• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

can

móc; mogę, możesz, może, możemy, mogą

get

dostać

to look

zobaczyć

to hear

słychać

to mean

znaczyć

to take a shower

wziąć prysznic

to take

wziąć (past, future, will); brać (present)

to park

parkować

to cost

kosztować; kosztuje, kosztują

to sign

podpisać; podpisuję; podpisujesz, podpisuje, podpisujemy, podpisujecie, podpisują