Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
access
toegang
cardboard
karton(nen)
follow-up
vervolgtraject, check-up
gross
smerig
laundry
was
sanitation
sanitaire voorzieningen
sewage pipes
rioolbuizen
slum
sloppenwijk
community service
maatschappelijke stage
compulsory
verplicht
contradictory
tegenstrijdig
involve
betrekken
voluntary work
vrijwilligerswerk
arrival
aankomst
bill
rekening
commercial
commercieel, handels-
confirm
bevestigen
departure
vertrek
disadvantaged
benadeeld, achtergesteld
draught
(getapt) biertje
hike
trektocht
home-made
huisgemaakt
increase
(doen) toenemen
mammal
zoogdier
participant
deelnemer
persuade
overtuigen
seafood
vis en zeevruchten
wildlife
wilde dieren
burp
boeren
belch
boeren
obligated
verplicht
pat
aaien
religious
religieus, religieuze
campaign
(verkiezings-)campagne
lecture
de les lezen
lose your temper
je geduld verliezen
nonsense
onzin
state senate
deelstaat-raad (in de VS)
total stranger
wildvreemde
vote
stemmen, verkiezen
yadda, yadda, yadda
bla, bla, bla
common
overeenkomstig(e)
crossing borders
grenzen oversteken
diverse
divers, uiteenlopend
pond
vijver
separate
verdelen, splitsen
vary
verschillen
vast
enorm(e)
aid
hulp
home country
thuisland
humid
vochtig
illiterate
analfabeet
litter
troep maken
malnourished
ondervoed
needy
hulpbehoevenden
pollution
vervuiling
preserve
behouden
rapidly
snel