• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back

נוירואקסיס neuroaxis

ציר דמיוני העובר לאורך עמוד השדרה לכיוון החלק הקדמי של המוח תנין- קו ישר המתחיל מהזנב עד לעיניים.


גם חתול.

קדמי (anterior)

מה שקרוב לראש או מכוון כלפיו

אחורי (posterior)

מה שקרוב לזנב או מכוון כלפיו (גם העורף, לחשוב על חתול!)

מקורי (rostral)

לכיוון האף

זנבי (caudal)

כלפי הזנב

גבי (dorsal)

כלפי הגב, או הקודקודגחוני (ventral)

כלפי הבטן, סנטר

צדי (lateral)

כלפי צד הגוף, רחוק מהמרכז

מדיאלי (medial)

כלפי המרכז

איפסילטרלי (ipsilateral)

באותו צד של הגוףקונטרלטרלי (contralateral)

בצד הנגדי של הגוף

חתך רוחב cross section

חתך הניצב לנויראקסיס

חתך חזיתי frontal coronal section

חתך מקביל למצח, מחלק בין קדימה אחורה

חתך אופקי horizontal section

מקביל לקרקע


מחלק בין למעלה למטה

חתך סגיטלי sagittal section

מקביל לנויראקסיס וניצב לקרקע מחלק בין ימין ושמאל

חתך מיד סגיטלי mid sagittal section

סגיטלי בדיוק באמצע, מחלק את המוח לשני חלקים סימטריים- ימין ושמאל

קרומי המוח meninges

רקמה בת שלושה רבדים העוטפת את מערכת העצבים המרכזית. כלולים בה הקרום הקשה, קרום הקורים והקרום העדין.

קרום קשה dura mater

הרובד החיצוני של קרומי המוח: קשה, חזק גמיש ואינו נמתח

קרום הקורים arachnoid

הרובד האמצעי של קרומי המוח, בין הקשה והעדין

הקרום העדין pia mater

הרובד הפנימי של קרומי המוח, דק ועדין

חלל תת-קורי subarachnoid space

החלל שבין קרום הקורים לקרום העדין, מלא בנוזלים ומרפד את התא

נוזל המוח והשדרה CSF

נוזל צלול הדומה לפזמת הדם. ממלא את מערכת חדרי המוח ואת החלל התת קורי המקיף את המוח ואת מוח השדרה.

חדר ventricle

אחד החללים המצויים בתוך המוח. מכיל את נוזל המוח-שדרה

חדר צדי lateral ventricle

אחד משני החדרים המצויים במרכז הטלאנצפלון (מוח קיצוני)

חדר שלישי

החדר המצוי במרכז הדיאנצפלון (מוח הביניים)

תעלת המוח cerebral aqueduct

צינור צר העובר בין החדר השלישי לחדר הרביעי, מצוי במרכז המזאנצפלון (המוח האמצעי)

חדר רביעי

החדר המצוי בין המוחון לבין צדו הגבי של הגשר, במרכז המטאנצפלון (המוח האחורי)

מקלעת דמים choroid plexus

רקמה עשירה בכלי דם הבולטת לתוך חללי החדרים ומייצרת את נוזל המוח והשדרה CSF

גבשושי קרום הקורים arachnoid granulations

בליטות קטנות של קרום הקורים החודרות דרך הקרום הקשה לחלל הגת סגיטלי העילית. הCSF זורם דרכם ונספג בחזרה למחזור הדם

גת סגיטלית עילית superior sagittal sinus

כלי דם ורידי מורחב המצוי בקו האמצע של המוח, גבית לכפיס המוח, בין שתי ההמיספרות של המוח הגדול

הידרוצפלוס חסימתי obstructive hydrocephalus

מצב שבו כל חדרי המוח, או חלקם, מוגדלים בנפחם. נגרם כחסימה המונעת את הזרימה התקינה של CSF.

צינור העצבים neural tube

ממנו תתפתח מערכת העצבים המרכזית.

האזור החדרי ventricular zone

התאים המרפדים את השכבה הפנימית של צינור העצבים, יוצרים את תאי מערכת העצבים המרכזית.

