• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Teoryang Iskema

■ Saykolingguistika-pagugnay nang binabasa


■ Istraktural-Simple na aralin to kompleks.


■ Interaktibong Konstruktibo- pagbigay pansin sa denotasyon (define) , konotasyon (imply) , idyomatiko, at pahambis na pahayag (secret meaning).

Teoryang Interaktibo


■Comprehension na Top down at bottom up.

Top Down

Naiiuugnay ang paksa ng teksto sa dating kaalaman.


■ Nahihinuha ang paksa ng teksto sa dating karanasan.