Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
citizen
burger
evidence
bewijs(materiaal)
fingerprint
vingerafdruk
interrogate
ondervragen
investigation
onderzoek
robbers
overvallers
appealing
aanlokkelijk
crime scene
plaats van een misdrijf
detective
rechercheur
fact
feit
fiction
fictie
investigator
onderzoeker
perform miracles
wonderen verrichten
because of
vanwege
break into
inbreken in
bullet-proof vest
kogelvrij vest
butterfly tattoo
tatoeage van een vlinder
concerned
bezorgd
con man
oplichter
disappointed
teleurgesteld
escape
ontsnapping
eyebrow
wenkbrauw
fight
ruzie, vechtpartij
hit
slaan
injured
gewond geraakt
inspector
rechercheur
kill
doden
lie
liegen
mask
masker
pickpocket
zakkenroller
police officer
politieagent
react
reageren
rude
onbeleefd
stolen
gestolen
truth
waarheid
vandalise
vernielen
armoury
wapenarsenaal
conquer
veroveren, verslaan
encounter
ontmoeten
fortress
fort
gloomy
duister
grim
akelig, duister
notable
opvallend
residence
onderkomen, woning
ATM machine
pinautomaat
burglar
inbreker, overvaller
caucasian
met witte huidskleur
culprit
schuldige
event
voorval
piggy bank
spaarkvarken
widow
weduwe
defence
verdediging
guilty
schuldig
innocent
onschuldig
law
wet
offence
overtreding
swear an oath
een eed zweren
testimony
getuigenis
trial
rechtszaak
advice
advies
apologize
je excuses aanbieden
burglary
inbraak
cash desk
kassa
cheat
frauderen
debt
schuld
except for
met uitzondering van
exit
uitgang
handle
aanpakken, oplossen
ought to
zou(den) eigenlijk moeten
play truant
spijbelen
scratch
kras
shoplifting
winkeldiefstal
report
iemand aangeven
turn in
iemand aangeven