תאי גלייה רדיאליים radial glia

תאי גלייה מיוחדים, בעלי סיבים המתארכים כלפי חוץ, מהאזור החדרי אל שטח הפנים של הקורטקס. מכוונים את הנוירונים הנודדים כלפי חוץ במהלך התפתחות המוח

תאי אב founder cells

תאים באזור החדרי המתחלקים ויוצרים את תאי מערכת העצבים המרכזית

חלוקה סימטרית Symmetrical division

חלוקת תאי אב שבסופה נוצרים שני תאי אב זהים. מגדילה את ממדיו של האזור החדרי, ולכן גם את המוח המתפתח ממנו

חלוקה אסימטרית asymmetric division

חלוקה של תאי אב שבסופה נוצר תא אב נוסף וניורון. זה האחרון נודד הרחק מהאזור החדרי אל יעדו הסופי במוח

אפופטוזה Apoptosis

מוות של התא הנגרם מאות כימי המפעיל מנגנון גנטי בתוך התא

המוח הקדמי forebrain

הקדמי מבין שלושת חלקיו העיקריים של המוח. כולל את הטלאנצפלון והדיאנצפלון.

מעניות\sulcus

קפלים קטנים יחסית.

, חריצים fissure

הקפלים העמוקים יותר

רכסים gyrus

הבליטות שבין מעניות או חריצים סמוכים.

המיספרה מוחית cerebral hemisphere

אחד משני החלקים העיקריים של המוח הקדמי, מכסה בקורטקס מוחי

אזור תת-קורטיקלי buncortical region

האזור המצוי בתוך המוח, מתחת לשטח הפנים של הקורטקס

החריץ הדרבני calcarine fissure.

חריץ המצוי באונה האוקסיפיטלית, בחלק המדיאלי של המוח. רובו של קורטקס הראייה ראשוני ממוקם לאורך הגדה העליונה והתחתונה שלו.

PrimaryVisual Cortex- קורטקס ראייתיראשוני

נמצא באונה האוקסיפיטלית. האזור הראשון שמקבל קלט ויזואלי, ראייתי. נמצא בגדה התחתונה של החריץ הדרבני calcarine fissure.

החריץ הצידי lateral fissure

החריץ שבין האונה הטמפורלת לבין האונה הפרונטלית והאונה הפריאטלית המונחות מעליה.

Primaryauditory cortex- קורטקס שמיעתיראשוני

נמצא באונה הטמפורלית, בשטח התחתון של ההחריץ הצידי lateral fissure. מקבל מידע שמיעתי.

centralsulcus

הקפל שבין האונה הפרונטלית לאונה הפרייטלית

Primarysomatosensory cortex- קורטקססומאטוסנסורי ראשוני

באונה הפריטאלית. רצועה ארוכה של קוטרקס בצמוד לcentral sulcus. מקבל מידע מידע מהגוף (מצד הזנב). אזורים שונים של הקורטקס הסומטו-סנסורי הראשוני מקבלים מידע מאזורים שונים של הגוף. חלקו התחתון של הקורטקס הסומטו-סנסורי וחלק מקורטקס האינסולה, המוסתר בד"כ מאחורי מאוחרי האונות הפרונטליות והטמפורליות מקבלים מידע על טעם.


מלבד מידע על טעם וריח, המידע החושי מהגוףומהסביבה החיצונית נשלח לקורטקס זה שהמיספרה הקונטרלטרלית.

אינסולה insular cortex

אזור ששקוע בקורטקס שבאופן רגיל מכובה ע"י האונה טמפורלית והאונה הפרונטלית. מקבל מידע על טעם

כפיס המוח corpus callosum,

אלומה רחבה של אקסוני המחברת בין חלקים מקבילים של הקורטקס האסוציאטיבי בהמיספרות ימין ושמאל.

הקורטקס המוטורי הראשוני- Primary motor cortex

שולט באופן ישיר על תנועות הגוף. נמצא באונה הפרונטלית, סמוך לקורטקס הסומטו-סנסורי הראשוני בצדו הקדמי. נוירונים באזורים שונים של הקורטקס מקושרים לשרירים בחלקים שונים של הגוף, שם ניתנות הפקודות לפעולה. הקשרים הם קונטרלטרליים.

קורטקס סנסורי אסוציאטיבי- Sensory association cortex

כל אחד מהאזורים הסנסוריים הראשוניים של הקורטקס שולח מידע לאוזרים שכנים, המוגדים בקורטקס אסוציאטיבי סנסורי. הוא מנתח את המידע המתקבל מהקורטקס הסנסורי הראשוני. כאן חל תהליך התפיסה, וכאן נשמרים זיכרונות. אזורי הקורטקס האסוציאטיבי הסנסורי הסמוכים ביותר לאזורי הקורטקס הסנסורי הראשוני מקבלים מידע ממערכת חוש אחת בלבד. אזורי הקורטקס האסוציאטיבי הסנסורי המרוחקים מהאזורים הסנסוריים הראושניים מרהלים מידע מכמה מערכות חוש, מאפשרים אינטגרציה של מידע מכמה ערוצים ומשתתפים בסוגים שונים של תפיסה וזיכרון. אנשים עם פגיעה באזור זה סובלים מליקוי בתחוש הגוף ובתפיסת הסביבה בכלל. זיהוי חפצים, קושי בנקיבה בשמם של איברים בגוף, קשיים בתפיסת דיבור או בהפקת דיבור בכל משמעות.

