• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Č.Darvinateorija

19.gs. viņš piedāvāja uzskatu, ka emocijas iriedzimtas, un cilvēka emociju izpausmēm ir noteikta līdzība ar dzīvniekiem unkā tie reaģē uz briesmām vai vajadzību apmierināšanu. Emocijas veidojasfiloģenētiski (evolucionāri attīstās un iedzimst vienas sugas ietvaros, visiemcilvēkiem vienādas). Emocijas ir universālas dažādās kultūrās. Viņš secina, kaemocijām evolūcijas gaita ir bijusi noteikta adaptīva funkcija, kas palīdzējusisavstarpējai komunikācijai un nodrošinājušas izdzīvošanu. Centās izskaidrotekspresīvās kustības. (evolucionārā teorija)


Džeimsa– Langes teorija


Vissenākā emociju teorija. Uzskatīja, ka emocijupamatā ir izmaiņas organismā. Cilvēks vispirms uztver noteiktus faktus, torezultātā ķermenī sākas noteikta reakcija, un tikai pēc tam rodas emocijas.(auto – paātrinās sirdsdarbība – bailes). Notikums – stimuls – organismareakcija – emocija.


Kenona– Barda teorija


Nepiekrita iepriekšējai teorijai, norādot, kaķermeniskās izpausmes dažādu emociju gadījumā ir ļoti līdzīgas. Tikaikonstatējot ķermeņa reakcijas nepietiek, lai izskaidrotu emocionālo procesudažādību. (paātrināta sirdsdarbība var norādīt gan un mīlestību, gan bailēm).Viņi uzskatīja, ka stimuls, kas provocē reakciju, vienlaicīgi iedarbojas gan uzsmadzeņu garozu gan simpātisko nervu sistēmu, kas izraisa fizioloģiskasizmaiņas organismā, šie procesi neizriet viens no otra.


R.Solomonapretējo procesu teorija


Pētīja izpletņlēcēju emocijas treniņu laikā. Novēroja,ka iesācēji lēciena brīdī piedzīvo intensīvas bailes, kuras nomaina intensīvsprieks piezemējoties. Pieņēma, ka smadzenes neitralizē spēcīgu emociju(negatīvu un pozitīvu), izraisot sākotnējām emocijām pretēju emocionālo pārdzīvojumu.Pretējā emocija sākas kādu laiku pēc pirmās emocijas iestāšanās un turpināsilgāk. (eiforija pēc grūta eksāmena)


RobertaPlatčika ‘’emociju ritenis’’


Platčiks pētīja bāzes emocijas jeb pamatemocijas un tomodifikāciju. Izdalīja 8 pamatemocijas (prieks, uzticība, bailes, pārsteigums,skumjas, riebums, dusmas, gaidas) un 4 pretstatu emociju pārus (prieks/skumjas,uzticība/riebums, dusmas/bailes, pārsteigums/gaidas). Veidots zieda formā, kurvidējā līmenī ir pamatemocijas , ārējā – vājākās izpausmes, centrā –spēcīgās. Emocijām savstarpēji mijiedarbojotiesstarp lapiņām veidojas sekundārās emocijas, jūtas (pārsteigums + bailes =bijība, prieks + uzticība=mīlestība)


R.Lazarusakognitīvā novērtējuma teorija


(emociju kognitīvi motivējošā mijiedarbības teorija) –Uzsvēra indivīda un vides mijiedarbību. Emocijas izraisa nevis notikums, betgan veids kādā konkrēto notikumu un situāciju novērtējam. Situācija tieknovērtēta un emocijas veidojas atkarībā no tā, vai indivīds tuvojas saviemmērķiem vai attālinās no tiem. Negatīvas emocijas veidojas, ja situācija tieknovērtēta kā tāda, kurā tiek apdraudēta cilvēkam svarīgu mērķu sasniegšana.Pozitīvās emocijas – tad, ja indivīds situāciju novērtē kā tādu kurā irizdevies sasniegt mērķi. Tiek novērtēta ne vien tuvošanās mērķiem vaiattālināšanās, bet arī situācijas iemesls, savi resursi un tas, cik stiprinepieciešams izmainīt konkrēto situāciju. Taču emocionālās reakcijas dažkārtvar būt ātrākas nekā tas, kā cilvēks novērtē un interpretē situāciju, indivīdsvar pārdzīvot emocijas vēl pirms iedomāšanās par tām.


