Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Where do you work?
Translate and Answer
Q: Doko De Hatarite imasuka?
A: Kaisha De hataraite imasu
What are you doing?
Translate and Answer
Q: Nani o shiteimasu
A: Tegami o kaiteimasu
What do you like?
Q: Nani ga suki desuka?
A: Nihongo ga suki desu
Do you like sports?
Q: SupooTsu ga suki desuka?
A: Hai, Sooka ga suki desu
Ni
Particle for location and time
O
Particle for objects, nouns
Wa
Particle for subject
No
Particle for possesion
What time does the train leave?
Densha wa nanji ni desuka
Asking what time the train leaves Osaka
Densha wa nanji ni oosaka o desuka
What times does the train arrive?
BASU wa nanji ni tsukidesuka
What time does the bus arrive in Nara?
BASU wa nanji ni nara ni tsukimasuka
Answering Question: What time does the train leave Osaka?
hachiji ni oosaka o demasu
Translate: My younger sister is good at the piano and she plays the guitar too.
Imouto wa PIANO ga jyouzu de GITAA mo hikimasu.
Everyday I get up at six and go for a swim
Mainichi, roku ji ni okite, oyogi ni ikimasu
The summer is hot and it often rains
natsu wa atsukute ame ga yoku furimasu
The first day is the rehearsal. The next is the concert and the last day is a party
ichinichi me wa RIHAASERU desu. tsugi no me wa CONSEETO de saigono me wa PAATeII desu.
One of the goldfish died but two are very well
kingyo wa ich piki wa shinimashita ga ni hiki wa totemo genki desu
About when are you going to Japan?
nihon he itsu goru ikimasuka
You turn right at the next corner and go straight ahead
tsugi no kado o migi ni magatte, massugu ikimasu
I want either a dog or a cat
inu ka nekko ga hoshii desu
My stomach has become painful
onaka ga itaku narimashita