


עצב 9- glossopharyngeal


עצב 10- vagus

על מה אחראי


olfactory nerve?

חוש הריח

על מה אחראי


optic nerve?

חוש הראיה

על מה אחראי


oculomotor nerve?

הזזת 4 (מתוך 6) שרירי גלגל העין

על מה אחראי


trochlear nerve?

מזיז 1 מתוך 6 שרירים של גלגל העין, שריר הנקרא


Superioroblique muscle.


השריר עובר דרך גלגלת הנקראת Trochlear,


ומכאן שמו של העצב.

trigeminal nerve-


פרט מי הם רכיביו ועל מה אחראיים?


האם הם סנסורים או מוטורים?

V1 – Ophthalmic nerve-


מעצבב סנסורית בלבד את הקרקפת, המצח, האף,הסינוס הקדמי, חלק מקרומי המוח וחלקים מהעין.
V2 – Maxillary nerve-


מעצבב סנסורית בלבד את העפעף התחתון, הלחי, נחיר האף, השפה העליונה, השיניים והחניכיים בלסת העליונה, החך,גג הלוע,חלק מהסינוסים וחלק מקרומי המוח.
V3 – Mandibular nerve-


מעצבב סנסורית ומוטורית. פיצולים שונים שלו מניעים אתהשרירים האחראים עללעיסה, וכן שרירים נוספים בלוע, בעצם הלשון ובאוזן התיכונה.

על מה אחראי


abducens nerve?

מזיז 1 מתוך 6 שרירים של גלגל העין. השריר העושהאבדוקציה לגלגל העין, ומכאן שמן של העצב

על מה אחראי


facial nerve?

תפקידו העיקרי הוא לעצבב מוטורית את שרירי ההבעה, אך מכיל גם רכיב סנסורי

על מה אחראי


vestibulocochlear nerve?

אחראי על שמיעה ועל היציבה. אבולוציונית התפתח מה


-facial nerve


, ועד היום יש בניהם קשר הדוק


(נכנסים מאותו foramen)

על מה אחראי


glossopharyngeal nerve?

מעצבב אזורים הקשורים ללשון וללוע (glossos= לשון; pharynx= לוע).


אחראי על חושהטעם

על מה אחראי


vagus nerve?

העצב ה"נודד", נדד לכיוון הגוף ומעצבבבצורה פרה-סימפתטית את ה


visceraעל מה אחראי


accessory nerve?

עצב מוטורי טהור. הוא עוזר ל


-Vagusnerve


ועובר בצמוד אליו

על מה אחראי


hypoglossal nerve?

נמצא מתחת ללשון ומעצבב מוטורית את שרירי הלשוןהפנימיים

איזה עצב מעצבב כל


Brachial Arch?

בתחילת ההתפתחות היו 6 קשתות, אך לבסוף נותרות 4 קשתות.


כל מבנה שהתפתח מקשת מעוצבב על ידי עצב מעורב-מיוחד
מבנים שהתפתחו


1 st Brachial Arch


מעוצבבים על ידי


V Trigeminal Nerve
מבנים שהתפתחו מ-


2nd Brachial Arch


מעוצבבים על ידי


VII Facial Nerve
מבנים שהתפתחו מ-


3 rd Brachial Arch


מעוצבבים ע"י IX Glossopharyngeal Nerve4
מבנים שהתפתחו מ-


4th&6th Brachial Arch


מעוצבבים על ידי


X Vagus Nerve
קשתות 4&5 התאחדו**

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:


איזה רכיבים יש לעצב


olfactory

SVA

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:


איזה רכיבים יש לעצב


Optic

SSA

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


oculomotor

GSE , GVE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


trochlear

GSE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


trigeminal

SVE , GSA

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


abducens

GSE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


facial

SVE, SVA, GSA, GVA, GVE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


vestibulocochlear

SSA

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


glossopharyngeal

SVE, SVA, GSA, GVA, GVE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


vagus

SVE, SVA, GSA, GVA, GVE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


accessory

GSE

רכיבים פונקציונאליים של עצבים קרניאלים:איזה רכיבים יש לעצב


Hypoglossal

GSE

איזה עצבים מכילים את הרכיב הפונקציונאלי SSE?

SSE - Special Somatic Efferent
לא קיים עצבוב מסוג זה!


רכיב סומאטי-מוטורי אינו מיוחד לראש/צוואר

מואהאהאההה

מה הם התפקידים של האף


(ראה רמז)

1) חוש הריח


2) נתיב אוויר


3) לחות והתאמת טמפ' של אוויר


4) סינון גורמים זרים

 זה אף:

זה אף:

בחלל האף-


היכן נמצא יותר קולטני ריח?

באזור העליון של האף

תאר את החלוקה המבנית של האף


יש 2 חלקים מרכזיים שמרכיבים את האף

לחלק הגרמי של האף יש 2 פתחים


מה שמותיהם?

פתח אנטריורי (חיצוני) שנקרא


piriform aperture
ופתח פוסטריורי (פנימי) שנקרא


conchae

מה מגדיר את ה


PIRIFORM APERTURE


(מה הם הקירות שעוטפים אותה)
ברמז: תמונת חלל האף מהאנטומיה של גריי

זהו פתח שנוצר מה


-Nasal bones


וה-Maxilla.

מה מגדיר את ה


CONCHAE


(מה הם הקירות שעוטפים אותה)
ברמז: תמונת חלל האף מהאנטומיה של גרייאיזה עצמות בונות את הקיר המדיאלי של חלל האף?

1) Perpendicular Plate of Ethmoid Bone


2) Vomer
שתי עצמות אלו בונות את ה


nasal septum

איזה עצמות בונות את הקיר הלטרלי של חלל האף?

1) maxillary bone


2) lacrimal bone


3) palatine bone


4) sphenid bo e


5) Ethmoid bone: superior&middle conchae


6) Inferior conchae-
הקונכה התחתונה גדולה,ונחשבת


לעצם נפרדת מהאתמויד.

איזה עצמות בונות את תקרת האף?

מהקדמי לאחורי ביותר:


1) nasal bones


2) frontal bone


3) ethmoid bone (cribriform plate) - העצם העיקרית של התקרה


4) body of sphenoid bone

איזה עצמות בונות את רצפת האף?

החיך הקשה הינו רצפת האף:


1) palatine process of the maxillary bone


2) horizontal plate of the palatine bone

מהו הנפח של כל אחד מה-


para-nasal-sinuses


(בממוצע)

10-15 מ"ל

מהם 5 היתרונות של חללי הסינוסים


(מדוע בעצם צריך סינוסים...?)

1) חללים ריקים - פחות משקל גולגולת


2) תורם ביצירת קול תהודה


3) תורמים לוויסות טמפ' של אוויר נכנס


4) סינון האוויר הנכנס מגופים זרים


5) תורמים לבידוד החלל הקרניאלי ממכות חיצונית


(מעין בולם זעזועים)

איזה סינוסים קיימים בגולגולת?

1) Maxillary


2) frontal


3) Ethmoid


4) Sphenoid

Maxillary Sinuses


פרט:


1)כמות סינוסים מקסילרים


2) תיחום הסינוסים


3) נפחם


4) ניזקוז לחלל האף


5) התפתחות הסינוס עם הגיל

שני סינוסים הנמצאים בתוך עצם ה


-Maxilla


משני צדי חלל האף.


סינוסים אלו תחומיםמלמעלה בארובת העין ומלמטה בשיניים. רצפת הסינוסים הללו נמצאת בגובה מעט נמוך יותרמגובה רצפת חלל האף. נפחם בממוצע כ-15 מ"מ (כל אחד), ואלו הם הסינוסיםהגדולים ביותר.
נוזל מהסינוס מתנקז לחלל האף דרך פתח הממוקם באזור מתחת ל-


Middlenasal concha (middle nasal meatus),


הנקרא


Semilunar hiatus.
אך פתחי הניקוז אלונמצאים באזור העליון של הסינוס. איך זה קורה? בשלביםמוקדמים של התפתחות, לאחר הלידה, גודל הסינוס קטן הרבה יותר. במהלך ההתפתחות,הסינוס גדל מטה והחלק התחתון שלו יורד נמוך יותר מאזור הניקוז, ואף נמוך מקו חללהאף. לאחר גיל 7, הסינוס מתחיל לגדול לטרלית. הסינוס ממשיך לשקוע עד לגיל העשרההמאוחר. ניתן לראות ששורש הניב קרוב מאוד לסינוס- כך דלקת בסינוס יכולה לעבורלשיניים.