Ekmanauniversālās emocijas


Pamatojās uz Č.Darvina teoriju, ka emocijas irattīstījušās bioloģisko reakciju rezultātā visā kultūru pasaulē. Veicinājapētījumus par mikro izteiksmēm (lie to me). Tās ir patvaļīgas sejas izteiksmes,lai slēptu savas patiesās emocijas/attieksmi. Universālās sejas izteiksmes(pamata emocijas) Ekmaņa teorijā – prieks, bēdas, pārsteigums, riebums, dusmas,bailes. Un 8 primārās (bāzes) emocijas – prieks-skumjas, dusmas-bailes,uzticēšanās – riebums, pārsteigums – nojauta. Sejas ekspresijas tipi – marko,mikro, nepatiesā (apzināti radīta emocija, kas netiek justa patiesībā), maskētā(nepatiesa sejas izteiksme, kas radīta, lai noslēptu vienkāršo sejasizteiksmi). Galvenā loma ir uzacīm un sejas rajonam ap muti (sevišķi lūpukaktiņi).


Freidamīlestības teorija


Mīlestība irsavstarpēja seksuāla apmierinājuma sekas. Mīlestība un iemīlēšanās ir saprotamatikai ar atgriešanos bērnībā un kā tās iedarbības pārpalikums (caur seksuāluprismu). Psihoseksuālās attīstības stadijas + Fantāzijas + Libido = Seksuālādziņa (kas vada mūs partnera izvēlē). Psihoseksuālās attīstības stadijasbūtiski ietekmē partnera izvēli (tabula). Mīlestības atrašana=atkalatrašana. Bērnamīlestība pret kopjošo personu = dzimummīlestība.Procesi, kasietekmē mīlestības skatījumu :1. Infantilasbailes – mīļotās personas trūkuma rezultāts, jeb neapmierināta libido sekas2. Incestaierobežojums – ar seksuālā brieduma pavilcināšanu ir iegūts laiks, lai ietvertutos morālos priekšstatus, kas bērnības mīļotās personas, kā asinsradiniekusizslēdz no subjekta izvēles personām. Brāļa mīlestība – ‘’aizliegtais mērķis’’3. Infantilāsobjekta izvēles pēciedarbe – novērtējama pirmajā iemīlēšanās reizē izteiktinobriedušā pretējā dzimuma pārstāvī (mātes un tēva tēlos)4. Inversijasnovēršana – pareizā dzimuma partnera izraudzīšanās, ko ietekmē kopjošāspersonas dzimums bērnībāFromms kritizēFreida teoriju, jo viņš nav spējis saprast seksu pietiekami dziļi, viņš ignorēdzimumtieksmju psihobioloģisko aspektu, vīrišķā un sievišķā pretnostatījumu unvēlēšanos šo pretnostatījumu pārvērtēt caur savienošanos.Edipa komplekss –pieķeršanās pretējā dzimuma vecākam. Kaislīga pieķeršanās nesniedz seksuālu baudu, japartneri tiek mainīti bieži un izvēlēti līdzīgi.


Frommamīlestības teorija


Svarīgākais irpati spēja mīlēt. Mīlestība sevī ietver rūpes, atbildību, cieņu un izpratni.Brālīgā mīlestība- vērsta uz visiem cilvēkiem, Mātes mīlestība – beznosacījumu mīletība,Erotiskā mīlestība – abiem jābūt individualitātēm, personībām, jābūt pamatam unnepietiek tikai ar jūtām, Mīlestība pret sevi pašu – spēja mīlēt citus, laimīlētu sevi, rūpes par sevi, atbildības uzņemšanās, Mīlestība pret Dievu –ideālo Es.‘’Pirmais solisir apzināties, ka mīlestība ir māksla, tāpat kā dzīve ir māksla’’. Ievērojamaisparadokss, kad divas būtnes kļūst par vienu, un tomēr paliek divas. Mīlestībair spēkas, kas ļauj vienoties, izvairīties no atstumtības sajūtas, saglabājotsevi kā veselumu. Bērna mīlestība – es mīlu tāpēc, ka mani mīl,Nobriedusi mīlestība – mani mīl, tāpēc, ka es mīlu, Nenobriedusi mīlestība – esmīlu, tāpēc, ka tu esi man vajadzīgs, Nobriedusi mīlestība – tu esi manvajadzīgs tāpēc, ka es tevi mīlu. Mīlestība ir attieksme, rakstura orientācija,kas nosaka cilvēka saistību ar visu pasauli tās veselumā, nevis ar vienu‘’objektu’’.


