El Heavy Metal: Un Món D'Homes? Essay

6054 Words May 26th, 2013 25 Pages
EL HEAVY METAL: UN MÓN D’HOMES?

INTRODUCCIÓ- HIPÒTESI DE RESPOSTA

Aquest treball l’he realitzat amb el propòsit de resoldre la pregunta següent: Per què hi ha poca presència de la dona als grups de heavy metal?

Realitzant una hipòtesi principal abans d’iniciar una possible resposta a aquesta complexa pregunta, en la meva opinió tot el conjunt ideològic que s’atorga al heavy metal ha tingut des de sempre connotacions masculines i, com a conseqüència, un rebuig cap al sector femení. A partir d’aquesta afirmació em qüestiono el següent: Hi ha poques dones en grups de heavy perquè sigui un gènere que escoltin més homes que dones, o bé hi ha poques dones que
…show more content…
Amb aquest anàlisi pretenc investigar si entre tot el conjunt de persones que els hi agradi aquest estil i se’n considerin seguidors hi ha presència d’elements que puguin discriminar a la dona i, com a conseqüència d’això, que aquesta no s’acabi d’acceptar del tot com a membre d’un grup de heavy metal.

METODOLOGIA

He considerat l’aplicació d’una metodologia de caire culturalista, considero essencial entendre la forma de pensament de tot aquell conjunt de persones que es sentin pròximes al fenomen musical del heavy metal i si aquest condiciona d’alguna manera l’exclusió la dona. És evident que la música per a sí sola no fa separacions ni distincions, ho fan el conjunt de ideologies i comportaments dels actors a través d’aquesta música, és per aquest motiu que trobo adient el model de Merriam per a aquest tipus d’investigació.

I. Comportament.
Per a l’anàlisi del comportament faré una comparació de dos concerts de heavy metal als que vaig assistir. El primer és del grup Onirion, grup provinent de Barcelona format exclusivament per homes, i el segon és Girschool, un grup londinenc on tots els seus components són dones.

• Físic: A Onirion, la disposició dels membres era la següent: al darrere hi havia el bateria, i al davant, d’esquerra a dreta, el guitarrista solista, el cantant (i guitarrista rítmic) i el baixista. Durant tot el concert van

Related Documents