Frontal sinus


פרט:


1) כמות סינוסים פרונטליים


2) נפח ממוצע


3) מיקום ביחס לגולגולת


4) ניקוז לחלל האף

שני סינוסים העליונים ביותר שנמצאים ב-Frontalbone.


גודלם משתנה בין אדם לאדם. שני הסינוסיםמופרדים על ידי מחיצה, וכל אחד מהם מתנקז בצד שלו. הסינוס הפרונטלי יכול להתפתח עדמרכז המצח, ואפילו יותר. הסינוס יכול להימצא גם מעל ארובות העין. נוזלים מה-Frontal sinus


מתנקזים אל ה


-Middle nasal meatus


לחלק האנטריורי של ה


-Semilunar hiatus.

Ethmoidal Sinuses/Cells


פרט:


1) כמות סינוסים מסוג זה


2) ניקוז הסינוסים


3) שינויים אבולוציונים


4) מיקומו בגולגולת

EthmoidalSinuses/Cells-


מספר רב של חללים קטנים הנוצרים כתוצאהמצורתה המיוחדת של עצם ה


-Ethmoid.
הסינוסיםמחולקים ל


-Anterior, Middle & Posterior Groups of Ethmoidalair cells
-Anterior& Middle groups מתנקזים לפתחים שנמצאים ב-Middlenasal meatus


(מתחת ל-Middlenasal concha)


, באזור ה-Semilunarhiatus.
ה-Posterior group


מתנקז אל אזור הנקרא Sphenoethmoidal recess


הנמצא פוסטריורי ל


-Superior nasal concha.
סינוסים אלו נוצרו אבולוציוניתבמטרה להגדיל את השטח עבור חוש הריח- בסינוס קיימים קולטני ריח (בנוסףלקולטני הריח הנמצאים באזור העליון של חלל האף). פעםחללים אלו היו הרבה יותר אחוריים, ובמהלך האבולוציה הם "דחפו" את הסינוסיםהפרונטאליים והמקסילאריים והתקדמו. סינוס זה נמצא בין כל הסינוסים האחרים ולכן הואמושפע מכולם ומשפיע על כולם- זיהומים מאזורים סמוכים יכולים לעבור בקלות. סינוסיםאלו נמצאים בין הדופן המדיאלית של ארובת העין לדופן הלטרלית של חלל האף (הדופןהמדיאלי של ארובת העין מהווה את הגבול המדיאלי של הסינוס). עצם ה-Ethmoid


באזור הגבול המדיאלי של הסינוסים מאוד-מאוד דקה וחצי שקופה- אזורזה נקרא


Lamina papyracea.

Sphenoidal Sinuses


פרט:


1) כמות סינוסים מסוג זה


2) ניקוז


3) פתולוגיה


4) גודל חלל הסינוס


5) מיקום הסינוס בעצם הספנואיד

הסינוס הפוסטריורי ביותר מבין כולם ונמצא בגוף עצם ה


-Sphenoid.


סינוס זה מורכב מ-2 חללים וביניהם מחיצה. הניקוז מכל חלק הואחד-צדדי (כל אחד מתנקז לצד שלו). דלקת בסינוס זההוא מצב מאוד נדיר, אך אם היא מתרחשת זהו מצב מאוד מסוכן כי הדלקת יכולה בקלותלהגיע לחלל קרניאלי.


ה-pneumatization


(גדילה של חלל)


שלסינוס זה משתנה מאוד מאדם לאדם. חלל הסינוס יכול לגדול לכל אורך עצם ה-Sphenoid


- אל ה-Lesser & Greater wings


,ל-Pterygoid process


ואף אל ה-Basilarpart of Occipital bone

מדוע צריך ניקוז מהסינוסים?


מה זה סינוסיטיס?

כלסינוס הוא חלל אוויר, אך העצם שמסביב מרופדת מבפנים על ידי שכבת מוקוזהרספירטורית, שנחשבת כהמשכה הישיר של המוקוזה מחלל האף.


כמו כל רקמה מוקוזית היאמפרישה מוקוזה.


כל הסינוסים מתנקזים לדופן הלטרלית של חלל האף.


סינוסיטיס היא סתימה של דרכי הניקוז של הסינוסים.

ניקוזים של של סינוסים לחלל האף:


לאן כל סינוס מתנזק?


איך נקרא אזור הניקוז בחלל האף?


ובאיזו קונכה הוא נמצא?

אספקת דם לחלל האף:
1) מי הם 4 העורקים המרכזיים שמספקים דם לאזור חלל האף?
2) עבור כל עורק - איזה איזורים בחלל האף הוא מספק?

1) Anterior &


Posterior Ethmoidal A.


מספק דם לאתמואיד סינוס, פרונטל סינוס, תקרת האף ולספטום.
2) Sphenopalatine Artery-


מספק לקונכה העליונה והאמצעית ול-2 החללים העליונים שיוצרות הקונכות ולאזור הפוסטריורי-אינפריורי של הספטום הנזלי.
3) Greater palatine Artery-


מספק לחלל התחתון שיוצר הקונה התחתונה.


(inferior meatus)
4) Superior labial Artery-


מספק לאזור האנטריורי של חלל האף והספטום הנזלי.

עצבוב של חלל האף:


אילו 2 עצבים קרניאליים מעצבבים את חלל האף?

עצב מס' 1-


Olfactory Nerve
עצב מס' 5-


Trigeminal Nerve:


V1- Opthtalmic Devision


V2- Maxillary Division

עצבוב של חלל האף:
מהו המהלך של ה-


Olfactory Nerve


עד שמעצבב את חלל האף?


ואיזה איזורים הוא מעצבב?
ברמז: תמונה הממחישה את עצבוב חלל האף- לפתוח רק אם רוצים לחשוף את התשובה!!!

המהלך:


TRIGEMINAL NERVE-


Ophthalmic division-


Nasociliary Nerve-


Anterior Ethmoidal Nerve-


External Nasal Nerve
האזורים שמעוצבבים:


ה-Anterior Ethmoidal Nerve


מעצבב את האזור האנטריורי של חלל האף וסעיף שלו שנקרא


External Nasal Nerve


מעצבב את העור החיצוני של האף.איך נקראות השכבות השונות בקרומי המוח?

הפנימית-
 pia matter
האמצעית- 
arachnoid
החיצונית-
 dura matter

הפנימית-


pia matter


האמצעית-


arachnoid


החיצונית-


dura matter

מה תפקידה של שכבת ה


pia matter?

ה-pia matter


הינה השכבה הדקה ביותר.


שכבה זו נועדה לספק בידוד לרקמה המוחית.

מה תפקידה של שכבת ה


Arachnoid?

בין ה-Pia matter


ל-Arachnoid


יש מרווח הנקרא


Subarachnoid space


שמכיל את נוזל ה


-CSF.


בנוסף, עוברים שם עורקיםוורידים המספקים ומנקזים את הרקמה המוחית.


תפקידה של ה


-Arachnoid


הוא לשמור על נוזל ה


-CSF


זהו אזור הניקוז של


CSF.

מה תפקידה של שכבת ה


dura matter?

השכבה החיצונית ביותר והקשה ביותר אשר יוצרת בידודלרקמה המוחית. רקמה זו מתחלקת ל-2 תת-שכבות (כשהן צמודות לא ניתן להבחין ביניהן) אשרבאזורים מיוחדים הן מתפצלות זו מזו ויוצרות תעלות מיוחדות הנקראות Venussinuses of Dura matter שנועדו לסייע בניקוז הדם מהמוח

מה הן 2 הדרכים לניקוז דם מה-


Venus sinuses of Dura matter?