Štenbergatriangulārā mīlestības teorija


3 komponenti : intimitāte – garīgā tuvība, kaisle –jūtas, ko rosina partnera seksuālā pievilcība, saistības – partneru gatavībasaglabāt attiecības. Mīlestība var sastāvēt tikai no viena komponenta, kā arīvisiem 3 miksējoties. Mīlestības veidi var mainīties, var atšķirties dažādoslaikos vienam un tam pašam pārim. Simpātikas (tuvība) – Draudzīga mīlestība(tuvība+pienākums) – Tukša mīlestība (pienākums) – Bezjēdžīga mīlestība(kaislība+pienākums), Nesaprātīga aizraušanās (kaislība) – Romantiska mīlestība(tuvība+kaislība) – Pilnīga mīlestība (kaislība+tuvība+pienākums)


Freidavajadzības un motivācijas teorija


Pārliecība, ka jebkura cilvēka rīcība ir daļējisaistīta ar bezapziņas impulsiem. Ego – apzināta patība (pieaugušais), Id –neapzināta patība (bērns, es gribu), Superego – personai uzspiesta sabiedrībasmorāle, pēc kuriem dzīvo (nevar jo tā nav atļauts). Neapzinātais izpaužasjokos, valodas misēkļos, sapņos (sapnis ir apspiestās vēlmes apslēptspiepildījums). Cilvēku vada divas sākotnējās dziņas – mīlestības un nāves, kasnosaka cilvēka izturēšanos.. Uzvedības pamatmotivācijas ir tiekšanās apmierinātpamatinstinktus - organisma fiziskās vajadzības. Dzīvības instinkts (libido) –dzimumtieksme (sev līdzīgo radīšana) un fizioloģiskās vajadzības (indivīdadzīves uzturēšana). Nāves instinkts (tanatoss) – dzīvības instinkta pretstats,kas izpaužas kā agresija, mazohisms, pašiznīcināšanās. Dzīves instinkts(eross). Abi savstarpēji saistīti – mīlestība sadzīvo ar naidu, uzturs – arpārēšanos. Instinkti nodrošina indivīdu ar enerģiju, kas ir aktivitātes avots.Sublimācija – ja netieša instinktīvo vajadzību nevar apmierināt, to enerģijuvar novirzīt citā gultnē (neveiksmes attiecībās – mājas tīrīšana) Cilvēkauzvedības motivācijas pamats ir tiekšanās apmierināt pamatinstinktus – libido(dzīves instinkts, kas mudina pašsaglabāšanos) un nāves instinkts (tiecas uziznīcību).


A.Maslovavajadzību hierarhija


Cilvēks sākumāmēģina apmierināt viszemākā līmeņa vajadzības, un tikai tad nākamais līmeniskļūst par visspēcīgāko izteikto vajadzību, paaugstinot motivāciju toapmierināt. Ir pieci līmeņi :Pirmais –fizioloģiskās vajadzības (izsalkums, slāpes, mājoklis, miegt, atpūta), bez šiemcilvēks nespēj izdzīvot un pārējām vajadzībām nav nozīmes.Otrais –vajadzība pēc drošības (gan fiziskā gan psiholoģiskā nozīmē). Tieksmeizvairīties no briesmām, draudiem, fiziskām ciešanā, pārdzīvojumiem. Balstās uzstabilitāti un informētību. Cilvēks jūtas drošāks, ja var paredzēt situāciju,savādāk rada trauksmes sajūtu.Trešais –piederība un mīlestība. Vajadzība pēc savējiem, kas viņu pieņem tādu kāds viņšir. (ģimene, draugi, darba biedri). Cilvēkam ir iekšēja vēlēšanās, lai viņumīlētu un kādu iemīlēt.Ceturtais –vajadzība pēc pašcieņas. Var būt tieksme pēc atzinības (panākumi lai iemantotuslavu un atzinību), vai pašapliecināšanās (tiecas pārvarēt grūtības, laipierādītu sev, ka var to izdarīt)Piektais –pašaktualizācija. Cilvēks tiecas pēc panākumiem, sasniegumiem, lai izteiktusavu personību. Tie ir kā personības pašizpausme, kā savu spēju, talantu unzināšanu likšana lietā. Radošais potenciāls. Šo nekad nevar apmierināt līdzgalam.To kāda vajadzībair izvirzīta priekšplānā, nosaka cilvēka bērnība un patreizējā dzīvessituācija.


