Essay about 600 Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Trung – Việt Đối Chiếu

5228 Words Jan 19th, 2013 21 Pages
600 câu thành ngữ, tục ngữ Trung – Việt đối chiếu

1 Anh em khinh trước, làng nước khinh sau 家火不起,野火不来
2 Áo gấm đi đêm 锦衣夜行
3 Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi 食饭不忘种田人
4 Ăn bẩn sông sâu 不干不净、吃了长命
5 Ăn bơ làm biếng, hay ăn lười làm 好逸恶劳
6 Ăn cám trả vàng 吃人一口, 报人一斗;吃人糠皮, 报人黄金
7 Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan ) 吃力扒外
8 Ăn có nhai, nói có nghĩ 食须细嚼、言必三思
9 Ăn cơm chúa, múa tối ngày 饱食终日、无所事事
10 Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày 鸡啼饱饭、三竿出兵;起个大早、赶个晚集
11 Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 吃一家饭、管万家事
12 Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván 过河拆桥
13 Ăn chẳng có khó đến thân 好事无缘,坏事有分
14 Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 择善而从
15 Ăn độc chốc mép 独食独生疮
16 Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời 笨口拙舌
17 Ăn mày đòi xôi gấc (ăn trực đòi bánh chưng) 乞丐讨肉粽
…show more content…
有你不多、没你不少
82 Có chạy đằng trời 插翅难飞
83 Có chí thì nên; có công mài sắt có ngày nên kim 功到自然成;有志竞成
84 Có đầu có đuôi, có ngành có ngọn 有条有理、有头有尾、有板有眼;
85 Có đi có lại mới toại lòng nhau 礼尚往来
86 Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn 敢做敢当;有种犯料、有胆到案
87 Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. 春花秋实
88 Có mắt như mù; có mắt không tròng 有眼无珠、有眼不识泰山
89 Có mới nới cũ,

Related Documents