שיטת ניקוז מס' 1:


Venus sinus-


אלורידים שנמצאים בין שכבות ה-Dura matter,


(Meningeal veins)


באזורים מסוימים ורידים אלו מתרחבים ויוצרים מפרצים


(Lacuna)


ומשם יוצאים ורידים הנקראים Emissaryveins


שחודרים את הגולגולת ומתנקזים


לורידיםשטחיים מחוץ לקופסה הקרניאלית.


קיימים הרבה מאוד ורידים כאלו וזוהי שיטה מאודאפקטיבית לניקוז הדם.


שיטת ניקוז מס' 2:


מה-Venus sinus


לפתחים מיוחדים בבסיסהגולגולת ישירות אל ה-


Internal jugular veins

מה המטרה של ניקוז דם מהמוח דרך הסינוסים?

הלחץ הורידי מאוד נמוך וכל נפילה בלחץ יכול לגרום לקריסה של ורידים וסגירתם.


אם לא יהיה מבנה קבוע שישמור על הסינוס פתוח, יכול להיווצר מצב שלא יהיה ניקוז דם מהמוח. במקרה כזה יכול להיווצר נזק מוחי חמור. ה


-Dura matter


מחזיקה את הסינוסים פתוחים ומונעת את קריסתם, גם בלחץ נמוך. כך תמיד יש ניקוז דם מהמוח, בשביל לפנות כניסה של דם חדש.

מה שמותיהן של 4 השלוחות של ה


-Dura matter?

Falx Cerebri


Tentorium Cerebelli


Falx Cerebelli


Diaphragma Sellae

מהו ה-


Falx Cerebri?

זוהי שלוחה אנכית של ה


dura matter


המחלקת את המוח הגדול ל-2 המיספרות.


הוא מתחיל בשקע האנטריורי וממשיך עד השקע הפוסטריורי ונאחז לכל אורך התפר הסגיטאלי. באזור הפוסטריורי הופך לשלוחות שנקראות


tentorium cerebelli.
נקודות אחיזה:


אנטריורי-


crista galli of ethmoid bone


& frontal crest of frontal bone


פוסטריורי-


tentorium cerebelli

מהו ה-


tentorium cerebelli?

זוהי שלוחה אופקית שיוצרת מעין סככה מעל הצרבלום (המוח הקטן) ובעצם מפרידה בין המוח הגדול והמוח הקטן


(בין ה- cerebrum


ל-cerebellum)


היא נמצאת רק בשקע הפוסטריורי מאחר ורק שם נמצא המוח הקטן.
נקודות אחיזה:
פוסטריורי-


transverse sinuse- occipital bone
לטראלי-


petrus part of temporal bone
מדיאלי ואנטריורי-


שוליים חופשיים.

מהו ה-


Falx Cerebelli?

שלוחה אנכית נוספת, באזור השקע הפוסטריורי. מחלק את המוח הקטן


cerebellum


ל-2 המיספרות.
נקודות אחיזה:


פוסטריורית-


internal occipital crest of occipital bone
סופריורית-


tentorium cerebelli

מהו ה-


Diaphragma sellae?

שלוחה אופקית קטנה של ה-


dura matter


באזור השקע המדיאלי.


מכסה אזור גרמי שנקרא


sella turcica


שקע שבו יושבת ההיפופיזה


(=infundibulum)

איך נוצרים ה-


Venussinuses of Dura matter?

נוצרים כתוצאהמאזורי מפגש של שלוחות שכבת ה


-Dura Mater,


(פיצול השכבה והתחברות מחדש)


והם נמצאים מסביב למוח

מהם שמות הסינוסים ב


dura matter?

Superior Sagittal Sinus,


Inferior Sagittal Sinus,


Straight Sinus / Sinus rectus,


Right & Left Transverse Sinus,


Right & Left Sigmoid Sinus


Occipital Sinus


Cavernous Sinus

יש 7..


ו2 מהם כפולים


(ימין ושמאל)

פרט על ה-


SuperiorSagittal Sinus

הסינוס העליון ביותר אשר נוצר בגבול הסופריורי של ה


-Falx cerebri.


סינוס זה נע לאורך החלק הפנימי של ה-Sagittal suture.


דם מהמח מתנקז אליו, וזורם אל ה


Right & Left transverse sinuses


שנמצאים בגבול הפוסטריורי של Tentorium cerebelli.

פרט על ה-


Inferior Sagittal Sinus

הסינוס ממוקם לאורך השוליים החופשיים של


Falxcerebri.


הסינוס נע באותו מהלך כמו ה-


Superiorsagittal sinus,


אך נמצא מתחתיו. דם מסינוס זה ממשיך לזרוםאל ה


-Straight sinus.

פרט על ה-


StraightSinus

נקרא גם Sinus rectus.


סינוס זה מקשר בין ה


-Inferior sagittal sinus


וה-Superior sagittal sinus,


באזור ה


-Confluence of sinuses.

פרט על ה-


Right& Left Transverse Sinus
- מחוברים ל


-Superior sagittal sinus


משני צדדיו, לא בהכרח בצורה סימטרית. דם זורם מהם וממשיך אל ה


-Right & Left Sigmoid Sinus.

איך נקראת נקודת המפגש בין ה-


Superior sagittal sinus,


ה-Straightsinus


ושני ה


-Transversesinus??

Confluence of sinuses

פרט על ה-


Right& Left Sigmoid Sinus??

סינוסים מפותלים בצורה האות היוונית סיגמא.


המקבלים דם מה


-Right & Left transverse sinuses.


סינוס זה ממשיך לתוך ה


-Jugular foramen


ואחריו הופך ל


-Internal jugular vein.


ה-Sigmoid sinus


קרוב מאוד לאוזן התיכונה. דלקת באוזן התיכונה יכולה להגיע לסינוס זה ולגרום לדלקת קרום המוח.

פרט על ה-


Occipital Sinus

- סינוס זה ממוקם באזור הפוסטריורי של ה-Falxcerebelli


וגם הוא מתחבר אל ה


-Confluence of sinuses

בסיכום של דנה כתוב שסינוס


זה אנחנו לא נדרשים לדעת למבחן.

פרט על ה-


Cavernous Sinus

- מערך שלסינוסים משני צדי


Sella Turcica


(משני צדי גוף ה-Sphenoid).


בניגוד ליתר הסינוסים, הם בעלי צורה של "מנהרות", ולכןהם קיבלו את השם הזה. את סינוס זה חוצים הרבה מבנים חשובים, כמו ה


-Internalcarotid artery


ומספר עצבים קרניאליים

פרט על ניקוז הדם מה-


Cavernous Sinus
מדוע אופן ניקוז הדם מסינוס זה יכול לגרום לדלקת קרום המוח?

דםמסינוס זה יכול להתנקז במספר דרכים:


1)


הדם יכול להישפך אל ה-Sigmoidsinus


ומשם אל ה


-Internaljugular vein החוצה.


2)


הדם יכול להישפך לוורידים שטחיים של הפניםמחוץ לחלל הקרניאלי, ומשם אל ה


-Internal jugular vein.


המסלול הזה הוא דו-כיווני. דם מהוורידים השטחיים של הפנים יכוללעבור דרך ה


-Cavernous sinus


אלהחלל הקרניאלי.


הוורידים השטחיים של הפנים המתחברים ישרות אל ה


-Cavernoussinus


הם Ophthalmicveins


(המנקזים דם מאזור העין)


ו-Pterygoidplexus


(פלקסוס הצמוד ל


-Pterygoidprocess


המקשר את הוורידים של הפנים ל-Cavernoussinus).
מאחר ויש מעבר דם בין אזור הפנים לחללהקרניאלי, דלקת במבנים של הפנים יכול לעבור דרך מערכת הוורידים השטחיים הזו אלורידי המוח ולגרום לדלקת קרום המוח.