D.Maklelandatrīs vajadzību teorija


sasniegumumotivācijas teorija – iegūtā jeb iemācītā vajadzību teorija. Uzskatīja, kapamatvajadzības (fiziskās un drošības) visiem ir vienādas, virzoties uzaugstākām vajadzībās parādās individuālas atšķirības. Tās nav bioloģiskinosacītas, bet gan atkarīgas no cilvēka pieredzes un vides, kurā viņš dzīvo.Cilvēkus motivē 3 galvenās vajadzības :Vajadzība pēcsasniegumiem – tieksme gūt panākumus, virsroku, pastāvīgi izvirzīt jaunusmērķus, uzņemties atbildību mērķu sasniegšanā. Cilvēki, kuriem ir augstākasvajadzības pēc sasniegumiem, dod priekšroku vidējas grūtības uzvedumiem, kururezultāts izriet no pūliņiem, nevis veiksmes. Viņi neiesaistās vieglipaveicamos uzdevumos, jo uzskata, ka tur nav jāiegulda pietiekami liels darbs.Vajadzība pēcvaras – tā var būt vajadzība pēc varas pašas varas dēļ (grib citus kontrolēt),vai vajadzība sasniegt personiskus, grupas vai organizācijas mērķus.Vajadzība pēcattiecībām – nozīmīga piederības izjūta grupai, citu atzinība. Šiem cilvēkiemsvarīgi uzturēt harmoniskas attiecības, tie nevarētu strādāt vadošā darbā, jouztraucas, kā citi viņus vērtēs. Cilvēks netiekiedalīts vienā no 3 kategorijām, bet cilvēku motivē visas 3 vajadzības,atšķirība ir cik lielā mērā katra vajadzība ir izteikta. Tās var mainī†iesatkarībā no vecuma un zināšanām.


K.AlderferaERG teorija


Pamatojās uzMaslova teoriju, paužot, ka cilvēka motivāciju ietekmē tā individuālāsīpatnības un situācijas specifika. Nošķīra 3 vajadzību līmeņus : eksistences –izdzīvošanas nodrošināšana (darba alga, apstākļu un drošība), (fizioloģiskās unfiziskās drošības vajadzības pēc Maslova)Vajadzība pēcattiecībām (piederības) – sociālā mijiedarbība, vajadzību būt saprastam unatzītam, (drošības, piederības un mīlestības vajadzības pēc Maslova)Vajadzību pēcizaugsmes – attīstības. Piem., darbinieks tiek paaugstināts amatā, bet atalgojumsnemainās, tad paaugstinājums kā motivācija nebūs iedarbīgs. (pašcieņās un pašīstenošanāsvajadzības pēc Maslova)


Vrumaekspektāciju teorija


Cilvēki tiecasdarboties tā, lai nodrošinātu sev vēlamo rezultātu. Motivācijā noteicošais irviņa subjektīvā situācijas uztvere un novērtējums, jo no tiem ir atkarīgaindivīda lēmumu pieņemšana, rīcība un šīs rīcības rezultāti.Cilvēka uzvedībunosaka pārliecība, ka ir iespējams noteikt rezultāts (ekspektācija), kassaistīts ar citiem rezultātiem (instrumentalitāti), un personiskā apmierinātībaar šiem rezultātiem (valence). Vrums uzskatīja, ka cilvēka sniegums ir balstītsuz individuālajiem faktoriem (prasmēm, zināšanām, pieredzi, spējām) un ārējofaktoru kombinācijas. Augstam motivācijas līmenim nepieciešamas divassavstarpēji saistītas ekspektācijas : 1. Jo vairāk pūļu, jo labāks rezultāts,2. Jo labāks rezultāts, jo augstāks atalgojums.Svarīgi laicilvēkam ir iekšējā pārliecīga, ka viņa darbs dos rezultātus, kas svarīgs viņampašam (paaugstinājums, lielāka alga). Motivācija = gaidas*vērtība/1+impulsivitāte*laiks līdzrealizācijai