Sa Water Refilling Essay

577 Words 3 Pages
Register to read the introduction… 4.Madaling maunawaan at magamit ng mga negosyante ang iminungkahing manwal ng pagtutuos.
5.Ang iminungkahing sistema ng pagtutuos ay makapagbibigay ng malaking oportunidad para sa negosyong kahalintulad.

KAANGKUPAN(SUITABILITY)
LS SS
…show more content…
2.Naangkop ang iminungkahing sistema ng pagtutuos sa water refilling station na hindi makakalikha ng problema na maging dahilan ng pagkalugi.
3.Naangkop ang sistema ng pagtutuosa sa layunin at hangarin ng negosyong water refilling station.
4.Naaangkop ba sa panahon ang iminungkahing sistema ng pagtutuos para sa water refilling station.

KAKAYAHAN(FEASIBILITY)
LS SS S DS LDS
1.Kayang matugunan ng iminungkahing sistema ng pagtutuos ang mga kailangan sa pagsasagawa ng sistema ng pagtutuos para sa negosyong water refilling station .
2.Kayang matugunan nhg manwal ng sistema ng pagtutuos ang lahat ng impormasyon para madaling maunawaan ng mga gagamit nito.
3. Madaling maunawaan at matutunan ang manwal ng sistema ng pagtutuos para sa water refilling station sa gagamit nito.
4.Ang pinansyal na konsiderasyon na kailangan para sa pagprodyus o paglikha ng iminungkahing manwal ng sistema ng pagtutuos ay kayang matugunan,

KATANGGAPAN(ACCEPTABILITY)
LS SS S DS LDS
1. Ang mungkahing manwal ng sistema ng pagtutuos ay katanggap tanggap para sa negosyong water refilling

Related Documents