יש 2 דרכים לנקז את הדם מסינוס זה

מה הן שכבות הקרקפת


(לפי סדר)(חיצוני לפנימי):
Skin


Connective tissue (dens)


Aponeurosis


Loose connective tissue


Periosteum (pericarnium)ראשי תיבות - השכבות שמרכיבות את הקרקפת, לפי הסדר :


SCALP

מה הן גבולות הקרקרפת?

אנטריורי-


Top of forehead
פוסטריורי-


Superior nuchal line of occipital bone
לטרלי-


Zygomatic arch & External acoustic meatus

במה שונים שרירי הבעות הפנים משרירים אחרים בגוף?

שרירים בגוף:


נאחזים משני צדיהם בעצמות
שרירי הבעת הפנים:


שרירי ההבעה נאחזים בצד אחד בעצם ובצד השניבעור או רקבעור.מהם תפקידיהם העיקריים של שרירי ההבעיה?

המטרה של שרירי ההבעה היא להניע את העור, ולווסת את הפתחים בחלל הראש- ארובות העין, הנחיריים וחלל הפה.

מה זה


Langer's cleavage lines ?

הסיבים של שרירי ההבעה מונחים מתחת לעור בצורה כזאת שכאשר הם פועלים הם יוצרים את הקמטים בעור. קמטים אלונקראים


Langer's cleavage lines


(או lines of tension)


והם נמצאים ב-90 0 לסיבים של שרירי ההבעה.

נקרא גם:


lines of tension

מאיזו קשת ברנכיאלית מתפתחים שרירי ההבעה?

כל שרירי ההבעה מתפתחים מה-


2nd Branchial arch.איזה עצב קרניאלי מעצבב את שרירי ההבעה?

- כל שרירי ההבעה מעוצבבים


ע"י עצב קרניאלי


VII- Facial nerve.

איזה שרירים נאחזים ב-


Modiolus?

- Orbicularis oris-


- Zygomaticus major


- Levator anguli oris


- Buccinator


- Depressor anguli oris


- Platysma (pars modiolaris)

=Modiolus


אזור קשיח וסיבי שנמצא ב-2 קצוות הפה
(יש 6 שרירים כאלה...)

איזה פאציות עיקריות קיימות באזור ראש צוואר?

1. SMAS (Superficial muscular aponeurotic system)


מכילה שרירי הבעה, באזור הפנים והצוואר.
2. Parotid-masseteric fascia


קשורה לשריר המאסטר ובלוטת הפרוטיד. המשכית לפאציה העמוקה יותר שנקראת:


Deep cervical fascia


פאציה זו נקראת גם


Parotid capsule
3. Buccopharyngeal fascia


עוטפת את שריר הבוקסינאטור ומספר שרירים בלוע העליון, שנמצאים פוסטריורית ל-


Pterygomandibular raphe

למרות שיש בסיכום יעל יותר מ-3


בכתה למדנו רק על 3 מרכזיים...

פתולוגיה שקשורה ל


buccal space?

חלל זה מאודקרוב לשורש השן. מצב זה קורה בעיקר בניב- אם שורש הניב קצר, זיהום בשורש הניב יתפשט למרווח בין המוקוזה וה-


Buccinator


(לא לתוך ה-Buccal space).


אך אם שורש הניב ארוך ועמוק, זיהום בשורש יתפשט אל ה-


Buccal space.


יראה כנפיחות בלחיים שאינה עוברת את ה-


Zygomatic arch


ואינה עולה לכיוון העין, אלאנשארת רק באזור הלחי.

פתולוגיה שקשורה ל


Infraorbital (canine) space?

כאשר החלל מצטבר בזיהום, הוא יכוללהגיע עד חלל ארובת העין.
לזיהום זהיכולים להיות 3 מקורות אפשריים:


1- מהעור-


הזיהום יכול להתחיל בעורולחצות את רקמות השומן לתוך
2- מהניב המקסילארי-


להתחיל בשורש השן ולחלחל לתוךהחלל (הזיהום יכול להגיע גםמהשיניים הפרה-מולריות
3- Buccal space-


שני חלליםאלו קרובים מאוד וזיהומים יכולים לעבור מאחד לשני.

איך נקראים הסעיפים שמעצבבים מוטורית את שרירי ההבעה?

הסעיפים המוטוריים של עצב קרניאלי מס' 7 -


facial nerve


הם:
Temporal Branch


Zygomatic Branch


Buccal Branch


Mandibular Branch


Cervical Branch

היכן עובר עצב קרניאלי מס' 7


(facial nerve)


עד שמתפצל ל-5 סעיפיו המוטוריים.

ה-Facial nerve


מופיע כאשר הוא יוצא מבסיס הגולגולת דרך ה


-Stylomastoid foramen,


נכנס לתוך ה-


Parotid gland


ושם הוא מתחיל להתפצל (כדי לראות אותו יש לחתוך את הבלוטה).


בתוך הבלוטה העצב מתפצל במבנה שנקרא


Pesanserinus (=רגל של אווז).

אספקת דם לאזור החיצוני של הפנים:


איזה פיצולים ראשיים מספקים?


מאיזה עורקים מגיעים?


איזו אנסטמוזה נוצרת באזור הפנים בין הקרוטיד הפנימי לחיצוני??

אספקת דם לאזור החיצוני של הפנים מגיעה מה-


External Carotid artery,


שהוא התפצלות של ה-Common carotid artery.


ל-External carotid a.


יש 2 פיצולים סופיים:
- Maxillary artery-


מתפצל ב-90 מעלות אנטריורית לכיוון הלסת העליונה.
- Superficial temporal artery-


נראה כמו ההמשכיות הטבעית של


ה-External carotid.


מתחילת ה-


External carotid a.


ועד להתפצלויות הסופיות שלו,
מתפצלים ענפים נוספים כמו ה


-Facial artery.


זהו הענףעורק נוסף המעצבב את אזור העיניים נקרא


Ophthalmic artery


והוא מתפצל בכלל מה-


Internal carotid artery.


לאחר יציאתו מארובת העין הוא מספק דם לאזור העליון של הפנים.


בין ה-


Ophthalmic artery


(של ה-Internal carotid a.)


ובין ה-


Facial artery


(של ה-External carotid a.)


נוצרות אנסטמוזות באזור המדיאלי של ארובת העין.

לאן מתנזק הדם (בסופו של דבר) מאזור ראש צוואר?


באיזה דרכים יכול להתנזק לשם?

בסופושל דבר, כל הדם מאזור הראש והצוואר מתנקז ל-


Internal jugular vein.
הוריד


External jugular vein


מקבל ניקוזמאזורים שטחיים של הפנים, ומתנקז בסופו של דבר גם אל ה-Internal jugular vein.


הורידים השטחיים של הפנים המנקזים דם מאזור ארובות העין בעליקשר ישיר ל-


Cavernous sinus


(אחד מהסינוסים של ה-


Duramatter).


דם להתנקז מה-


Facial vein


במספר דרכים שונות:
- דרך ה


-Ophthalmic veins


ישירות אל ה-Cavernous sinus.
- דרך Pterygoid plexus.


זהו פלקסוס שטחי אשר גם לו יש קשר יש עם ה-


Cavernous sinus.
- ישירות אל ה-


Internal jugular vein.

פתלוגיה שנגרמת בגלל הקישור בין ניקוז הדם הפנימי לחיצוני?

בעקבות קשרים בין הניקוז השטחי לניקוז הפנימי, זיהומיםבאזורים שטחיים יכולים להגיע לתוך החלל הקרניאלי וליצור דלקתבקרומי המוח.
האזור שמנוקז ע"י


Facial vein


נקרא


Dangerous triangle of the face


וכולל את אזורהאף והשפה העליונה.
דלקת המתחילה באזור השטחישל הפנים במשולש זה יכולה להתפשט בקלות ל-


Cavernous sinus


ולגרום ל


-Thrombosis


בסינוס


(פקקת).

