Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

W którym stadium NREM fale są zdesynchronizowane i niskonapięciowe?

Stadium 1.

W którym stadium NREM występują wrzeciona snu i ostre fale?

Stadium 2.

W którym stadium NREM występują pojedyncze wysokonapięciowe fale delta?

Stadium 3.

W którym stadium NREM dominują fale delta?

Stadium 4.

Zakres fal 14-30 Hz jest charakterystyczny dla

Fal beta

Zakres fal 8-13 Hz jest charakterystyczny dla

Fal alfa

Zakres fal 4-7 Hz jest charakterystyczny dla

Fal theta

BZD zarejestrowane jako leki nasenne to

Estazolam


Midazolam


Nitrazepam


Temazepam

Estazolam osiąga szczyt stężenia we krwi

Po 30-40min

Midazolam osiąga szczyt stężenia we krwi

20-50min

Nitrazepam osiąga szczyt stężenia we krwi

30min do 7h

Temazepam osiąga szczyt stężenia we krwi

W 2,5h

Estazolam- okres półtrwania wynosi

8-24h

Midazolam -okres półtrwania wynosi

1-4h

Nitrazepam-okres półtrwania wynosi

15-30h

Temazepam -okres półtrwania wynosi

5-14h

Ile mg estazolamu odpowiada 10mg diazepamu?

2mg

Ile mg midazolamu odpowiada 10mg diazepamu?

7,5mg

Ile mg nitrazepamu odpowiada 10mg diazepamu?

5mg

Ile mg temazepamu odpowiada 10mg diazepamu?

20mg

U jakiego procenta pts podczas stosowania leków nasennych dochodzi do stanów zbliżonych do parasomnii i complex sleep-related behaviours?

4%

Lorazepam, alprazolam i midazolam nie powinny być stosowane jako leki nasenne bo

Działają silnie nasennie, amnestycznie, bezsenność z odbicia, zjawisko ponownego przyjmowania leku w ciągu nocy

Który z leków przeciwsepresyjnych jest zarejestrowany do keczenia bezsennosći pierwotnej?

Doksepina: 3 i 6 mg

Nadmierną senność w Skali Sennosci Epworth rozpoznaje się przy wyniku

>10pkt,


>15pkt senność patologiczną

Nadmierną senność rozpoznaje się po wykluczeniu

Niedoboru snu


Niewłaściwej higieny snu


Zab.rytmu okołodobowego


Wpływu substancji


Chorób innych

Zespół bezdechu sennego w krajach rozwinietych wynosi

4-7% mężczyzn


2-4% kobiet

RLS: Częstość występowania to

4,6% -13%

RLS. Typowy wiek zachorowania to

2.-3.dekada życia

RLS. Większość pts zgłasza się po leczenie po ilu latach choroby?

20-30 latach

RLS. Dlaczego niedobór żelaza powoduje objawy?

Żelazo jest potrzebne do syntezy dopaminy w istocie czarnej.

RLS. Lekami pierwszego rzutu w postaciach umiarkowanych i ciężkich są

Agoniści rec.dopaminowych: pramipeksol, ropinirol, rotigotyna

RLS. Leczeniem drugiego wyboru jest

Ligandy alfa2-delta = Leki przeciwpadaczkowe z miejscem wiązania w obrębie podjednostki alfa2-delta kanałów wapniowych: GABAPENTYNA


PREGABALINAQ

Augumentację objawów RLS definiuje się jako

Wzrost nasilenia objawów w przebiegu długoterminowej terapii lekami dopaminergicznymi.

Największe ryzyko indukowania RLS spośród leków przeciwdepresyjnych mają

Mirtazapina


Mianseryna

Ryzyko wystąpienia depresji u osoby z RLS jest

2-4x większe

Jaki procent osób z depresją i objawami RLS zgłaszała myśli S z powodu objawów RLS?

35%

U jakiego procenta osób występują objawy RLS po przyjęciu mirtazapiny lub mianseryny?

8-28%

U osób z RLS depresję najlepiej leczyć

Bupropionem


Moklbemidem


Tianeptyna


Agomelatyną

Objawy bezsenności występują u

33-50% ogólnej populacji

Bezsenność pierwotna występuje u

5-10% populacji