Pertandingan Solekan Creative Essay

1427 Words Mar 26th, 2014 6 Pages
1. TUJUAN

Kertas kerja ini bertujuan memohon pertimbangan dan kelulusan daripada pihak penganjur untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi melaksanakan Pertandingan Solekan Kreatif bertemakan “Persis Pari-Pari Flora & F dengan anggaran peruntukan sebanyak RM40,777.55 (Ringgit Malaysia: Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ringgit dan Sen Lima Puluh Lima sahaja)

2. LATAR BELAKANG

1. GIATMARA merupakan sebuah institusi latihan kemahiran kelolaan MARA yang telah ditubuhkan sejak 1985. Sehingga kini 231 buah GIATMARA telah beroperasi di setiap kawasan Parlimen di seluruh Malaysia termasuk 27 buah GIATMARA di Sabah. Sebagai anak syarikat MARA, GIATMARA secara langsung atau tidak langsung turut memainkan
…show more content…
Contoh: Solekan kesan Khas seperti luka, patah, solekan seram, solekan fantasi , Solekan animasi dan lain-lain.

6. Solekan kreatif kebiasaannya diaplikasikan bagi tujuan pementasan lakonan, teater, opera china dan juga acara-acara yang mempunyai tema-tema tertentu seperti fantasi, flora, fauna, futuristic, seram dan sebagainya.

3. OBJEKTIF

1. Memberi peluang kepada pengunjung-pengunjung atau jurusolek samada yang baru bermula atau yang sudah lama bertapak menguji sejauhmana kemampuan mereka dalam bidang ini.

2. Sebagai medium untuk mewujudkan rangkaian perniagaan di atara peserta dan juga pengunjung-pengunjung

3. Memberi pendedahan tentang kreativiti solekan dan pengalaman kepada peminat-peminat dalam bidang solekan

4. Dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang ini

4. PELAKSANAAN

1. Tarikh 1. Pertandingan akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2012 (Ahad) mulai 9.00am hingga 11.00am

2. Jawatankuasa Pelaksana

1. Pelaksanaan program ini melibatkan anggota kerja GIATMARA Sabah dan juga pelatih-pelatih GIATMARA Gaya, Sepanggar dan Tuaran juga disokong oleh MARA Tuaran bagi memastikan kelancaran dalam setiap

Related Documents