מונחים/הגדרות של איזור השפתיים -
תאר/י את השפתיים שלך בעזרת מונחים מקצועיים


(;


(מומלץ ללחוץ על רמז...)

- Vermilion zone-


האזור הוורוד יותר בשפתיים. -
Vermilion border-


הגבול המפריד בין השפתיים לעור מסביבן.
- Oral fissure-


הפתח האוריזונטלי בין השפה העליונה לתחתונה.
- Labial commissura-


זווית הפה. מפגש ה


-Vermilion border


של השפה העליונה והתחתונה.


זווית זו נמצאת בגבול


1 st premolar tooth.
- Nasolabial groove-


שקע/חריץ הנמתח בין האף לזווית הפה.
- Labiomental groove-


שקע/חריץ הנמצא בין השפה התחתונה לסנטר.
- Philtrum-


השקע שנמצא מעל השפה העליונה. לראות אותו בבירור כשמחייכים (Smile lines).מי הם האיברים פנימיים באזור הצוואר?

א. טרכיאה - קדמית לעמוד השדרה
ב. הושת - מאחורי הטרכיאה
ג. בלוטת התריס - בעלת 2 אונות משני צידי הטרכיאה והושת.
ד. יחידת נוירו - וסקולאר המכילה שלושה מבנים חשובים:


1. common carotid artery


2. jugular vein


3. vagus nerve

מה הן שכבות הצוואר?

א. עור


ב. שריר הפלאטיסמה


ג. ארבעה מדורים שונים
1. investing layer


2. buccopharyngeal fascia


3. carotid sheath layer


4. prevertebral lamina

מה מכיל המדור הצווארי


investing layer?

זהו תחום שנמצא ב-


superfacial lamina


(השכבה החיצונית ביותר של השרירים היצוניים בצוואר)


מעטפת דקה זו עוטפת את השרירים:
sternocleidomastoid


trapezius


infrahyoid muscle קבוצת שרירי

מה מכיל המדור הצווארי


buccopharyngeal fascia?

מדור זה נמצא מתחת ל-


infrahyoid m.


מכיל את המבנים הבאים:


טרכיאה ,(לרינקס או פארינקס), הושת


ובלוטת התריס

מה מכיל המדור הצווארי


carotid sheath layer?

1. common/internal/external carotid artery
2. internal jugular vein
3. vagus nerve

מה מכיל המדור הצווארי


prevertebral lamina?

אזור זה מכיל את כל מה שמאחורי החוליות הצוואריות.
מכיל את החוליות הצוואריות, את השרירים הסקלנים


(anterior, middle, posterior scalene muscles),


ואת השריר הארוך של הצוואר


-longus colli muscle


ומעלה C2-3 שבאזור


מתחלף בשריר אחר שנקרא


longus capitis muscleמה הם תפקידי הפה?

1) הכנסת מזון


2) לעיסה


3) דיבור


4) נשימה

מה הם המבנים הגרמיים שבונים את חלל הפה?

1) שתי עצמות מקסילה


2) עצם המנדיבולה


3) שתי עצמות הפלטיין

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה ה-


vestibule?

חלל פוטנציאלי, בין השפתיים/הלחיים לבין השיניים.

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה ה-


oral cavity proper?

כל מה שפנימי לשיניים

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה ה-


retromolar region?

מאחורי השיניים הטוחנות -


זהו מעבר בין חלל ה


vestibule


לבין חלל ה-


oral cavity proper

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה ה-


retromolar triagone?

באזור הראמוס של המנדיבולה,


משולש מצופה מוקוזה.

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה


dorsum of tongue?

החלק הדורסלי של הלשון.


נראה אותו כשהפה פתוח.

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה


posterior wall of Oropharynx?

הדופן האחורית של הלוע/של חלל הפה.


ניתן לראות את הקיר האחורי של הלוע כשהפה פתוח.

טרמינולוגיה של חלל הפה-


מה זה -


palatoglossal arch?

ישנם מספרים קפלים בחלל הפה.


זהו הקפל/קשת הקדמית, שמורכבת מ-2 קפלים - אחד מכל צד.
יחד עם החיך הרך הם בונים את הענבל=


uvula.
זהו למעשה המעבר לחלל האחורי של הפה / אל החלל האמצעי של הלוע ולמעבר זה נקרא:


Oropharyngeal isthmus.

Oral mucosa-


מה הן 3 שכבות המוקוזה הקיימות בחלל הפה והיכן ממוקמות?

1) lining - (non-keratinized-epithelium)


מכסה את רוב חלל הפה, למעט החניכיים והחלק הדורסלי של הלשון.
2) masticatory- (keratinized epithelium of gingival)


מכסה את החניכיים. מוקוזה זו נועדה להתמודד עם גירויים מכניים חזקים.
3) specialized - (keratinized epithelium and lingual papille)


מכסה את החלק הדורסלי של הלשון. תפקידו לקלוט את חוש הטעם.

מה הן שכבות השפתיים?

1) עור


2) תת - עור


3) orbicularis oris


4) submucosa


5) mucosa

מה הן שכבות ה-


buccal layers?

1) עור


2) תת עור


3) שריר הבוקסינטור


4) submucosa


5) mucosa

buccinator muscle-


היכן ממוקם? מהן נקודות האחיזה שלו?


ומהו תפקיד השריר?

נמצא בין הלסת העליונה לתחתונה, כך שממלא את הרווח שנוצר ביניהם ובונה חלק מהקיר הלטרלי של חלל הפה.
תחל:


pterygo-mandibular-raphe
אחז:


mudiolus
תפקידו- להצמיד את הלחיים לחניכיים/שיניים בזמן לעיסה. על מנת שלא ננשוך את הלחי הפנימית וגם בכדי שמזון לא יעבור לחלל ה


vestibule.


אצל תינוקות מסייע בפעולת היניקה.מהו ה-


pterigo-mandibular-raphe?


מהן נקודות האחיזה שלו?

זוהי רקמת חיבור שנמתחת בין ה-


ptrygoid process of sphenoid


לבין הלסת התחתונה.
היא מתוחה באוויר כך שמוחזקים 2 שרירים מ-2 צדדיה:


הבוקסינטור שפונה ממנה לכיוון השפתיים


ואחד משרירי הלוע, מצידה השני.

מי הם שרירי רצפת הפה?


על ידי מי מעוצבבים?

1) geniohyoid muscle


2) mylohyoid muscle


3) hypoglossus muscle
עצבוב - בהתאמה:


1) C1 + Hypoglossal N.


2) V3 >> mylohyoid nerve


3) hypoglossal N.עצבוב של שריר ה-


digastric?

posterior belly > By facial nerve


anterior belly > By V3 of trigeminal nerve

איזה בלוטת רוק קיימות?

1) parotid gland


2) submandibular gland


3) sublingual gland


4) mucous salivary glands

מהו מהלך הפרשת הרוק?

תאים מפרישי רוק >> רוק נכנס לצינורות קטנים >> שרירים חלקים בעלי עצבוב פארא-סימפטתי דוחפים את הרוק >>הרוק עובר לצינורות גדולים יותר עד שמתנקז לצינור (דוקטוס) ראשי בעזרתו הרוק יוצא מהבלוטת רוק>> נשפך לחלל הפה.

איזה סוג עצבוב יש בבלוטות רוק וצינורותיהם?

מוטורי - פארא - סימפטתי

מהו מהלך ה-


parotid duct?

מהשוליים הקדמיים של בלוטת הפרוטיד, חוצה את שריר המאסטר יחד עם הפיצולים של עצב קרניאלי 7


(pes Anserinus)


הצינור פונה ב90 מעלות, עמוק יותר כך שחוצה את שריר הבוקסינטור ולאחר מכן הצינור נפתח אל חלל הפה, מול טוחנת מס' 2.
לא ניתן לראות את פתח הצינור, כיוון שהוא מכוסה במוקוזה.

מה נמצא קרוב/במגע עם הבלוטה הפרוטיד?

