Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/134

Click to flip

134 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to work
å arbeide, arbeider, arbeidet, har arbeidet
to begin
å begynne, begynner, begynte, har begynt
to decide
å bestemme, bestemmer, bestemte, har bestemt
to visit
å besøke, besøker, besøkte, har besøkt
to pay
å betale, betaler, betalte, har betalt
to remain, become
å bli, blir, ble, har blitt
to live
å bo, bor, bodde, har bodd
to bring
å bringe, bringer, brakte, har brakt
to use
å bruke, bruker, brukte, har brakt
should
burde, bør, burde, burdet
to bear, carry
å bære, bærer, bar, har båret
to divide, share
å dele, deler, delte, har delt
to travel
å dra, drar, drop, har dradd
to kill
å drepe, dreper, drepte, har drept
to drink
å drikke, drikker, drakk, har drukket
to operate, run
å drive, driver, drev, har drevet
to die
å dø, dør, dødde, har dødd
to own
å eie, eier, eide, har eid
to fall
å falle, faller, falt, har falt
to be found, exist
å finnes, finnes, fantes, har fantes
to find
å finne, finner, fant, har funnet
to prefer
å foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket
to explain
å forklare, forklarer, forklarte, har forklart
to understand
å forstå, forstår, forstod, har forstått
to tell, explain
å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt
to get, receive
å få, får, fikk, har fått
to give
å gi, gir, gav, har gitt
to be in force, apply
å gjelde, gjelder, gjaldt, har gjeldt
to do
å gjøre, gjør, gjorde, har gjort
to forget
å glemme, glemmer, glemte, har glemt
to go, walk
å gå, går, gikk, har gått
to have
å ha, har, hadde, har hatt
to act, shop, deal with
å handle, handler, handlet, har handlet
to happen
å hende, hender, hendte, har hendt
to fetch, bring
å hente, henter, hentet, har hendt
to be named
å hete, heter, het, har hett
to help
å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet
to keep, hold
å holde, holder, holdt, har holdt
to remember
å huske, husker, husket, har husket
to hear
å høre, hører, hørte, har hørt
to interest
å interessere, interesserer, interesserte, har interessert
to work
å jobbe, jobber, jobbet, har jobbet
to know (person, place)
å kjenne, kjenner, kjente, har kjent
to purchase
å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt
to drive
å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt
to come
å komme, kommer, kom, har kommet
to cost, sweep
å koste, koster, kostet, har kostet
to be able to
å kunne, kan, kunne, har kunnet
to allow, let
å la, lar, lot, har latt
to make, create
å lage, lager, laget/lagde, har laget/har lagd
to lay, place
å legge, legger, la, har lagt
to read, study
å ese, leser, leste, har lest
to live, be alive
å leve, lever, levde, har levd
to lie (reside)
å ligge, ligger, lå, har ligget
to resemble, look like
å ligne/likne, ligner/likner, har lignet/liknet
to like
å like, liker, likte, har likt
to learn, teach
å lære, lærer, lærte, har lært
to run
å løpe, løper, løp, har løpt/løpet
to announce, report
å melde, melder, meldte, har meldt
to think, be of the opinion
å mene, mener, mente, har ment
to meet
å møte, møter, møtte, har møtt
to have to, be obligated to
å måtte, må, måtte, har måttet
to try, attempt
å prøve, prøver, prøvde, har prøvd
to travel
å reise, reiser, reiste, har reist
to see
å se, ser, så, har sett
to sell
å selge, selger, solgte, har solgt
to send
å sende, sender, sendte, har sendt
to set, place
å sette, setter, satte, har satt
to say, tell
å si, sier, sa, har sagt
to sit
å sitte, sitter, satt, har sittet
to happen
å skje, skjer, skjedde, har skjedd
to write
å skrive, skriver, skrev, har skrevet
should, shall
skulle, skal, skulle, har skullet
to hit, strike
å slå, slår, slo, har slått
to fight
å slåss, slåss, sloss, har slåss
to sleep
å sove, sover, sov, har sovet
to ask
å spørre, spør, spurte, har spurt
to stand, stand up
å stå, står, stod, har stått
to seem, think
synes, synes/syns, syntest, har synes/syns
to seek
å søke, søker, søkte, har søkt
to take
å ta, tar, tok, har tatt
to think, intend
å tenke, tenker, tenkte, har tenkt
to meet, hit
å treffe, treffer, traff, har truffet
to enjoy, thrive
å trives, trives, trivdes, har trives/trivs
to believe
å tro, tror, trodde, har trodd
to wait, expect
å vente, venter, ventet, har ventet
to want to, will
ville, vil, ville, har villet
to show
å vise, viser, viste, har vist
to know (fact)
å vite, vet, visste, har visst
to be, exist
være, er, var, har vært
to wish, desire
å ønske, ønsker, ønsket, har ønsket
to open
å åpne, åpner, åpnet, har åpnet
to complain
å klage, klager, klagde,
to empty
å tømme, tømmer, tømte,
to leave (not dra)
å forlate, forlater, forlot,
to disappear
å forsvinne, forsvinner, forsvant,
to freeze
å fryse, fryser, frøs,
to tell
å fortelle, forteller, fortalte,
to fly
å fly, flyr, fløy,
to ask, pray
å be, ber, bad,
to break
å brekke, brekker, brakk,
to tear
å bryte, bryter, brøt
to let
la, lar, lot,
to laugh
å le, ler, lo,
to lie (to someone)
å lyve, lyver, løy,
to run
å løpe, løper, løp,
to reach, hand me
å rekke, rekker, rakk,
to sell
å selge, selger, solgte,
to say
å si, sier, sa, så,
to sit
å sitte, sitter, satt,
to cut
å skjære, skjærer, skar
to scream
å skrike, skriker, skrek,
to write
å skrive, skriver, skrev,
to shoot
å skyte, skyter, skjøt,
to let go, drop
å slipper, slipper, slapp,
to hit
å slå, slår, slo
to sleep
å sove, sover, sov,
to steal
å stjele, stjeler, stjal
to stand
å stå, står, stod,
to sing
å synge, synger, sang,
to sink
å synke, synker, sank
to take
å ta, tar, tok
to pull
å trekke, trekker, trakk,
to force
å tvinge,tvinger, tvang,
to win
å vinne, vinner, vant,
to choose, elect
å velge, velger, valgte,
to be
å være, værer, var,
to cry
å gråte, gråter, gråt,
to hold
å holde, holder, holdt,
to give
å gi, gir, gar
to bother
å gidde, gidder, gadd
to apply, practice
å gjelde, gjelder, gjaldt
to dive
å stupe, stuper, stupte,
to stumble
å snuble, snubler, snublet