Ang Pandaigdigang Kapisanad O World Development Organization

Ang Pandaigdigang Kapisanan para sa Pagpapaunlad o World Development Organization, ay nagsasabi na ang mga patakaran ng mga pamahalaan at mga banyagang negosyo ang sanhi ng kahirapan. Sila kaya ay tama? …show more content…
Pwede nating impluwensyahan ang mga desisyon na yaon. Kung kaya, ang ating pagkilos ay labis na napakahalaga. Sa pagsasama-sama, tayo ay magiging makapangyarihan at makakamtan ang pagbabago para sa mga dukhang nabubuhay sa daigdig.”
“Ito ba ay totoo? Ang kahirapan ba sa mundo ay dahil sa nagkamaling mga patakaran o polisa ng mga gobyerno at mga dayuhang kumpanya? Makakaya ba ng panghihikayat at pagluhog sa mga gobyerno at mga negosyo upang mapanibago ang mga nagkamaling patakarang ito.
Bilang mga sosyalista, ating sasabihin na ang kasagutan sa dalawang katanungan ay “hindi”. Ang mga pamahalaan ay di nagpupursigi ng mga patakaran na unahin ang kita o tubo bago ang mahihirap, sapagkat ito ay pinili nilang gawin kaysa naman walang piliin. O kaya sila ay pinilit ng mga mayayaman o makapangyarihan upang pursigihin ang mga patakarang papabor sa kanila bilang mahihirap. Wala talaga silang pagpipilian sa bagay na ito sapagkat walang kontrol sa mga ganoong
…show more content…
Ito ay hindi isang patakarang pinili kundi isang pangangailangang pang-ekonomiya na ipinataw ng pagpapatupad ng walang-damdamin at walang humpay na mga alituntuning pang-ekonomiya na siya namang sinusunod ng mga gobyerno, maliban na lamang kung nanaisin nilang isapalaran ang paggawa na lalong sasama pa at pupukaw ng mas masahol na bagay upang bumugso ang isang krisis pangkabuhayan at mapigil ang pag-unlad ng dakong kanilang

Related Documents