א. עצב קרניאלי מס' 12 באזור התחתון
ב. פיצולים של עצב קרניאלי מס' 7 - פוסטריורית לבלוטה.
ג. עצב קרניאלי מס' 9 שמספק את הבלוטה
ד. מאסטואיד&סטילואיד פרוסס - לעיתים אם הבלוטה או המבנים הללו גדולים במיוחד אז הם יהיו במגע. זה עשוי ליצור גירוי מכאני ולהשפיע פיזיולוגית על מצב הבלוטה.

איך נקראים הדוקטוסים של הבלוטות השונות?

1) parotid duct of parotid gland
2) wharton's duct of submandibular gland
3) sublingual gland ductus.

איך נקראים שרירי הלשון?

חיצוניים:


styloglossus m.


genioglossus m.


hyloglossus m.
פנימיים:


intrinsic muscles

מה תפקידם של ה-


lingual papillae?

בלוטות שאחראיות על חוש הטעם (קליטת הטעם) אך לוקחות חלק גם בתפקוד המכאני.
בזכות 4 הצורות השונות, תחושת הטעם שלנו עשירה יותר (לעומת מצב בו המשטח היה חלק לגמרי)

תאר את העצבוב הסנסורי של הלשון

ישנם 3 עצבים ששולחים ללשון סיבי טעם: עצב 7 , 9 ו-10.
עצב 10 מעצבב את הרצפטורי טעם שנמצאים בלשון לאחר 2/3 קדמי.


אלה רצפטורים מסוג


vallate papillae.
את ה2/3 הקדמי מעצבב עצב מס' 7 מבחינת סיבי טעם ואת העצבוב התחושתי מעניק עצב 9.
את ה1/3 האחורי מעצבב עצב 9 מבחינת סיבי טעם ואילו את העצבוב התחושתי מעניק


lingual N. of V3

TMJ


מי הם חלקי המפרק?


Mandibular Fossa of temporal squama, Articular Eminence of the temporal bone & Tympanic Part of temporal bone
שלושת אלה נחשבים חלקממשטח המפרק.


ותו"כ תנועה


Condylar Process


ייגע בשלושתם.

איזו תנועה של הלסת מאפשר ה


TMJ?


בזכות מה מתאפשר?

תנועה אחורנית וגם צידית.
מתאפשר בזכות המבנה המיוחד של המפרק והשרירים התומכים

התפתחות המנדיבולה:


1) מאיזה קשת התפתחה?
2) איך נקרא המבנה העוברי ממנו התפתחה?
3) איזה מבנים נוספים התפתחו מקשת זו?

1) התפתחה מקשת ברנכיאלית מס'1


2) Meckel's cartilage


3) עצמומיות השמע (מלאוס ואינקוס), המנדיבולה ועצב קרניאלי מס' 5 שמעצבב את כל המבנים שהתפתחו מאותה הקשת.מה הם ההבדלים המרכזיים בין מנדיבולה של תינוק לשל מבוגר?

1) יש מפרק תפר 2 חצאי המנדיבולה, נקרא: symphisis mentis
2) אין שיניים
3) זווית משתנה לאורך ההתפתחות: אצל תינוק 140 מעלות, הופך לחד יותר עם הגיל (עד 90-110) אך חוזר ל"מצב ילדות" עם ההזדקנות.
4) החלק שמאחורי המנטאל פוראמן מתפתח יותר מהחלק שקדמית לחריר זה
5) תעלת האינפריור אלוואולאר הולכת ונעלמת עם ההזדקנות כך שהעצב שעובר בו הופך ל"חשוף" כיוון שמכוסה רק במוקוזה וכך הוא פגיע ועשוי להגרם נזק מכאני בעת לעיסה/דיבור.

מהו הפתח המקסימאלי של הפה?


(במצב נורמלי)

55-66 מ"מ


(5.5-6.5 ס"מ=)

איזו עצם עיקרית מגינה על מפרק ה


TMJ?

zygomatic arch

במפרק ה-


TMJ


יש 2 מפרקים.


היכן נמצאים?

1) בין העצם הטמפורלית לדיסק


2) בין הדיסק לקונדילאר פרוסס

מהו שמו של הדיסק במפרק ה


TMJ?


מהי צורתו הייחודית של הדיסק?


ממה עשוי?

intra articular disk
בעל צורת סינוסואיד. ממבט על נראה שטוח אך מהצד השני נראה בעל שקע שנגרם בגלל הקונדילאר פרוסס.
עשוי מקדימה מחומר פיברוטי-סחוסי ומאחור מחומר סיבי ומפוצל (כי שם הוא נאחז בעצם)


בין האזור האחורי לקדמי יש פלקסוס ורידים שמנקז דם מהאזור, פעולת פתיחת וסגירת הפה מסייעת לניקוז, כמו פעולת משאבה.

מהם נקודות האחיזה של ה-


intra articular disk

מאחור: העצם המנדיבולרית והטמפורלית


מקדימה: שריר הלעיסה שנקרא


lateral pterygoid m.


(מהדיסק יוצאים 2 הראשים שלו)

מהי תנועת מפרק ה-


TMJ


בחלוקה לתחילת התנועה וסופה

ב35 מעלות הראשונות - תנועת רוטציה


לאחר מכן, תנועה שמקדמת את הקונדילאר פרוסס קדימה, אל מתחת או מעבר לזיז בעצם הטמפורלית שנקרא:


articular aminence

מהי המשמעות של פריקת הלסת?

כאשר הקונדילאר נמצא קדמית ל-


articular aminence


ולא ניתן להשיבו למקומו - אל השקע המנדיבולארי.
זה קורה לרוב לנשים רזות - כיוון שהרקמת חיבור שלהן חלשה ועל כן, מסייעת פחות בהחזרת הדיסק אל תוך השקע המנדיבולארי.

איזה ליגמנטים יש במפרק ה


TMJ?

1) lateral ligament


מתחיל בזיגומטיק פרוסס של הטמפורלית. נאחז בקונדילאר. מסייע בפתיחת הפה + דחיפה קדימה= התנגדות לסיבי הקפסולה הפיברוטית.
2) sphenomandibular ligament


מדיאלית לראמוס. קושר בין הלינגולה (שבראמוס) לבין עצם הספנואיד. מייצב את המפרק. מעקב אחר סיבים אלו יובילו למבנים שהתפתחו מקשת ברנכיאלית מס 2.
3) stylomandibular ligament


נמצא בין הסטיילואיד פרוסס לבין המנדיבולה. מטרתו לייצב את המפרק ולסייע בהרמת המנדיבולה.

מהם השברים השכיחים במנדיבולה?


איזו מכה תוביל לכל שבר?

1) שבירה של צוואר הקונדילאר- בעקבות מכה צידית. נובע מכך שמדובר בנקודה חלשה יחסית.
2) שברים סביב המנטאל פורמן - נובע ממכות ישירות (לסנטר). גורם לעצם להיות חלשה יותר ולעיתים פוגע בשורש הניב.
3) שברים בטימפניק של העצם הטמפורלית - מצב זה יקרה לרוב ממה בסנטר שדוחפת את המנדיבולה אחורה כך שהקונדילאר פוגע בקיר הקדמי של תעלת האוזן החיצונית. שבר זה עשוי להיות דו צדדי!

מה מספק דם ל


TMJ?

maxillary & superfacial temporal artery.

מה מעצבב את מפרק ה


TMJ?

הכוונה לעצבוב סנסורי שמעניק את תחושת מיקום המנדיבולה.
עצבוב זה מגיע מהליגמנטים וקפסולות חיצוניות של המפרק, שמעוצבבים על ידי סיבים סנסורים של עצב קרניאלי מס' 5 ולעיתים מעצבב אזור זה גם ה


hypoglossal nerve

מי הם שרירי הלעיסה?

1) temporalis


2) masseter


3) lateral pterygoid m.


4) medial pterygoid m.

יש 4 כאלה!!

temporalis m.-


מהן נקודות התחל ואחז שלו?


מהי התנועה שמבצע?

תחל: טמפוראל פוסה


אחז: קורונואיד פרוסס וגם בקשת הזיגומטית.


