• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pagyeyelo at Pagpapalamig

Paglalagay sa palamigan ang mga sariwang karne

Pagpapatuyo

Pagbibilad sa araw

Paglalagay ng preserbatibo

Ang asin, suka at asukal ay malaking naitutulong sa pagtagal ng buhay ng pagkain

Pagpapausok

Ito ay nagbibigau ng kakaibang anyo lasa at matungkad na kulay sa mga pagkaing pinapasokan tulad ng hamon, tinapa at tapa

Pagpapakulo

Pakuluin ang pagkaing nilaga sa bote

Pagsasalata

Ginagamit ng malalaking pabrika upang manatiling mataas ang uri ng kamilang produkto

Pagmamatamis

Pag-iimbak gamit ang pinakulong tubig at arnibal

Pag-aatsara

Paggamit ng solusyon ng suka, asukal at asin at iba pang pampalasa sa mga pagkaing tulad mg papaya, carrots, singkamas,

Pag aasin

Dito ang tubig na taglay ng pagkain ay napapalitan ng asin na nagpapatigas ng laman kaya mapipigilan ang pagbulok