• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

A = Airway

Har patienten fri luftväg?


Prata med patienten


Kolla i munnen


Snarkas det, kommer luft?


Skapa fri luftväg

B = Breathing

Räkna andningsfrekvens, känn (auskultera)


Titta på bröstkorg


Mät saturation, dvs POXa


Har patienten liksidiga andningsrörelser?


Vad frikostig med syrgas (Obs KOL)C = CirculationFinns blödning? Stoppa blödning!


Känn på pulsen; styrka, rytm och frekvens


Känn och se på huden; cyanos, kladdig?


Kolla blodtryck
Om tillgång: EKG och PVK

D = Disability
Använd MIDAS vid oklar medvetslöshet

Neurologisk status: Kan pat röra sig? Ben, armar


Är patienten orienterad i tid, rum och person?


Kontrollera pupiller; storlek, ljuskänslighet


Höj benen (ev ge vätska) om lågt BT
MIDAS = Meningit, Intox, Diabetes, Andningsins/Anafylaxi, Suba/Subd/Stroke/SepsE = Expose/Environment

Klä av patienten och kontrollera hela kroppen. Palpera och inspektera.
Vad har patienten för temperatur? Inuti, yta


Känner patienten smärta?
Varma filtar på.

Inflammation - normal reaktion på..
Infektion - tillväxt av..
Kontamination - nedsmutsning av..
Kolonisation - mikroorganismer som....skada, förhindrar infektion och startar reparation


..mikroorganismer. Inflammatorisk reak. räcker inte till för att förhindra tillväxten.


..mikroorganismer eller främmande partiklar


..förökar sig i såret, ger inga kliniska symtom

Angiogenes - nybildning av..
Autolys - kroppens egen förmåga till..
Epitel - ytliga celler som..
Fibrin - bildar nätverk vid

..blodkärl


..nedbrytning av död vävnad


..täcker hud och slemhinnor


..blodkoagulationen

Granulationsvävnad - nybildning av..
Kollagen - byggmaterial av..

..bindväv med kärl


..protein för bindvävsbyggnad

Sårläkningens tre faser

1. Inflammationsfas, 3-4 dagar
2. Nybildningsfas, 3-4 veckor
3. Mognadsfas, veckor-år

Inflammationsfas kännetecknas som, och i den ingår
S


S


V


R

Inflammationsfasen är en normal reaktion på skada som pågår tills området är upprensat.
Smärta - vävnadsvätska retar nervändar


Svullnad - kärldilation ger ödem och svullnad


Värme - frigörs pga metabola processer


Rodnad - blodkärlen vidgas, blod strömmar till

Nybildnadsfas kännetecknas av, och i den ingår
T


F


A


G


E

Ny vävnad bildas


Tillväxtfaktorer - stimulerar celler att ersätta de inflammatoriska cellerna


Fibroblaster - förstadie till trådig bindväv


Angiogenes - blodkärl växer till


Granulationsvävnad - bildas för att nybilda bindväv och kärl


Epitelceller - täcker hud och slemhinnor

Mognadsfasen kännetecknas som, och i den ingår
PM


K

Ombyggnadsfas
Permanent matrix - byggs upp och består av bl.a. kollagen och elastin
Kollagenet - byggs om och formas i buntar för att öka hållfastheten

Topp tre för behandling av sårkanter

1. Förhindra maceration - använd rätt förband


+ zinkpasta/salva, Cavilon


2. Bevara huden och sårkanterna mjuk


+ mjukgörande kräm


3. Förhindra tryck - avlastning

Säg, vad är en orsak till försämrad sårläkning?
Olika spec. för olika typer, säg.

BAKTERIER!


Ytliga sår - stafylokocker och streptokocker
Djupa sår - se ovan samt E.Coli & pseudomonas
Ovanliga bakterier - Clostridium tetani och perfringens (gasbrand)

Nio tecken på försämrad sårläkning

- Smärta (ofta första symtom på infektion)


- Varbildning


- Kraftig sårsekretion, serös eller purulent


- Rodnad och/eller Svullnad i omgivande hud


- Utebliven sårläkning


- Lättblödande


- Illaluktande


- Biofilm som ligger i såret

Redogör för hur sårodling tas.

1. Rengör sårytan mekaniskt


2. Fyll i remiss väl


3. Skrapa med en bomullstuss i sårkanten, undvik sårytan (mitt i) då de ofta är förorenade av hudfloran.


4. För ner bomullspinnen i ett provrör med transportsubstrat och skicka.

Omläggningsfrekvens


Ur läkningssynpunkt så..


- minskad risk för..


- behålla optimal..


Omläggning skall göras:


- när förbandets..


- varje dag/flera gånger om dagen vid..

..sällan som möjligt


..bakterieintrång


..sårläkningstemperatur (32 grader C)
..funktion är förbrukad


..riklig sekretion eller blödningMekanisk rengöring av sår


Metod:


- gå alltid..


- torka med..


- rengör med..
Mål med rengöringen (4st)

..från ren till smutsig del av såret


..våt kompress


..pincett, sax eller sårslev
1. traumasår rent från sten, grus och smuts


2. fibrinbeläggningar bort


3. rent från var


4. rekroser bort (gul/svart hård eller mjuk)

Att tänka på vid bedömning och dokumentation (7st)

- Utvärdering av ev. föregående förband


- Storlek av sår (linjal/foto)


- Sårkanters utseende


- Sårets utseende (rött, gult, svart, grålila, grönt)


- Hur mycket det vätskar


- Om det luktar


- Omgivande huds utseende (eksem,maceration)

Innan kompressionsbehandling måste..
Nämn fyra orsaker till ödem.
När ska kompressionsbehandling ej utföras

..ankel/armindexmätning utredas
1. Hjärtsjukdom med sviktproblem


2. Njursjukdom


3. Arteriell cirkulationsstörning


4. Venös insufficiens
Vid arteriell insufficiens.