פעולה: מעלה את המנדיבולה ומושך אחורה (בזכות סיבים ורטיקלים וגם הוריזונטלים של שריר זה)

masseter-


מהן נקודות התחל ואחז שלו?


מהי התנועה שמבצע?

תחל: יש 2 מקומות התחלה, אחד בקשת והעצם הזיגומטית והשני בשטח המדיאלי של הקשת הזיגומטית.


אחז: זווית הראמוס הלטרלי, לעיתים בכל המשטח הלטרלי.


פעולה: מעלה את המנדיבולה

lateral pterygoid m.-


מהן נקודות התחל ואחז שלו?

תחל: משטח לטרלי שלהפטריגויד פלייט הלטרלי.


אחז: קונדילאר פרוסס וגם אחיזה בדיסק של מפרק הTMJ

medial pterygoid m.-


מהן נקודות התחל ואחז שלו?

תחל: משטח מדיאלי של הפטריגויד פלייט הלטרלי


אחז: משטח מדיאלי של זווית המנדיבולה.איזה שרירים עושים את פעולת ה


depression?


(הורדת המנדיבולה)

1) כביכול, הגרביטציה מספיקה


2) עבור תנועה חדה ומהירה, יש להפעיל שרירים: שימוש בשרירי הסופרא-היואיד. אך בעיקר בשריר הדיגסטריק. היחיד שלא משתתף כלל בפעולה זו הוא ה-


lateral pterygoid

איזה שרירים עושים את פעולת ה


Elevation?


(הרמת המנדיבולה)

temporalis, masseter & medial pterygoid.

איזה שרירים עושים את פעולת ה


protrusion?


(קידום המנדיבולה)

lateral&medial pterygoid & masseter

איזה שרירים עושים את פעולת ה


retraction?


(פעולה הפוכה מקידום המנדיבולה)

הסיבים האחוריים-אלכסוניים של ה


temporalis.

איזה שרירים עושים את פעולת ה


lateral movement?


(פעולת הלעיסה)

לכיוון השריר: מאסטר וטמפוראליס


לצד הנגדי: מדיאל ולטראל פטריגויד

מהם תפקידי ה


Larynx?

1) לוקח חלק בנשימה


2) לייצר קול

היכן ממוקם ה


larynx?

נמצא בגובה שבין חוליות


C3-6.


גבולו התחתון נמצא בגובה הגבול התחתון של ה-


Laryngopharynx


, ומתחת אליו


ב-C6


ממשיכים לטרכיאה.

ממה מורכב/עשוי ה


larynx?

שלד הלרינקס עשוי מסחוסים מבריקים, קשים, יחסית שבירים.בין הסחוסים ישנם מפרקים סינוביאליים.

מה תפקידה של עצם ה


HYOID


במבנה הלארינקס?

מקשרת בין הלארינקס לאזורהעליון של הצוואר (למנדיבולה) ובדרך עקיפה ללשון, וכך היאמחברת את כל המבנים באזור.

מאיזה מבנים עובריים התפתח הלארינקס?

הגוף והקרניים הגדולות מתפתחות מקשת ברנכיאלית מספר3, והקרניים הקטנות מתפתחות מקשת ברנכיאלית מספר 2.

מאיזה קשתות פרנג'יליות?

איזה מבנים התפתחו מקשת ברנכיאלית מס 2?

קו ההתפתחות של קשת ברנכיאלית מספר 2 מתחילה להתפתח מה-


Stapes bone


(אחתמעצמומויות השמע).


המבנים שנמצאים לאורך קו ההתפתחות של קשת זו: הסטפס,


styloidprocess, stylohyoid ligament, Lesser horns of Hyoid bone.

מאיזה קשתות ברנכיאליות מתפתח הסחוסים והשרירים של הלארינקס?

כל המבנים מתחת להאואיד (כלומר כל הסחוסים והשרירים של הלרינקס) מתפתחים מהקשתהברנכיאלית ה-4 וה-6


(5 כזכור נעלמת).

לגבי הלארינקס-


מה ההבדל בין גברים לנשים ?

Thyroid cartilage:


הסחוס הגדול ביותר בלרינקס, דמוי מגן. בליטת הגרגרת עשויה מסחוס זה.הסחוס בנוי משתי למינות, ובניהן נמצא ה-


Superior Thyroid notch.


בגבר הזווית של הסחוס היאכ-90 מעלות, ואצל אישה כ-110 מעלות, ולכן אצל אישה אין בליטה


(גרוגרת).

מה הם תפקידיה של ה


Superior Horn


במבנה הלארינקס?מקשרת בין ה-


Thyroid cartilage


ובין ה-


Hyoid


על ידי ממברנה שנקראתThyrohyoid membrane.


באזור המידאלי שלה היא מתעבה, ושם היא נקראת MiddleThyrohyoid ligament.


ממברנה זו, המקשרת בין ההאואיד לסחוס ה-


Thyroid


מאפשרתלכל האזור לנוע יחד עם תנועות ההאואיד, נוסף לשתי קבוצות השרירים שמאפשרות תנועותאלו–


SupraHyoid & InfraHyoid muscles.

מה מקשר ה


Inferior Horn


במבנה הלארינקס?


פרט על מבנה זה וצורתו

יוצרים מפרק סינוביאלי יחד עם סחוס שנקרא


Cricoid cartilage,


שהואהשני בגודלו, והחזק ביותר מסחוסי הלרינקס. זהו הסחוס היחיד ששלם מסביב. החלק הצר של הסחוס אנטריורי,והחלק העבה פוסטריורי.

איך נקראת הממבנה שבין ה
- Thyroid cartilage


ל- Cricoid cartilage?

Cricothyroidmembrane

איזה מבנה נחתוך כשיש חסימה של דרכי נשימה, באזור העליון?

כאשר יש סתימה של דרכי הנשימה באזור עליון לממברנה חותכים את ה


Cricothyroid membrane


וכך מאפשריםלאוויר להיכנס ישירות לטרכיאה.


הפרוצדורה נקראת


Laryngotomia.


בניגוד אליה, בחדרי ניתוח אם יש צורךחותכים את הטרכיאה ולא את הלרינקס, למרות שמאד קל להגיע לאזור זה, כיוון שזהו חתך בטוח יותר.

ל- Arytenoid cartilages


יש שני זוגות של זיזים חשובים.


איך נקראים ומה הם קושרים?

1. Muscular process –


עליהם נאחזים שרירים פנימיים של הלרינקס, פונים אחורה.
2. Vocal process –


זיז שפונה קדימה (ולא רואים אותו במבט אחורי), אשר נאחזים בוליגמנטים שמרופדים ע"י ממברנה ובזכותם יש את מיתרי הקול - נקראים


Vocal ligaments.


הם נמתחים מה


-Vocal processes


הנ"ל ונאחזים במשטח הפוסטריורי של ה


-Thyroidcartilage.

פרט את הידוע לך על תנועת ה-


vocal ligament.
איזה 2 תנועות עיקריות מבצע ה-


Cricoarytenoid joint?

אם רוצים להזיז את ה-


Vocal ligaments


יש להזיז קודם כל את ה-


Arytenoid cartilages.
כדי לקרב את שני הליגמנטים ישנן שתי תנועות עיקריות ב-


Cricoarytenoid joint,


החלקה ורוטציה.

מה זה והיכן נמצא ה-


Corniculate cartilage ?

סחוסים היילינים שיושבים עלהחלק העליון של ה-Arytenoid cartilage, אך הםסחוסים נפרדים.

מה זה והיכן נמצא ה


Cuneiform cartilage?

סחוסים קטנים בצורת יתד.


עלולים לבלבל אותנו בצילומי רנטגן של הלרינקס:


בצילוםרואים שעל ה


-fold


בין ה


-Arytenoid


לבין ה


-Epiglottis


יושבים גופים קטנים ונראים לעיתים כמו גוף זר, אך ברובהמקרים אלו הסחוסים הללו.

מה זה והיכן נמצא ה-


Epiglottis?