קורטקס אסוציאטיבי מוטורי motor association cortex

סמוך לקורטקס המוטורי הראשוני וקדמי לו. האזור הזה שולט על האזור המוטורי הראשוני, הוא שולט על ההתנהגות.

קורטקס קדם מצחי- prefrontal cortex

אזור העוסק בתכנון ואסטרטגיות. קדמי לקורטקס האסוציאטיבי המוטורי.

התמחויות לטרליות של המיספרה ימין

סינתיזה- יכולות מרחביות, התמצאות במפה, לבנות מבנים מורכבים מיסודות קטנים. עיבוד הוליסטי (יכולת לראות את מכלול האלמנטים ביחד) צירוף יסודות נפרדים לתמונה אחת שלמה עיבוד פרצופים

התמחויות לטרליות של המיספרה שמאל

ניתוח מידע פעילות מילולית- דיבור, הבנת דיבור, קריאה וכתיבה. ניתוח מידע, זיהוי אירועים סדרתיים בקרה של התנהגויות סדרתיות

המערכת הלימבית limbic system

מערכת קדומה יותר מבחינה התפתחותית- דחפים ורגשות. חלקים מרכזיים של המערכת הלימבית: היפוקמפוס, אמיגדלה, Cingulate cortex, פורניקס.

אמיגדלה

רגש, התנית פחד (קישור גירוי נורמלי עם אירוע שלילי), זיהוי רגשות אצל אחרים. (אחד בהמיספרה ימין והשני בהמיספרה שמאל).

פורניקס

אלומת אקוסנים המחברת את ההיפוקמפוס עם אזורי מוח אחרים. כמו למשל עם הגופים הדדיים.

הגופים הדדיים mammillary bodies

בליטות בבסיס המוח המכילות חלקים ההיפותלמוס.

hippocampus היפוקמפוס

למידה וזיכרון בהקשר של זמן (ציר זמן) או מקום (התמצאות במקום). חלק חשוב במערכת הלימבית

גרעינים nucleus

אוסף של נוירונים המאורגנים בצברים

בלוטת האצטרובל (pineal gland)

נמצאת בהיפותלמוס. מקצבים עונתיים (שנת חורף), מחזורי שינה וערות.

בלוטת ההיפופיזה= pituitary gland

בלוטת יותרת המוח. נלמד בהמשך.

תצלובת הראייה optic chiasm

חצי מהאקסונים הבאים מהעין דרך עצב הראייה, חוצים אותה ועוברים אל הצד הנגדי של המוח.

תלמוס Thalamus

החלק הגדול בדאינצפלון. נמצא מעל ההיפותלמוס, יש בו גרעינים המעבירים מידע לאזורים מובחנים בקורטקס ומקבלים משם מידע

Hypothalamus היפותלמוס

קבוצת גרעינים בדיאנצפלון מתחת לתלמוס. עוסק בהסדרת פעילותה של מערכת העצבים האוטונומי, שולט על בולטת ההיפופיזה ועל דפוסי התנהגות טיפוסיים למין

MidBrain המוח התיכון

Mid Brain נוצר מהשלפוחית השנייה, מזאנצפלון mesencephalon. השלפוחית הזו, האמצעית לא מתחלקת. מקיף את תעלת המוח, יש בו שני חלקים עיקריים: הטקטום והטגמנטום.

גזע המוח brain stem

. גזע המוח כולל את המוח האמצעי והמוח האחורי, לא כולל את המוחון

Tectum טקטום

כולל שני מבנים עיקריים: superior colliculi וinferioe colliculiI הנראים כארבע גבעות על פני גזע המוח.

Superior Colliculi

חלק מהטקטום, אחראיים על קשב ויזואלי- גרעין ראייתי, חלק ממערכת הראייה. קשורים לרפלקסים של הראייה ולתגובות על גירויים שזזים.

Inferior colliculi

חלק מהטקטום, אחראיים על קשב אודיטורי- גרעין שמיעתי, חלק ממערכת השמע.

טגמנטום Tegmentum

החלק הונטרלי של המוח האמצעי, כולל את החומר האפור המרכזי, את תצורת הרשת, את הרגעין האדום ואת החומר השחום.

