Essay on Bioteknologi Og Genteknologi

2139 Words May 19th, 2015 9 Pages
Bioteknologi og genteknologi- kapittel 7
Proteinsyntesen- versjon 1
1. En kopi av et gen lages
DNA-molekylene inne i cellekjernen som inneholder genet blir kopiert. Kopien kalles m-RNA

2. m-RNA sendes ut i cytoplasmaet
Genet m-RNA beveger seg i kjernemembranen gjennom porer og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. En kode blir dannet for en aminosyre: tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA. Slik blir DNA-molekylet fortsatt værende i kjernen, og det unngås å bli ødelagt i cytoplasmaet.

3. t-RNA er transportmolekyl som aminosyrene bindes til
Aminosyrer finnes i store mengder i cellen, for det blir hele tiden tilført aminosyrer fra maten vi spiser. Disse aminosyrene binder seg til transportmolekylet t-RNA. Det finnes minst én
…show more content…
Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen og binder seg til et ribosom. Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyrer bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av et t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet.

Noe blir bestemt av miljø og noe av arv, noe er en sammenheng mellom begge. Du kan ha muligheten for å få en sykdom, men så er det miljøet som bestemmer om du får den. Talenter kan gå i arv, men det må bli utfordret og utviklet for at man skal få bruk for det.

Krysning og genmodifisering
Mennesket har 23 par kromosomer som består av cirka 22 000 gener. Hvert gen finnes i flere utgaver, så kombinasjonsmulighetene er enorme.
I avlsarbeid med planter og dyr prøver en å videreføre de utgavene som vi anser som gunstige. Ved genmodifisering benytter en seg av ulike teknikker for å endre gensammensetningen til en organisme.

Genterapi
Friske gener tilføres en pasient i håp om at de skal redusere sykdom. Gener kan tilføres kroppen direkte ved hjelp av virus, eller stamceller fra pasienten kan endres før de føres tilbake. Genterapi er teknisk vanskelig, gir risiko for farlige bivirkninger og er ennå på forskningsstadiet. SKRIV MER!!!!!!!

Etiske spørsmål

Related Documents