סחוס אי-זוגי העשוי סחוס אלסטי (בניגוד לשארשהם היילניים). הוא נאחז במשטח הפוסטריורי של ה


- Thyroid cartilage


ע"י רקמת חיבור


Stem ofEpiglottis


(or Petiolus 1 ).

מי הן 2 הממברנות החיצוניות במבנה הלארינקס?

Thyrohyoid membrane, Cricothyroid membrane,

מי הן הממברנות הפנימיות במבנה הלארינקס?

ממלאות את המקום בין ה-


Epiglottis


ל-Arytenoidcartilage.
שני זוגות של ממברנות פנימיות:Quadrangular membrane
: יש לה שני שוליים קבועים האפיגלוטיס וה


-Arytenoid cartilage,


ושני שוליים חופשיים – - Aryepiglottic fold


(שנמצא בין ה-


Epiglottis


ל- Corniculate cartilage)והשוליים התחתונים שהם ה-


Vestibular ligament.


Triangular (Cricovocal 2 ) membrane: לה יש שני חלקים קבועים


Cricoid cartilage


וה-


Thyroid cartilage,


וחלק שלישי חופשי –


ה-Vocal ligament.

איך נקראים ה-


folds


בלארינקס?


איך חללים הם יוצרים?

folds:


1) aryepiglottic fold


2) vestibular fold


3) vocal fold
חללים:


1) vestibule of larynx


2) laryngeal ventricle/sinus


3) rima glottidis


4) infraglottic space

איזה שרירים אינטרינזים עיקריים יש בלארינקס? מהי פעולתם?

השרירים הפנימיים נועדו בעיקר לשלוט בקול, רובם נאחזים ב-


muscular process


ויצירת הקול מתאפשרת בזכות 2 תנועות מרכזיות: רוטציה (ע"י שרירים אלכסוניים) ואדוקציה (ע"י שרירים ורטיקלים יותר)
1) posterior cricoarytenoid mucle


זהו שריר אלכסוני שמתחיל במשטח בפוסטריורי של הקריקוייד ונאחז בצידי האריטנויד. זהו השריר היחיד שעושה את תנועת האבדוקציה- מאפשר יצירת קול נמוך.
2) cricothyroid muscle-


מתחיל בסחוס הקריקוייד ונאחז בטאירואיד. יש לו 2 חלקים, אחד ורטיקלי והשני יותר הוריזונטלי. פעולתו העיקרית היא פלקסיה של סחוס הטאירואיד- שגורם לווקאל ליגמנט להמתח כך שהרימה נהיית צרה יותר.
* שאר השרירים עושים אדוקציה


* סגירת הלארינקס ע"י רוטציה ולאחר מכן, אדוקציה.מי הם השרירים החיצוניים ללארינקס?

הם השרירים ששולטים בעצם ה


HYOID:


1) supra-hyoid m.


2) infra-hyoid m.


3) palatopharyngeal


4) stylopharyngeal

איזה עצבים (סיבים מוטוריים) מספקים את הלארינקס?


פרט על מהלך הואגוס וסעיפיו

עצבים קרניאלים:


ואגוס - מס' 10


גרעין של האקססורי - מס' 11
כל וואגוס בכל צד שולח שני סעיפים המעצבבים את הלרינקס:


Superior & Inferior Laryngealnerves –


אחד מעל ללרינקס, ואחד מתחתיו.


ה- Inferior Laryngeal nerves


עובר בצד שמאל מתחת לקשת אבי העורקים, ובצד ימין מתחת ל-


Brachiocephalic trunk,


ולכן עצב זה נקרא גם


Recurrent Laryngeal nerve.


ה- Superior Laryngeal nerve


מתפצל לשני ענפים:


External & Internal Laryngeal nerves.


הפנימי חודר את ה-


Thyrohyoid membrane.


החיצוני קטן ודק, והוא מעצבב את ה-


Cricothyroid muscle.
תזכורת: עצב הוואגוס מעצבב את המבנים שהתפתחו מהקשתות הברנכיאליות 4 ו-6.

כיצד מעוצבבת המוקוזה של הלארינקס?

המוקוזה שנמצאת מעל מיתרי הקול מעוצבבת סנסורית על ידי ה- Internal branch of SuperiorLaryngeal nerve (ולו אין סיבים מוטוריים), והמוקוזה באזור התחתון למיתרי הקול מעוצבבתסנסורית על ידי ה- Recurrent Laryngeal nerve (שכאמור, סיבים מוטוריים של אותו עצב,מעצבבים את ה- Intrinsic m.).

עצבוב סנסורי!!

פתולוגיה-


מה יכול להרגם בעקבות שיתוק של השרירים הפנימיים של הלארינקס?

שיתוק של שרירים פנימיים של הלרינקס יכולים לגרום ללחץ על ה-


Recurrent Laryngeal n.


ניתוחיםבאזור בלוטת התריס יכולים לגרום לשיתוק השרירים הפנימיים, ולכן במהלך הניתוח חשוב לשמור טוב על עצב

פרט על אספקת וניקוז הדם של הלארינקס

כדי לספק את הלרינקס צריך לחדור אליו מבעד לממברנות.


לחלק העליון


מספק דם ה-


Superior Thyroid a


(שהוא ענף של ה-


Ext Carotid a),


וענף שיוצאממנו ונקרא


Superior Laryngeal a,


אשר חודר את ה-


Thyrohyoid membrane


(יחד עם ה-


Internal branch of Superior Laryngeal nerve).
Superior Laryngeal vein -


הווריד שמנקז את האזור העליון של הלרינקס.


אזור תחתון:


Inferior Thyroid artery –


מתפצל מה-


Thyrocervical artery,


וממנו מתפצל ה


-Laryngealartery.

איך נקראת הבדיקה (או המכשיר) שמאפשר לנו לראות את הלארינקס במבט עליון?

Laryngoscopy

איזה מבנים של הלארינקס נוכל לראות באמצעות ה-


Laryngoscopy?

*Posterior commissures


*Anterior commissures


*True vocal fold (=Vocal folds)


*False vocal folds (=Vestibular folds)


* Rima glottides-במצב פתוח/סגור


הערה לגבי השם


TRUE / FALSE-


false= שהם לא משתתפים ביצירת קול.


אך אצלאנשים שאיבדו את היכולת להשתמש במיתרי הקול הם יכולים להשתמש בפולדים אלו כדי להוציאצלילים.

מה הפעולות שמתרחשות בלארינקס בזמן בליעה?

כאשר בולעים, הדבר הראשון שיסגור את הלרינקס הוא האפיגלוטיס (פחות חשוב לתהליךהבליעה)- ישנם שרירים שמושכים את האפיגלוטיס ונמתחים לאריטינויד, כאשר הם מעלים אתהלרינקס ומושכים את האפיגלוטיס אחורה. ליתר בטחון אנחנו גם סוגרים את ה- Rima glottides


(תנועות רוטציה, הצמדה ומתיחה).


בו זמנית, ננסה לסגור גם את ה-Vestibular folds.

ציין 3 פתולוגיות מרכזיות בלארינקס וקרבתו.

א. גרנולציה (יבלת, גידול שפיר) של מיתריהקול. בדר"כ מנתחים, אך אין הכרח. גורםלקול צרוד.


ב. דלקת גרון - בדר"כ הדלקת מתפתחת מעל מיתרי הקול ולא נכנסתפנימה, כיוון שכמעט ואין מוקוזה באזור מיתרי הקול.


ג. דום לב - תוארו מקרים בספרות בהם נתקע לאנשים אוכל בגרון, וזהגרם לדום לב בגלל העצבוב המשותף של הוואגוס – גירוי מאסיבי באזור הלרינקס גרם ליתר עצבוב פארא-סימפטטי ללב ומכאן לדום לב.

איזה איבר נקרא


Aerodigestive Tract?


מדוע לנקרא כך?

הפארינקס.


בגלל תפקידו הכפול שקשור למערכת הנשימה ולמערכת העיכול.