תצורת הרשת reticular formation

רשת גדולה של רקמה עצבית המצויה באזור המרכזי של גזע המוח, בטגמנטום, בין המוח המוארך לדיאנצפלון

PAG חומר אפור

אזור בטגמנטום המקיף את תעלת המוח, יש בו מעגלים עצביים המופקדים על התנהגויות טיפוסיות למיןגרעין אדום red nuclues

גרעין גדול בטגמנטום, מקבל קלט מהמוחון ומהקורטקס המוטורי ושולח אקסונים לנוירונים מוטריים במוח השדרה

חומר שחור substantia nigra

אזור כהה בטגמנטום יש בו נוירונים הקשורים לגרעין הזנבי ולפוטמן שבגרעינים הבזאליים

מוח אחורי hindbrain

האחורי מבין שלושת החלקים העיקריים של המוח כולל את המטאנצפלון ואת המיילצפלון (צרבלום פונס ומדולה)

צרבלום cerebellum

כולל שתי המיספרות המכוסות בקורטקס. רכיב חשוב של המערכת המוטורית, אחראי על קואורדינציה מוטורית,שיווי משקל, תנועה חלקה, התניה קלאסית ועוד.

פונס pons

אזור במטאנצפלון, מכילחלקים של reticular formation (עוררות ושינה) ומקשר בין הקורטקס והצרבלום. מגשר בין המדולה (שנמשך לחוטשדרה) לבין המוח התיכון והמוח הקדמי.

מדולה medulla oblongata

מדולה (Medulla)- מכילה חלקים מה reticular formation , חלק מהאקסוניםשיורדים לחוט השדרה אחראיים על תפקודים קריטיים להישרדות כמו טונוס שרירים (כמההשריר מכווץ כאשר לא עושים תנועה), נשימה, ויסות מערכת הלב.

spinal cordחוט השדרה

תפקידו העיקרי הוא להעביר פקודות מוטורית אל האיברים המבצעים שבסוף (השרירים והבלוטות) ולאסוף מידע תחושתי שיש להעבירו אל המוח.

חומר לבן

האקסונים שמקשרים בין כל החלקים. רובם עטופים במיילין.


ישנם 3 סוגים:


Commissural fibers, Association fibers, Projection fibers

Commissural fibers

- מקשרים בין ההמיספרות- הגדול בהם הוא הקורפוס סקלוסום.

Association fibers

בתוך אותה המיספרה (long/short).

Projection fibers

עוזבים את הקורטקס מגיעים למבנים תת-קורטיקלים. כמו למשל מהקורטקס המוטורי יהיו סיבים שיגיעו אל גזע המוח ואל חוט השדרה.

מערכת העצבים הסומטית

אחראית על פעולות רצוניות, שליטה בשרירי השלד ובהעברת מידע סומטוסנסורי לCNS.


מערכת העצבים האוטונומית

שליטה בהתנהגות בלתי רצונית בשרירים חלקים ובלוטות. (כמו שריר הלב, מערכת העיכול, הסרעפת, שרירים שאנחנו לא שולטים עליהם באופן רצוני). מערכת שפועלת כל הזמן. מערכת העצבים האוטונומית מתחלקת ל2:


סימפתטית (fightor flight)


פרה-סימפטטית (Restand Digest)

אקסונים מביאים afferent axons

אקסון הפונה כלפי מערכת העצבים המרכזית, מעביר לה מידע סנסורי

אקסונים מוציאים efferent axon-

אקסון הפונה ממערכת העצבים המרכזית להיקף, מעביר הוראות מוטוריות לשרירים ולבלוטות.

עצב גולגולת carnial nerve

עצב היקפי המחובר למוח

עצבים קרניאליים carnial nerves

מידע שמגיע מאיברי החישה השונים (עיניים, אוזניים, לשון, אף) למוח מגיעים ע"י העצבים הקרניאליים שהם 12 זוגות של עצבים, שאחראיים על פונקציות סנסוריות ומוטריות של הראש והצוואר

עצב הואגוס, העצב התועה

העצב הקרניאלי ה10הוא יוצא מהראש ומעצבבאת מערכת העצבית האוטונומית הפרה-סימפתטית. מסדיר את תפקוד האיברים הפנימיים שבחלהחזרה ובחלל הבטן.

מבנה מערכת העצבים האוטונומית-(ANS) Autonomic Nervous System

עוסקת בניהול התהליכים הקוגניטיביים. מסדירה את פעילותיהם של שרירים חלקים (עור, כלי דם, עיניים, צינור העיכול, כיס המרה, שלפוחית השתן, צינורות המין), שריר הלב ובלוטות. הANS מורכבת משני ענפים או תת מערכות: מערכת הפרה-סימפתטית ולמערכת הסימפתטית.