• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/113

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

113 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vragen
be, ber, bad, bett
bidden
be, ber, bad, bett
besluiten
besluta, beslutar/besluter, beslutade/beslöt, beslutat/beslutit
binden
binda, binder, band, bundit
bijten
bita, biter, bet, bitit
bieden
bjuda, bjuder, bjöd, bjudit
uitnodigen
bjuda, bjuder, bjöd, bjudit
worden/blijven
bli, blir, blev, blivit
branden
brinna, brinner, brann, brunnit
breken/springen
brista, brister, brast, brustit
verbreken
bryta, bryter, bröt, brutit
dragen
bära, bär, bar, burit
moeten/zouden moeten
böra, bör, borde, bort
trekken/aantrekken
dra, drar/drager, drog, dragit
drinken
dricka, dricker, drack, druckit
opjagen
driva, driver, drev, drivit
deugen/geschikt zijn
duga, duger, dög/dugde, dugt
sterven
dö, dör, dog, dött
verbergen
dölja, döljer, dolde, dolt
vallen
falla, faller, föll, fallit
reizen/varen/gaan
fara, far, for, farit
vinden
finna, finner, fann, funnit
zijn/bestaan
finnas, finns, fanns, funnits
vliegen
flyga, flyger, flög, flugit
drijven
flyta, flyter, flöt, flutit
krijgen
få, får, fick, fått
verdwijnen
försvinna, försvinner, försvann, försvunnit
geven
ge, ger/giver, gav, gett/givit
glijden
glida, glider, gled, glidit
blij maken
glädja, gläder, gladde, glatt
grijpen
gripa, griper, grep, gripit
huilen/wenen
gråta, gråter, grät, gråtit
lopen
gå, går, gick, gått
maken/doen
göra, gör, gjorde, gjort
heten
heta, heter, hette, hetat
halen/bereiken
hinna, hinner, hann, hunnit
hakken
hugga, hugger, högg, huggit
houden
hålla, håller, höll, hållit
stappen
kliva, kliver, klev, klivit
knopen
knyta, knyter, knöt, knutit
komen
komma, kommer, kom, kommit
kruipen
krypa, kryper, kröp, krupit
kunnen
kunna, kan, kunde, kunnat
glimlachen
le, ler, log, lett
lijden
lida, lider, led, lidit
liggen
ligga, ligger, låg, legat
liegen
ljuga, ljuger, ljög, ljugit
gehoorzamen/luiden
lyda, lyder, lydde/löd, lytt/lydit
klinken
låta, låter, lät, låtit
leggen
lägga, lägger, la/lade, lagt
gedwongen/noodzakelijk
vara tvungen, måste, var tvungen, måst
nijgen/knielen
niga, niger, neg, nigit
genieten
njuta, njuter, njöt, njutit
knijpen
nypa, nyper, nöp/nypte, nupit/nypt
niezen
nysa, nyser, nös/nyste, nyst/nysit
-
pipa, piper, pep, pipit
rijden
rida, rider, red, ridit
stromen/vloeien
rinna, rinner, rann, runnit
scheuren/slopen
riva, river, rev, rivit
brullen/bulderen
ryta, ryter, röt, rutit
zien
se, ser, såg, sett
zitten
sitta, sitter, satt, suttit
zingen
sjunga, sjunger, sjöng, sjungit
zinken
sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit
schijnen
skina, skiner, sken, skinit
schieten
skjuta, skjuter, sköt, skjutit
zullen/ moeten
skola, ska/skall, skulle, skolat
schreeuwen/gilllen
skrika, skriker, skrek, skrikit
schrijven
skriva, skriver, skrev, skrivit
opscheppen
skryta, skryter, skröt, skrutit
snijden
skära, skär, skar, skurit
ontkomen
slippa, slipper, slapp, sluppit
slijten
slita, sliter, slet, slitit
slaan
slå, slår, slog, slagit
vechten
slåss, slåss, slogs, slagits
sluipen
smyga, smyger, smög, smugit
smeren
smörja, smörjer, smorde, smort
snuiten
snyta, snyter, snöt, snutit
slapen
sova, sover, sov, sovit
spinnen
spinna, spinner, spann, spunnit
barsten
spricka, spricker, sprack, spruckit
spreiden
sprida, sprider, spred, spridit
rennen
springa, springer, sprang, sprungit
steken
sticka, sticker, stack, stuckit
stappen
stiga, stiger, steg, stigit
stelen
stjäla, stjäl, stal, stulit
strijden
strida, strider, stred, stridit
strijken
stryka, stryker, strök, strukit
staan
stå, står, stod, stått
zuigen
suga, suger, sög, sugit
drinken/zuipen
supa, super, söp, supit
schrijnen
svida, svider, sved, svidit
in de steek laten
svika, sviker, svek, svikit
slikken
svälja, sväljer, svalde/sväljde, svalt/sväljt
verhongeren
svälta, svälter, svalt, svultit
zweren
svära, svär/svärjer, svor, svurit
zeggen
säga, säger, sa/sade, sagt
verkopen
sälja, säljer, sålde, sålt
zetten/verplaatsen
sätta, sätter, satte, satt
nemen/pakken
ta, tar/tager, tog, tagit
zwijgen
tiga, tiger, teg, tigit/tegat
dwingen
tvinga, tvingar, tvingade/tvang, tvingat/tvungit
durven
töras, tör, tordes, torts
zijn
vara, är, var, varit
weten
veta, vet, visste, vetat
vouwens
vika, viker, vek, vikt/vikit
willlen
vilja, vill, ville, velat
winnen
vinna, vinner, vann, vunnit
draaien
vrida, vrider, vred, vridit
kiezen
välja, väljer, valde, valt
wennen
vänja, vänjer, vande, vant
groeien
växa, växer, växte, växt/vuxit
eten
äta, äter, åt, ätit